Lagar och regler för vatten och avlopp

De regler och bestämmelser som finns för dig som användare av det kommunala vatten- och avloppssystemet i Mölndals stad finns både i lagar och lokala bestämmelser.

Lagen om allmänna vattentjänster

Den viktigaste lagtexten om vatten finns i Lagen om allmänna vattentjänster.

Lagen är till för att säkerställa att vattenförsörjning och avlopp fungerar i ett större sammanhang. I lagen står vad som är kommunens skyldighet och ansvar, huvudmannens ansvar och ditt ansvar som fastighetsägare.

Allmänna bestämmelser för vattentjänster i Mölndals stad (ABVA)

Vad som gäller i just Mölndals stad står i våra allmänna bestämmelser för vattentjänster (ABVA).

Att tänka på kring VA

För dig som är fastighetsägare eller ska ansluta en befintlig eller nybyggd fastighet till VA-nätet finns viktig information här på Mölndals stads hemsida, använd menyn för att hitta rätt.

Det finns också en samlad skrift med råd som beskriver många viktiga saker för dig att tänka på.

När det sker läckage och reparationer på det allmänna ledningsnätet har kommunen rätt att stänga av vattnet för att åtgärda problemet, det innebär att under en tid kan du vara utan vatten och har inte rätt till ersättning. Du har inte heller rätt till ersättning om du behöver spola bort missfärgat vatten efter en avstängning.

Du använder väl vårt viktigaste livsmedel hållbart?

Särredovisning VA-verksamhet

Vatten och avlopps-verksamheten finansieras i Mölndal helt av de avgifter som tas ut av abonnenterna via Vatten- och avloppstaxan. Varje år görs en särskild ekonomisk redovisning för kommunens VA-verksamhet.

Kontakt

Tekniska förvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
Felanmälan vatten, avlopp eller gator efter kontorstid: 031-315 10 00, knappval 2 (kopplas till SOS).
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad