Hållbart gestaltad livsmiljö

Arkitektur innebär formandet av den miljö som vi bor och vistas i. Målet med god arkitektur är att skapa långsiktiga värden för en vacker och hållbar stad med goda livsmiljöer. Arkitektur och gestaltning handlar alltså inte enbart om en enstaka byggnads uttryck, utan även om platsens utformning och byggnadernas samspel med varandra och sin omgivning i ett större sammanhang.

Arkitektur berör oss alla

I plan- och bygglagen regleras att byggnader ska ha en god färg, form och materialverkan och att bebyggelse ska utformas och placeras med hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och intresset av en god helhetsverkan.

God gestaltning är viktigt för att vi ska trivas och vilja vistas på en plats. Gestaltningen ser olika ut beroende på om vi befinner oss i en tät stadsmiljö eller på landsbygden. I kommunen finns en bred variation av olika bebyggelseområden, som till exempel bostadsområden, innerstad, stationsområden, industrimiljö med mera. Det krävs olika förhållningssätt på olika platser för att bygga vidare på de kvaliteter som finns inom de olika områdena.

Hållbar arkitektur och god livsmiljö

Det är viktigt att ta hänsyn till historiska och kulturella aspekter, men också att spegla samtiden och respektera framtiden. Tänk hållbart, flexibelt och långsiktigt – det som vi planerar idag ska finnas kvar långt efter vår tid och skapa möjlighet för en god samhällsutveckling.

Verktyg för att uppnå en god bebyggd livsmiljö

Som stöd i processer för att skapa samsyn och gemensamma visioner om hur vår bebyggda miljö ska utformas, tar vi fram olika policydokument och program:

Kulturmiljöprogram

I känsliga kulturhistoriskt värdefulla områden, eller andra lägen av strategisk betydelse för staden, kan det vara befogat med mer specifik reglering av utformningen. Denna specifika vägledning finns i Mölndals kulturmiljöprogram.

Riktlinjer för markanvisning och genomförandeavtal

Vid fördelning av kommunens mark till olika exploatörer har riktlinjer för markanvisningar och genomförandeavtal tagits fram i enlighet med lag (2014:899) om riktlinjer för kommunala markanvisningar. Riktlinjerna är vägledande vid fördelning av mark vid byggande för bostäder, verksamheter och övriga ändamål.

Vidare innehåller riktlinjerna kommunens utgångspunkter, mål, handläggnings­rutiner, grundläggande villkor och principer för markprissättning vid markanvisningar. Syftet med riktlinjerna är att tydliggöra urvalsprocessen vid marktilldelning, säkerställa öppenhet, god konkurrens och säkerställa kommunala intressen.

Konstpolicy

Stadens konstpolicy är under uppdatering. Policyn ska både tydliggöra stadens processer kring konstnärlig gestaltning i samband med om- och nybyggnation, samt vara ett ramverk för arbetet med konst i den offentliga miljön.

Gestaltningsprinciper​

Översiktsplanens planeringsprinciper ger vägledning för markanvändningen, medan gestaltningsprinciperna ger en övergripande inriktning och vägledning för gestaltning och utveckling av bebyggelse i befintlig miljö och vid exploatering i nya områden.

Gestaltningsprinciper

Dela på:

Senast uppdaterad