Planeringsprinciper

Planeringsprinciperna fungerar som vägledning för hur översiktsplanens inriktning och stadsbyggnadsstrategier ska uppfyllas. De ska också användas vid samverkan om markanvändningsfrågor inom staden samt med externa intressenter och kommunens invånare.

I följande kapitel förtydligas strategierna genom ett antal planeringsprinciper. Principerna är fördelade under sju fokusområden. Principerna är förvaltningarnas verktyg vid planering och tydliggör för externa intressenter och kommunens invånare för hur översiktsplanens inriktning för mark- och vattenanvändningen ska genomföras.

Principerna underlättar avvägningar mellan intresseområden och ska vara vägledande för hur den önskvärda markanvändningen ska uppfyllas, såväl för utveckling som för bevarande. Utgångspunkten är genomgående att inte påtagligt skada något riksintresse utan istället bidra positivt till att stärka dessa. Planeringsprinciperna visar vägen för att nå översiktsplanens inriktning och därmed stadens mål om en robust och attraktiv kommun.

Läsanvisningar

Varje kapitel inleds med en beskrivande text för respektive fokusområde. Planeringsprinciperna som kopplas till fokusområdet visas i en ruta där också en kort beskrivning finns för varje princip om hur staden arbetar utifrån denna. I de fall där det finns mer underlag finns en länk till dessa dokument. De knäckfrågor som identifierats beskrivs kort i varje kapitel.

Fotografi över riktningspilar som finns vid Kikås insektshotell. Pilarna visar avstånd till olika platser i världen. Pilarna är röda och det är en vacker dag med blå himmel

Dela på:

Senast uppdaterad