Näringsliv och arbetsplatser

Kommunen har en betydande roll för regionens utveckling med sitt geografiskt strategiska läge nära Göteborg, Landvetter flygplats och Göteborgs hamn. Kommunen har ett starkt och varierat näringsliv som bland annat består av internationellt erkända företag inom forskning och innovation inom livsvetenskap, medicinsk teknik och hälsa, vilket gör oss unika i Göteborgsregionen. Vi har också en mycket större in- än utpendling av dagbefolkningen.

Planeringsprinciper

Kommunens potential på kontorsmarknaden värnas

Detta gör vi genom att i första hand prioritera kontorsutbyggnad i den utvidgade innerstaden, centrala Kållered och Lindome samt de omvandlingsbara verksamhetsområdena längs Göteborgsvägen, Åbroområdet och Lackarebäcksområdet.

Det gör vi också genom att planera för nya områden, med god koppling till kollektivtrafik, bland annat längs Väg 40.

Det blandade näringslivet med en hög variation av branscher värnas

Det gör vi genom att peka ut etableringsområden för logistikkrävande verksamheter i anslutning till trafikplatser och större leder. Detta möjliggör en successiv omlokalisering av mindre personalintensiva företag från centrala verksamhetsområden. I nästa steg utvecklas dessa centrala områden från industri och tillverkning till funktionsblandade och integrerade områden. Privata initiativ för utveckling ses som positivt.

Det gör vi också genom att undvika nya exploateringar som omöjliggör större verksamheter med pågående djurhållning och areella näringar där det är möjligt.

Centrumfunktionerna värnas i alla utvecklingsorterna

Detta gör vi genom att arbeta med platsutveckling tillsammans med lokala aktörer. Vi värnar om ett dynamiskt utbud av lokaler i olika prisnivåer – för en mångfald av företag och verksamheter. Vi planerar också för lokaler i bottenvåningarna.

Samhällsviktiga funktioner ska ha möjlighet att utvecklas i takt med att befolkningen växer och behoven ökar

Det gör vi genom att planera för en utveckling av Mölndals sjukhus, vattenverken och anläggningar som krävs för energiförsörjning i kommunen.

Möjligheterna för besökare att övernatta i kommunen utvecklas

Det gör vi genom att studera alternativa lokaliseringar för övernattningsmöjligheter såsom hotell, vandrarhem, stugby, uppställning av husbilar och campingplats.

Utmaningar

  • Kapacitet – energiförsörjning, effekt och lokalnät.
  • Transporter – leveranser och arbetsresor.
  • Brist på verksamhetsmark.
  • Dagvattenhantering, skyfall och översvämningar.
  • Buller och luftföroreningar.
Bild i Mölndals innerstad vid stationen, knutpunkten med vy över gallerian

Mölndals stad arbetar för att skapa så goda förutsättningar som möjligt för att vara en attraktiv näringslivskommun med en positiv och hållbar utveckling, lokalt såväl som regionalt. Mölndals stad verkar för ett företagsvänligt klimat som gör att kunskaps- och personalintensiva verksamheter väljer att etablera sig i kommunen. Genom ett livskraftigt samarbete med Göteborg och kringliggande kommuner stärks vår gemensamma storstadsregion för framtiden.

Åbro verksamhetsområde är ett viktigt strategiskt markområde som i framtiden kan bli Sveriges nya Life Science och Health Tech Hub, forskning och innovation inom livsvetenskap, medicinsk teknik och hälsa, och världsledande inom branschen.

Samhällsviktig funktion

Mölndals sjukhus som samhällsviktig funktion behöver utrymme att kunna utvecklas i den förtätade staden.

Verksamheter

Mölndals näringsliv representerar cirka 500 branscher vilket utgör en trygghet för konjunktursvängningar. För att fortsatt värna och utveckla det blandade näringslivet behöver det möjliggöras plats för olika typer av företag i planeringen.

Kontor

Kontorsföretag etablerar sig gärna i kluster. Genom att omvandla och förtäta verksamhetsområden med mer personalintensiva företag skapas på sikt sådana värden.

Besöksnäring

Mölndals stads ambition för besöksnäringen syftar till att uppnå en hållbar tillväxt och en ökad attraktionskraft i staden. Det sker i samverkan med aktörer inom turism, kultur, idrott, möten och evenemang och bidrar till innovation och nytänkande för att skapa en ännu bättre stad att besöka, leva och verka i.

Utbildning

Grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning är en viktig del av samhället. Utbytet mellan näringslivet och skolan stärker varandra och bidrar till kompetensförsörjning och en god samhällsutveckling.

Kulturella och kreativa näringar

De näringar som har kultur och kreativa processer som affärsidé växer i hela Sverige. De stärker kommuners och regionernas utveckling samt attraktionskraft och är ofta dörröppnare till nya marknader.

Dela på:

Senast uppdaterad