Inriktning och stads­byggnads­strategier

Översiktsplanen bygger på den övergripande och vägledande inriktningen för hur mark- och vattenområden i kommunen ska användas och utvecklas. För att förtydliga hur denna inriktning ska genomföras har staden tagit fram fyra stadsbyggnadsstrategier som planeringen ska utgå ifrån. Inriktningen och strategierna visar vägen. Planeringsprinciperna är ytterligare en fördjupning som utifrån olika fokusområden, talar om hur detta ska genomföras.


Till översiktsplanen finns en digital karta som visar förslag till ny markanvändning. I kartan visas också olika planeringsunderlag och befintlig markanvändning. En hållbarhetsbedömning har tagits fram tillsammans med översiktsplanen. Här konsekvensbeskrivs förslaget och analyseras utifrån olika mål. Avgränsningen har samråtts med länsstyrelsen och utifrån detta samråd är nollalternativet ÖP2006.


Tecknad bild som visar hur inriktning, strategier och principer förhåller sig till varandra i översiktsplanen. Inriktning ligger överst och stadsbyggnadsstrategierna ligger under inriktningen. Principerna ligger under strategierna

Inriktning för markanvändningen

Utvecklingsorterna, Mölndal, Kållered, Lindome och Hällesåker, samt transportstråken är kommunens ryggrad. Den starka ryggraden knyter samman de levande stationsorterna med omlandet och med en växande region. Markanvändningen tar fasta på ryggradens potential och värnar om den sammanhållna kommunen genom utvecklingsorternas utveckling. Här skyddas och värnas den gröna och blå infrastrukturer som behövs för att öka den biologiska mångfalden, motverka klimatförändringarna och samtidigt anpassa oss till ett förändrat klimat.

I utvecklingsorterna finns ett attraktivt vardagsliv för olika behov med närhet till kollektivtrafik, service och värdefulla grönområden. Med starka tätorter skapas möjlighet till en levande landsbygd där kreativitet och möjlighet att leva och verka främjas.

Stadskärnan med Innerstaden, Forsåker och Kvarnbyn är sammanhängande. Utvecklingen av stationsområdet i Mölndals innerstad värnar om hela regionen och detta nav sammanbinder flera arbetsmarknadsregioner. Vår kommun har ett rikt och varierat näringsliv. Kommungränserna är inget hinder. Tillsammans med näringslivet och invånarna utvecklar kommunen regionen.

Bild som visar Mölndals kommun, med en nordsydlig pil som pekar ut det starka stråket med pendeltågsstationerna Mölndal, Kållered och Lindome. Det finns också en pil som visar ett östvästligt stråk med en ny stambana för tåg mellan Göteborg och Borås

Stadsbyggnadsstrategier

För att uppnå översiktsplanens inriktning för mark- och vattenanvändningen finns fyra stadsbyggnadsstrategier som utgår från och förtydligar den övergripande inriktningen. De fungerar som en vägledning för all planering för markanvändningen i kommunen, men också för regionala frågor.

De fyra stadsbyggnadsstrategierna är följande:

1. Kommunen bidrar till en växande region

Genom sin starka ryggrad av utvecklingsorter och transportstråk bidrar kommunen till en långsiktig, tillgänglig och hållbar regional struktur där det är lätt att bo och verka inom och över kommungränserna och där regionala gröna och blå strukturer värnas.

Vår kommun bidrar till regionens bostadsförsörjning genom att möjliggöra en variation av bostäder på bostadsmarknaden. Det ska finnas goda livsmiljöer med bostäder för alla livets skeden i alla orter. Vi bidrar också till det regionala näringslivets utveckling genom hållbara förutsättningar i strukturen. Vi verkar för en markanvändning som ger möjlighet till en variation av sysselsättning i form av arbetstillfällen, utbildning och fritidsaktiviteter.

För att möjliggöra ett hållbart resande utvecklar, och skapar vi, nya regionala kopplingar i kollektivtrafiken. För att värna järnvägens roll, med ett nytt stationsläge i Mölndal, på ett sätt som gynnar kommunen och hela regionen arbetar vi i nära samarbete andra kommuner i stråket, Trafikverket och Västra Götalandsregionen. Vi skapar också en sammanhållen stadskärna vilket även främjar och värnar om regionens kärna i Göteborg.

Flygbild av Mölndals centrum i nattid.

2. Mölndal, Kållered, Lindome och Hällesåker utvecklas utifrån sina förutsättningar och kvaliteter

Utvecklingsorterna växer inifrån och ut. Centralorten Mölndal fortsätter att förtätas och stationsorterna Kållered och Lindome utvecklas runt stationerna i en hållbar skala, täthet och blandning som stärker centrumen.

De flesta nya bostäder och arbetsplatser byggs nära god kollektivtrafik och befintlig infrastruktur. Landsbygden utvecklas och kvarboende möjliggörs genom att serviceorten Hällesåker värnas och utvecklas med bostäder och service.

Vid komplettering i befintliga bebyggelsestrukturer utgår vi från kommunens stadsbyggnadshistoria. Livet mellan husen med målpunkter, stråk och platser är viktiga utgångspunkter och kulturmiljöerna ses som en resurs i planeringen.

Vid exploatering i utvecklingsorterna bevaras och värnas gröna och blå strukturer och nya grönområden skapas. Frågor som offentlig service, hållbar tillgänglighet, ekosystemtjänster, dagvatten, skyfall och översvämning hanteras tidigt i planeringen.

Medborgardialog om stadshusparken

3. Kommunen främjar möjligheten till ett gott liv

För att vardagslivet ska fungera för kommunens invånare planerar vi med människorna i fokus. Det handlar bland annat om tillgänglighet till olika typer av service som förskolor, skolor och kultur- och fritidsaktiviteter, men också till dagligvaruhandel och återvinning med mera.

Hållbara och aktiva färdsätt främjas i utvecklingsorterna för minskad trängsel och förbättrad hälsa. Fokus är att öka framkomligheten för kollektivtrafiken, säkerställa tillgång till parkeringsplatser där behov finns samt att bygga ut och förbättra gång- och cykelvägnätet i hela kommunen. På landsbygden värnas tillgänglighet i strategiska stråk med kollektivtrafik, gång och cykel, men bilen är fortsatt ett viktigt färdmedel.

Vi arbetar för att hela resan ska fungera för att skapa så god tillgänglighet som möjligt i hela kommunen.

fyra barn, glada.

4. Kommunen värnar om de värdefulla gröna miljöerna

En av våra viktigaste tillgångar är den tätortsnära naturen. Därför bevarar, värnar och utvecklar vi den. Det handlar om höga natur- och friluftsvärden, ekologiska samband, åtgärder för att möta ett förändrat klimat, men också om ekosystemtjänster och upplevelsevärden för nuvarande och kommande generationer.

Inom tätorterna fungerar de gröna och blå strukturerna som korridorer som kopplar samman de större omkringliggande naturområdena. I korridorerna bevaras den blandade naturen. För att värna den biologiska mångfalden, både i vatten och gröna miljöer, och bidra till en levande landsbygd värnar vi om odlingslandskapet och de varierade natur- och kulturmiljöerna.

Stig och vitsippor i Rådasjöns naturreservat.

Dela på:

Senast uppdaterad