Klimatanpassning

Att långsiktigt arbeta med att bromsa och vända den klimat­på­verkan vi idag orsakar genom utsläpp, val av energikällor, resurs­användning med mera, är en av vår tids största utmaningar. Eftersom klimat­förändringarna redan är ett faktum måste vi också förbereda oss för de konsekvenser som ett förändrat klimat för med sig. Ytor och åtgärder för klimat­anpassning behöver därför bli en naturlig del i planeringen och alltid finnas med i tidiga skeden.

BIld från Lindome söder om Industrivägen. Åkrarna är översvämmade efter skyfall

Ekosystemtjänsterna, den biologiska mångfalden, är grunden för det gröna kapital som ger möjlighet till ett långsiktigt stabilt samhälle. Ekosystem som har förmågan att återhämta sig eller motstå olika störningar är en förutsättning för att på sikt möjliggöra ett fortsatt robust och hållbart samhälle, både ur ekologiskt, ekonomiskt och socialt hänseende.

Vi ser idag ett större behov av att skydda oss mot extrema väderförhållanden och ett klimat i ständig förändring. Klimatanpassning innebär åtgärder för att anpassa samhället till de klimatförändringar vi redan märker av idag och de som vi inte kan förhindra i framtiden. Det handlar om att anpassa verksamhet och planering utifrån de föränderliga förutsättningar som vi ser pågår redan nu, och förbereda för framtiden.

En stor del av arbetet med att anpassa vårt samhälle efter de nya förutsättningarna som klimatförändringarna medför, hanteras inom den fysiska planeringen. Centralt för stadsbyggandet är att bygga nya stadsdelar på ett klimatsäkert sätt samt att klimatanpassa befintliga stadsmiljöer.

I Mölndals kommun är det framförallt åar, sjöar och andra vattendrag som har risk för översvämning. Detta kan påverka bebyggelse samt infrastruktur. Även lokala skyfall, instängda områden och avrinning från hårdgjorda ytor kan innebära en risk.

Kommunen behöver utveckla ett nätverk av grönska och vattenytor som utjämnar temperaturer, ökar motståndskraften mot översvämningar och mot ett torrare och varmare klimat. Ett sådant nätverk av grönska behövs för att säkra vår försörjning och skapa robusta system.

Det finns stora vinster i att värna och utveckla de tjänster som naturen erbjuder, ekosystemtjänster. Att ta ett långsiktigt helhetsgrepp för den blågröna strukturen och ta hand om de möjligheter som naturen tillhandahåller är bättre samhällsekonomiskt.

Mölndals lokala miljömål anger en riktning för stadens utveckling, och innefattar flera olika mål gällande klimat, utsläpp, värdefulla gröna områden med mera.

Planeringsprinciper

Viktiga ekosystemtjänster ska utredas, tas tillvara och utvecklas i planeringen.

Det gör vi genom att, med hänsyn till planens omfattning, genomföra ekosystemtjänstanalyser. Vid planering strävar vi efter att addera mångfunktionella ytor i staden.

Detta gör vi också genom att prioritera biologisk mångfald i parker och naturområden. Vi tar med det gröna i planeringen, inte bara i parker och grönområden utan också inom de trafikområden som finns med i planerna.

Vi använder ekosystemtjänster i första hand som alternativ för dagvattenhantering i nya detaljplaner.

Vi säkerställer översvämningsbara ytor och reglering av vattendrag utanför tätorterna som påverkar områden inom tätort positivt för att undviker översvämning inom bebyggelsen. Vi säkerställer också översvämningsbara ytor inom bebyggelseområden genom bland annat detaljplanering.

Mölndal uppmuntrar till ny teknik för klimatanpassning tidigt i planeringen

Det gör vi genom att i ett tidigt skede planera för, och ta hänsyn till, framtida utmaningar som t.ex. skyfall, höjda vattennivåer, översvämningar, vind, ökad temperatur och ljusförhållanden och hur ny teknisk utformning kan implementeras så att bebyggelsen både är energisnål och tilltalande kvalitativ.

Grönytefaktor* ska finnas med som en planeringsförutsättning tidigt i planeringen och som en förutsättning vid markanvisningar

Det gör vi i staden genom att ta fram en beräkningsmodell för att värna gröna kvaliteter i stadsmiljön. I beräkningsmodellen som ska användas i markanvisningsavtal, tydliggör vi vilken andel av den obebyggda ytan inom ett kvarter som ska bestå av vegetation eller ytor som möjliggör infiltration. Syftet är att skapa goda förutsättningar för att bland annat klara dagvattenhantering och skyfallsfrågor. Även gröna tak och väggar kan säkerställas genom markanvisningsavtal.

*Grönytefaktorn är ett planeringsredskap som används för att säkerställa en viss mängd vegetation eller vatten i en byggd miljö både på kvartersmark och på allmän plats. (källa : Boverket (2018).

Knäckfrågor

  • Sätta ekonomiska värden på ekosystemtjänster som kan konkurrera med exploateringsvärden.

Dela på:

Senast uppdaterad