Utbyggnadsplan

Vi arbetar med hållbar stadsutveckling. Det innebär att vi planerar för framtiden där vi kan möta människors och företagens behov och samtidigt erbjuda en bra livsmiljö för våra invånare. Bostads­utvecklingen ska gå hand i hand med utbyggnaden av service och omsorg och skapa förutsättningar för ett blandat näringsliv. För att nå våra regionalt överenskomma mål arbetar vi utifrån Göteborgs­regionens kommunalförbunds strukturbild. Det innebär att vi utvecklar våra tätorter och planerar för att bostäder och arbetsplatser ska komma så nära service och kollektivtrafik som möjligt.

Begreppsförklaringar

  • Centralort – Mölndals tätortsbebyggelse.
  • Stationsort – Lindome och Kållereds tätortsbebyggelse.
  • Serviceort – centrala Hällesåkers tätortsbebyggelse.
  • Stationsnära område – Område som ligger inom gångavstånd till pendeltågsstationerna. Området tål tätare och högre bebyggelse med en blandning av bostäder, arbetsplatser, service och handel.
  • Sammanhängande bebyggelse inom stationsorterna – bebyggelseområden inom stationsorterna där det finns god kollektivtrafik inom gångavstånd samt service och infrastruktur.

För Mölndals kommun innebär det att mycket av det som planeras i detaljplan kommer att genomföras genom förtätning inom stationsorternas sammanhängande bebyggelse.

De senaste åren har större delen av exploateringarna skett i centralorten Mölndal. Framöver kommer utgångspunkten att vara att ungefär hälften av kommande förtätning bör ske i centralorten.

Resterande förtätning kommer att förverkligas i stationsorterna Kållered och Lindome. Hällesåker som serviceort, kommer också att utvecklas, men i en annan skala. Här handlar det bland annat om att komplettera bebyggelsen i de centrala delarna, möjliggöra för en starkare centrumfunktion samt främja en utveckling med fortsatt jordbruksdrift i det omgivande kulturlandskapet.

Hållbar förtätning

Prioriterade förtätningsprojekt är tidigare trafikbarriärer som omvandlas till stadsgata samt att utveckla i anslutning till pendeltågsstationerna eller motsvarande. Tätorterna utvecklas inifrån och ut för att skapa en hållbar stadsutveckling med en ökad andel hållbara resor.

Ökad blandning av upplåtelseformer och bostadstyper är en prioriterad fråga för att skapa förutsättningar för fler att kunna få tag på en bostad som passar för olika skeden i livet. Ett redskap för att som kommun kunna påverka innehållet i planerna kan vara strategiska markförvärv för att arbeta med frågan i markanvisningar.

Eftersom motorvägar och järnvägsstråk går genom de största tätorterna i kommunen, behövs avskärmande funktioner som skyddar mot bland annat buller. Därför prioriteras kontorsutveckling och annan ej störningskänslig bebyggelse nära dessa infrastrukturstråk, centralt i tätorterna.

Mellankommunala samarbeten

Mölndals tätort är på flera ställen sammanvuxen med Göteborgs tätort. Det finns även kopplingar till både Härryda, Kungsbacka och Marks kommuner. Många frågor är gemensamma och vi delar både infrastruktur och gröna och blå strukturer. Därför kan kommunerna arbeta tillsammans med gemensamma strategiska frågor genom exempelvis fördjupade översiktsplaner.

Prioriteringar

För att klargöra när olika områden ska planeras utifrån utbyggnadsplanen behöver en utbyggnadsordning tas fram. En utbyggnadsordning med prioriteringar uppdateras löpande och kopplas till investeringar och kapacitet för service, befintlig infrastruktur, ägoförhållanden med mera. Detta ska vara en rullande process i samarbete mellan stadens berörda förvaltningar tillsammans med den politiska organisationen.

För att kommunen ska kunna växa långsiktigt och hållbart behöver vi styra var tillväxten ska ske och i vilken takt. När bebyggelsetrycket är högt kan vi därför behöva vara mer restriktiva och våga bromsa takten. När konjunkturerna är svagare finns det möjlighet att arbeta med en planeringsberedskap.

Dela på:

Senast uppdaterad