Social infrastruktur

Staden ska tillgodose invånarnas behov av offentlig service, utbud av aktiviteter, samt infrastruktur i form av bredband, vatten och avlopp och tillgång till energi. Förutom att lösa finansieringsfrågor handlar det för Mölndals stad främst om tillgång till mark och lokaler, oavsett om verksamheten drivs av kommunen eller av andra aktörer.

Barn med innebandyklubbor och boll.

Idrott, kultur och fritid

För att skapa förutsättningar för ett rikt kulturutbud samt ett aktivt idrotts-, förenings- och fritidsliv behövs god tillgång till lämpliga kultur- och idrottsanläggningar. Både sådana som staden äger och sådana som exempelvis ägs av föreningslivet.

För att barns ska kunna ta egna initiativ till att vara aktiva och själva ta sig till sina aktiviteter är det värdefullt om vissa typer av fritidsverksamheter finns i anslutning till där barn och unga bor.

Det är viktigt var kultur- och fritidsaktiviteter placeras eftersom sådana anläggningar kan få många besökare. Föreningsidrottens anläggningar är ofta så stora att ytor för dem behöver reserveras i tidigt skede. Samnyttjande är en annan viktig faktor.
Kultur är ett redskap för att utveckla demokratin, den sociala hållbarheten samt stadens identitet och attraktionskraft. Därför behövs ett rikt utbud av kulturella aktiviteter i alla delar av kommunen. I den förtätade staden ökar behoven av öppna mötesplatser för ungdomar, föreningar och civilsamhället.

Samhällsservice

En god tillgänglighet till offentlig service är viktig särskilt för stadens äldre invånare och de som har någon form av funktionsnedsättning. Närhet är också en viktig förutsättning ur ett jämlikhet- och jämställdhetsperspektiv då avstånden till offentlig service kan variera i kommunen.

När utbyggnadstakten är hög kan behovet av service öka och tröskelinvesteringar behöva göras. Det kan handla om att skapa utrymme för exempelvis nya förskolor, skolor, LSS-boenden och liknande. Planering av offentlig och kommersiell service behöver därför gå hand i hand med demografi och befolkningsutveckling. Det är också viktigt med flexibla och tillgängliga lokaler så att de över tid kan användas för olika typer av verksamheter.

Inom nya planområden behöver också fysiskt utrymme för vägar, grönområden, infrastruktur för vatten och avlopp och energiförsörjning säkerställas.

Planeringsprinciper

Mölndal säkerställer en utveckling där service och befolkningsökning är i balans

Det gör vi genom att ta fram långsiktiga behovs- och värdeanalyser vid utbyggnad och förtätning för att studera vilken kapacitet som finns av offentlig service inom den befintliga bebyggelsen, och där så är möjligt, kom­plettera med det som saknas.

Mölndal säkerställer att det finns den sociala infrastrukturen som krävs för ett gott liv

Det gör vi genom markreservatio­ner för offentlig service som exempelvis skola och förskola och ett aktivt kommunalt mark- och fastighetsförvärvande.

Mölndal säkerställer att utvecklingen i enskilda projekt stärker utvecklingen av kommunen som helhet

Det gör vi genom att i första hand låta ny bo­stadsbebyggelse föregås av detaljplanering för att säkerställa kommunens samhällsekonomiska utbyggnadstakt.

Mölndal säkerställer en jämlik tillgång till idrott och kultur

Det gör vi genom att främja och planera för en jämn fördelning av idrotts- och kulturanlägg­ningar runt om i hela kommunen och utgår ifrån vad som finns regionalt.

Stationssamhällena och serviceorterna ska vara tyngdpunkterna för samhällsservice

Vi gör det genom att planera för attraktiva stadsdelscentrum där människor kan mötas, med fokus på gångavstånd till stark kollektivtrafik. Vi kompletterar kommunens ortscentrum med det som saknas och krävs.

Energifrågor och vatten och avlopp ska ses i ett helhetsperspektiv i planeringen, där olika system kan samordnas för synergieffekter

Det gör vi genom att säkerställa fysiskt utrymme med kapacitet för energi-, vatten- och avloppsförsörjning i nya planer och i befintliga bebyggelsemiljöer.

Att återvinna och lämna sitt avfall i kommunen ska vara enkelt och tillgängligt

Det gör vi genom att i planeringen av bostäder och verksamheter ska fastighetsnära insamling av avfall ingå som en självklarhet. Tillgängligheten till återvinningsstationer med olika färdsätt, ska även hanteras i planeringen.

Knäckfrågor

  • Utmaningen är att tidig i planprocessen möjliggöra för olika behov. Det kan handla om billiga och tillgängliga lokaler för olika grupper i samhället, föreningar, samhällsservice och civilsamhälle.

Dela på:

Senast uppdaterad