Mölndals arkitekturpolicy

När Mölndal växer behövs vägledande dokument i arbetet med att analysera och utforma de förändringar som påverkar vår livsmiljö. Syftet med arkitekturpolicyn är att skapa ett bra underlag för diskussioner kring gestaltning, kvalité och boendemiljö.

Pågående arbete med arkitekturpolicy

Arkitektur handlar om mer än en enstaka byggnad och innefattar formandet av bland annat platser, gator, parker, offentliga rum - det vill säga, vår livsmiljö!

Arbetet med arkitekturpolicyn pågår. När den är klar kommer den bli ett tillägg till stadens översiktsplan som fördjupar stadens ambitioner i frågor som rör den byggda miljöns utformning och arkitektur. Genom att utförligt beskriva och exemplifiera de sju gestaltningsprinciper som finns i översiktsplanen, ska Mölndals Arkitekturpolicy ge konkret vägledning i hur vi kan skapa en hållbar bebyggelsemiljö i kommunen, med väl utformade detaljer och en genomtänkt helhet. I arbetet med policyn tas underlag fram som på ett konkret sätt visar Mölndals ambitioner för att skapa en god bebyggd miljö.

Gestaltningsprinciper:

  1. Ny bebyggelse ska ha en arkitektonisk vision/idé
  2. Vardagens livsmiljö ska gestaltas med omsorg
  3. Ny bebyggelse ska medvetet relatera och bidra till omgivande miljö och arkitektonisk karaktär
  4. Ny bebyggelse ska tillföra kvalitéer på alla skalor; platsen, omgivningen, staden
  5. Ny bebyggelse ska ta avstamp i hållbarhet och innovation
  6. Ny bebyggelse ska studeras utifrån social hållbarhet
  7. Ekonomisk hållbarhet och genomförbarhet beaktas


Bilagor till arkitekturpolicyn

Arkitekturpolicyn kompletteras med bilagor för att ge konkret stöd och vägledning i stadsutvecklings- och bebyggelseprojekt.

Dialogverktyg

Dialogverktyget har tagits fram som en del av Mölndals Arkitekturpolicy. Dialogverktyget ska användas som en gemensam plattform för att skapa samsyn kring hur olika bebyggelseprojekt ska utvecklas, för att uppnå god arkitektur och passande gestaltning. Syftet är att lyfta viktiga frågeställningar som bör uppmärksammas i alla typer av bebyggelseprojekt på något sätt. Fokus är på gestaltning och arkitektur - samt hur detta kopplas till vision, plats, omgivning, hållbarhet och genomförande.


Arkitekturpromenad

Inom arbetet för arkitekturpolicyn har en arkitekturpromenad tagits fram. Promenaden leder dig till några av Mölndals arkitekturpärlor på gångavstånd från innerstaden. Promenaden syftar till att sprida kunskap om arkitektur och skapa ett underlag för diskussion kring gestaltning, kvalité och boendemiljö.

I Mölndals arkitekturpromenad guidas du runt via din mobil, surfplatta eller datorn hemma genom en digital karta. Du kan upptäcka 19 olika platser i centrala Mölndal, allt från Fässbergskyrkan till några av Mölndals vackra 50-talsmiljöer och det moderna Essity-huset.

Kontakt

Stina Nilsson
Planarkitekt
Stadsbyggnadsförvaltningen
031-315 15 83
stina.nilsson@molndal.se

Lisa Östman
Planchef
Stadsbyggnadsförvaltningen
031-315 14 57
elisabeth.ostman@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad