Kulturmiljö

Mölndals stad arbetar med ett nytt kulturmiljöprogram.

Mölndals stads befintliga kulturmiljöprogram är från år 2000 och behöver revideras. Under de dryga 15 år som gått har flera av kulturmiljöområdena förändrats, en del byggnader har försvunnit och andra har tillkommit. Samtidigt har synen på kulturmiljöarbetet förändrats vilket märks i de nationella kulturmiljömålen och i ny lagstiftning under perioden.

Nu reviderar vi programmet för att det ska kunna fungera som underlag och kunskapskälla i stadsplaneringen även i fortsättningen. Arbetet sker i samband med att en ny översiktsplan för Mölndals stad tas fram.

Vad är ett kulturmiljöprogram?

Ett kulturmiljöprogram ringar in miljöer som ger en bild av kommunens historia och som anses vara särskilt viktiga att vårda och bevara. Programmet visar på stadens strategier samt ger råd och riktlinjer för hur de kulturhistoriska värdena skall tas tillvara. Enligt lagstiftningen delar vi alla ansvaret för att skydda och vårda vår kulturmiljö – såväl enskilda personer som myndigheter ska visa hänsyn och aktsamhet.

Vad är en kulturmiljö?

En kulturmiljö berättar om vår gemensamma historia och kan vara allt från en enskild plats eller byggnad till hela landskapsavsnitt. Kulturhistoriska platser, byggnader och miljöer ger kontinuitet i vardagen och ökar människors förståelse för sin omvärld.

Hur tar vi fram det nya programmet?

Vi identifierar kulturmiljövärdena genom dialog med olika grupper av boende och verksamma i kommunen i kombination med professionella bedömningar från bebyggelseantikvarier och arkeologer.

Under maj – augusti 2016 arbetade bebyggelseantikvarier och kulturgeografer/arkeologer från Tyréns AB och Kula HB med att se över de områden som är med i befintligt program. Samtliga områden besöktes och fotograferades.

Hösten 2016 samlade vi på olika sätt in synpunkter och idéer från Mölndalsborna. Är det några viktiga platser eller någon del i berättelsen om Mölndal som saknas?

Våren 2017 gjordes en analys av resultaten från översynen och dialogerna. Materialet sammanställdes och strategier för hur värdena skall tas till vara togs fram.

Ett förslag till uppdaterat Kulturmiljöprogram godkändes av kultur- och fritidsnämnden i maj 2017, för att gå ut på remiss under sommaren. Det innebär att programmet har skickats ut till Mölndals stads berörda förvaltningar och bolag samt till länsstyrelsen och hembygdsföreningarna i staden för att de ska kunna lämna sina synpunkter.

Eventuella synpunkter kommer sedan att arbetas in i dokumentet i slutet av september. Därefter tas programmet igen upp i kultur- och fritidsnämnden för nytt beslut – denna gång om att gå vidare till kommunfullmäktige för slutgiltigt godkännande.

Vilka är vi?

Arbetet utförs av kultur- och fritidsförvaltningen i samverkan med stadsbyggnadsförvaltningen på uppdrag av kultur- och fritidsnämnden.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad