Medborgardialog

För att skapa bättre och mer värdeskapande projekt är det viktigt att låta invånarna, som känner sina närmiljöer allra bäst, får vara med och bidra i planeringsprocesser. Stadsrummet har en viktig betydelse som gemensamma mötesplatser och kontaktytor och för att stimulera demokrati och delaktighet.

Översiktsplanen är en möjlighet att genom dialog möta invånarna kring frågor som rör inriktning och framtida utveckling av kommunen.

Därför genomfördes hösten 2016 en tidig dialog på plats i Hällesåker, Lindome, Kållered och Mölndal där förtroendevalda och tjänstepersoner mötte över 400 invånare som ville dela med sig av sina tankar och funderingar kring utvecklingen av deras närområde. Det fanns också möjlighet under hela dialogperioden att fylla i en enkät på Mölndals stads hemsida eller lämna synpunkter i en digital dialogkarta.

Fokus i dialogen handlade om att lyfta det som är positivt med olika platser i kommunen och hur dessa kan utvecklas på ett bra sätt samt att identifiera platser med potential för annat än vad de används till idag.

Resultat av medborgardialogen

Röster från Mölndal

I Mölndal finns barriärer som försvårar för tillgängligheten. De flesta vill kunna ta sig till gröna miljöer och mötesplatser, men både järnväg och stora trafikerade vägar gör detta svårt.

De grönområden som ligger nära bostadsområden och tätbebyggda områden är favoritplatser, både på östra och västra sidan. Ju närmare centrum, desto viktigare blir de gröna ytorna. Det är framförallt de stora grönområdena som pekas ut som viktiga att bevara, exempelvis Änggårdsbergen och Gunnebo, men även äldre bebyggelse som Kvarnbyn pekas ut.

Bostäder byggs helst i redan etablerade bostadsområden, framförallt genom förtätning i centrum och längs med dalgången. Det finns också önskemål om fler bostäder öster om centrum, till exempel i Rävekärr och Stensjön samt förtätning av bostäder och service, i och runt omkring stadskärnan (Rävekärr, Stensjön, Toltorp etc).

Viktiga frågor för Mölndalsborna:

 • Mötesplatser är viktiga (kommersiella och icke-kommersiella). Livet mellan husen, de gröna kvaliteterna.
 • Förbättra trafiksituationen, jobba över barriärer och minska buller.
 • Ta vara på och tillgänglighetsgöra den tätortsnära naturen till exempel Änggårdsbergen.

Röster från Kållered

I Kållered är bristande tillgänglighet ett övergripande fokus. Överfarter och kopplingar, till exempel gångtunneln och cykelvägarna från centrum till Kållereds köpstad, samt mellan de stora verksamhetslokaliseringarna i köpstaden. Just tillgänglighet för att kunna gå och cykla anses viktigt.

Förtätningen bör helst ske i centrum, på nuvarande parkeringar och asfalterade ytor. Den tätortsnära naturen och kulturen är viktig även här, men mest fokus ligger på de gröna ytorna och fritidsplatserna centralt i orten.

Viktiga frågor för Kålleredsborna:

 • Fysiska och mentala barriärer, framförallt mellan östra och västra Kållered.
 • Stora trafikmängder med störningar, bristfälliga kopplingar för cykel och bil.
 • Utveckling i centrum; i behov av mötesplatser, service, gröna miljöer med kvaliteter, och fler bostäder.

Röster från Lindome

Även här lyfts den tätortsnära naturen och kulturen fram, till exempel Kimmersbo, Fagered, Sandsjöbacka, Berget samt miljöerna kring Lindomeån och Spinneriet. Miljöerna och bebyggelsen runt Spinneriet har potential att utvecklas.

Det borde byggas fler bostäder i redan påbörjade bostadsområden, som till exempel Ingemantorp. Det finns en stor potential runt omkring verksamhetsområdet Backen, som att exempelvis att bygga bostäder där verksamheten idag ligger och att ta vara på de gröna kvaliteterna runt omkring området.

 • Utveckling i centrum; förtätning med bostäder, service och mötesplatser (för unga och gamla).
 • Utbredd tätort, behov av att stärka kopplingarna för gång-, cykel-, och kollektivtrafik.
 • De gröna områdena runt omkring tätorten väldigt viktiga.

Röster från Hällesåker

Det behöver byggas fler bostäder i Hällesåker, framförallt i centrum och i de större byarna, till exempel Greggered. De sociala värdena bör förstärkas, genom att bevara befintliga mötesplatser (Hällesåkersgården, fotbollsplan samt Börjesgården) men också tillföra funktioner som idag saknas.

Det som efterfrågas är främst kollektivtrafiksatsningar och lokala centrumfunktioner. De gröna värdena består av de stora naturområdena runt omkring dalen, med sjöar och stigar, samt det värdefulla kulturlandskapet längs med dalgången.

 • Brist på lokala centrumfunktioner; offentlig och kommersiell service, mötesplatser och funktioner för att klara av vardagslivet.
 • Trafiksituationen längs med Hällesåkersvägen. Cykelbana till Lindome, lägre hastighet och mer kollektivtrafik.
 • Småskaligheten värnas, Hällesåkers byhistoria och natur är viktiga.

Hur vi ser resultatet från medborgardialogen i förslaget till ny översiktsplan

Närhet och tillgänglighet lyftes av många i medborgardialogen. Detta är en viktig fråga för översiktsplanen. Genom att utveckla alla tätorternas centrum med bostäder och service av olika slag, stärks möjligheterna för fler att enklare nå det som de behöver i vardagen, samtidigt som onödigt resande minskar.

Kopplingarna till de gröna miljöerna är viktiga för många. I samband med att tätorterna utvecklas behöver det gröna stärkas, både kopplingarna till gröna större miljöer omkring tätorterna samt parker och stråk inom tätorterna. Detta stärker Mölndals stads lokala miljömål som handlar om att alla bostäder bör som mest ha 300 meter till ett grönområde.

Omvandlingar av trafikbarriärer till stadsgator prioriteras tillsammans med att stärka kopplingarna mellan östra och västra delarna av framförallt Kållered och Mölndal. Fokus i planeringen framöver blir också utveckling och förtätning av Lindome och Kållereds tätorter.

Dela på:

Senast uppdaterad