Mobilitets- och parkeringspolicy

Kommunfullmäktige antog den 17 april 2024 Mobilitets- och parkeringspolicyn.

Mobilitets- och parkeringspolicyn är ett planeringsverktyg och innehåller en så kallad parkeringsnorm. En parkeringsnorm är kommunens regelverk för hur bil- och cykelparkering ska ordnas vid ny-, till- och ombyggnation. Parkeringsnormen används bland annat i detaljplaneläggning och bygglov.

Staden växer och fler vill använda marken. Därför är det viktigt att kommunen bidrar till att skapa en bra parkeringsmarknad. Mölndals stads mobilitets- och parkeringspolicy bidrar till att balansera behovet av parkeringsplatser för både bilar och cyklar. Hur parkering planeras och utformas är viktigt för hur staden utvecklas och används, och för att möjliggöra hållbara resor.

Policyn främjar hållbart resande med olika mobilitetsåtgärder och tillåter en flexibilitet kring hur parkering hanteras i nya stads- och landsbygdsutvecklingsprojekt och bygglov. Vi vill att fler ska resa med kollektivtrafik, gå eller cykla, men bilen är fortfarande viktig. Därför måste det finnas tillräckligt med parkeringsplatser i hela kommunen. Policyn följer stadens övergripande mål och strategier och underlaget som policyn bygger på kan uppdateras vid behov i takt med att staden utvecklas.

Lägesindelning

 

Till policyn hör en lägesindelning baserad på ett tillgänglighetsindex. Detta index tar hänsyn till en mängd olika variabler som beskriver hur tillgänglig en viss plats i kommunen är. Du hittar lägesindelningen i Mölndalskartan. Graden av tillgänglighet och det geografiska läget påverkar hur mycket parkering som behöver säkerställas i detaljplaner och bygglov.

Indelningen är flexibel så att den kan anpassas till nya förutsättningar. 

Kontakt

Öppettider 24/6-11/8
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag  8.00-16.30
fredag    8.00-15.00

Dela på:

Senast uppdaterad