Näringsliv och arbetsplatser

Mölndals kommun har en betydande roll för regionens utveckling med sitt geografiskt strategiska läge nära Göteborg, Landvetter flygplats och Göteborgs hamn men också som kollektiv­trafiknod med järnväg, spårvagn och lokaltrafik samt viktiga leder för transporter. Mölndal har ett starkt näringsliv som bland annat består av inter­nationellt erkända företag inom Life Science, mode och handel, vilket gör oss unika i Göteborgs­regionen. Kommunen har också en mycket större in- än utpendling av dagbefolkningen.

Bild i Mölndals innerstad vid stationen, knutpunkten med vy över gallerian

Mölndals stad arbetar för att skapa så goda förutsättningar som möjligt för att vara en attraktiv näringslivskommun med en positiv och hållbar utveckling. Därmed bidrar vi också till Göteborgsregionens utveckling. Staden utvecklar också ett företagsvänligt klimat som gör att kunskaps- och personalintensiva verksamheter väljer att etablera sig i Mölndal. Genom ett livskraftigt samarbete med Göteborg och kringliggande kommuner stärks vår gemensamma storstadsregion för framtiden.

Åbro verksamhetsområde är ett viktigt strategiskt markområde som i framtiden kan bli Sveriges nya Life Science och Health Tech Hub.
Samhällsviktig funktioner: Mölndals sjukhus som samhällsviktig funktion behöver utrymme att kunna utvecklas i den förtätade staden.

Verksamheter: Mölndal har cirka 600 olika branscher vilket utgör en trygghet för konjunktursvängningar. För att fortsatt värna och utveckla det blandade näringslivet behöver det möjliggöras plats för olika typer av företag i planeringen.

Kontor: Kontorsföretag etablerar sig gärna i kluster. Genom att omvandla och förtäta verksamhetsområden med tyngre industri med mer personalintensiva företag skapas på sikt sådana värden.

Besöksnäring: Mölndal stads ambition för besöksnäringen syftar till att uppnå en hållbar tillväxt och en ökad vitalitet i staden. Det sker i samverkan med aktörer inom turism, möten och evenemang och bidra till innovation och nytänkande för att skapa en ännu bättre stad att besöka, leva och verka i.

Utbildning: grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning är en viktig del av samhället. Utbytet mellan näringslivet och skolan stärker varandra och bidrar till en god samhällsutveckling.

Planeringsprinciper

Mölndals potential på kontorsmarknaden ska stärkas

Detta gör vi genom att i första hand prioritera kontorsutbyggnad i den utvidgade innerstaden samt de omvandlingsbara verksamhetsområdena längs Göteborgsvägen, i Åbroområdet samt i Lackarebäcksområdet.

Det gör vi också genom att planera för nya områden i framtiden, med god koppling till kollektivtrafik, bland annat längs RV40.

Det blandade näringslivet med en hög variation av branscher ska värnas

Det gör vi genom att peka ut etableringsområden för logistikkrävande verksamheter i anslutning till mot och större leder. Detta möjliggör en successiv omlokalisera av ej så personalintensiva verksamheter från centrala industriområden. I nästa steg utvecklas dessa centrala områden från industri och tillverkning till funktionsblandade och integrerade områden. Privata initiativ för utveckling ses som positivt.

Det gör vi också genom att undvika nya exploateringar som omöjliggör pågående djurhållning och areella näringar.

Centrumfunktionerna ska stärkas i alla utvecklingsorterna

Detta gör vi genom platsutveckling. Vi värnar om ett dynamiskt utbud av lokaler i olika prisnivåer - för en mångfald av företag och verksamheter. Vi planerar också för utåtriktade lokaler.

Samhällsviktiga funktioner ska ha möjlighet att utvecklas i takt med att befolkningen växer och behoven ökar

Det gör vi genom att planera för en utveckling av Mölndals sjukhus samt vattenverken i kommunen. Det gör vi också genom att möjliggöra utveckling för energiförsörjning.

Möjligheterna för besökare att övernatta i kommunen ska utvecklas

Det gör vi genom att studera alternativa lokaliseringar för hotell, vandrarhem uppställning av husbilar och en eventuell ny campingplats.

Knäckfrågor

  • Kapacitet - energiförsörjning, effekt och lokalnät.
  • Transporter (leveranser och arbetsresor).
  • Dagvattenhantering, skyfall och översvämningar.
  • Buller och luftföroreningar.

Dela på:

Senast uppdaterad