Översiktsplan för Mölndals kommun

Den 15 mars 2023 antog kommunfullmäktige i Mölndals stad en ny översiktsplan, "Framtidens Mölndal, översiktsplan för Mölndals kommun".

Vill du hitta något snabbt, sök i översiktsplanen.

Översiktsplanens handlingar

Översiktsplanen består av två delar, den beskrivande texten med strategier och principer som vägledning för hur mark- och vattenområden i kommunen bör planeras och den digitala kartan. Konsekvenserna av översiktsplanens förslag har analyserats i en hållbarhetsbedömning.

På den här sidan kan du läsa den digitala översiktsplanen för framtidens Mölndal. I vänstermenyn finns översiktsplanens olika kapitel med tillhörande kartor. Här har du möjlighet att ta del av hur vår kommun kan utvecklas i framtiden. I den digitala kartan kan du se en samlad kartbild med de stora penseldragen för hur mark- och vattenområden i hela kommunen bör användas i framtiden.

Visar riktningen framåt

Översiktsplanen är vägledande vilket innebär att det som står här ska hjälpa de som arbetar i Mölndals stad, dig som invånare, myndigheter och andra som har intresse av att förstå riktningen för utvecklingen. Den handlar också om vilka frågor vi ska utgå från för att få en hållbar utveckling för dig som arbetar, bor och lever här. Mölndals översiktsplan ska också stärka kommunens position i regionen genom att tydliggöra hur Mölndal vill vara med och leda den regionala tillväxten.

Vår kommun har en fantastisk potential genom sitt läge i en expansiv region. Här finns allt från pulserande stadsmiljö till levande landsbygd som båda ger kraft åt varandra. Genom att bygga vidare på utvecklingsorternas unika kvaliteter kan kommunen med dess invånare blomstra och växa sig ännu starkare.

Översiktsplanen lever vidare

Det är kommunfullmäktige som beslutar om att anta översiktsplanen och därför är planen vägledande för hela stadens arbete när det gäller mark- och vattenanvändning. Arbetet tar inte slut i och med att en översiktsplan är antagen. Varje mandatperiod ska översiktsplanen aktualitetsförklaras, genom en planeringsstrategi, och eventuellt arbetas om. Översiktsplanen kan också fördjupas för olika områden och teman.

Översiktsplanen fungerar som ett paraplydokument som ska genomsyra andra strategiska planer, program och policys för staden. Översiktsplanens inriktning ska därför löpa som en röd tråd genom stadens strategiska dokument. Tillsammans bildar översiktsplanen och stadens strategiska dokument ett kunskaps- och inriktningsunderlag för fortsatt planering.

Dela på:

Senast uppdaterad