Så kan du påverka

Alla översikts- och detaljplaner har samrådstillfällen. Då kan du som berörd eller allmänt intresserad ställa frågor och lämna synpunkter.

Översiktsplanering

Översiktsplaneprocessen har två dialogtillfällen där berörda och allmänheten kan lämna in skriftliga synpunkter på översiktsplaneförslaget. Dessa dialogtillfällen kallas samråd och granskning och pågår under minst två månader.

Oftast ordnas möten under samråden där kommunens ansvariga politiker och tjänstemän informerar och diskuterar förslaget tillsammans med allmänhet och berörda intressenter.

Detaljplanering

Detaljplaneprocessen är likadan som översiktsplaneprocessen och granskning pågår under minst fyra veckor.

Berörda, som exempelvis fastighetsägare, bostadsrättsinnehavare, hyresgäster, boende och myndigheter som har stort intresse av förslaget kan lämna synpunkter under både samråds- och granskningstiden.

Under samråds- och granskningstiden finns detaljplanerna med tillhörande handlingar utställda i stadshuset. De finns även på biblioteken i Kållered och Lindome om planerna berör dessa områden. Förslagen finns också på stadens webbplats.

Information om samråd och granskning

Tiden för samråd och granskning annonseras i Göteborgs-Posten och Mölndals-Posten. Sakägare och remissinstanser underrättas med brev. Synpunkter på förslaget lämnas skriftligt senast under granskningstiden.

Relaterad information

Kontakt

Stadsbyggnadsförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad