Lagar och regler för VA

De regler och bestämmelser som finns för dig som användare av det kommunala vatten- och avloppssystemet i Mölndals stad finns både i lagar och lokala bestämmelser.

Lagen om allmänna vattentjänster

Den viktigaste lagtexten om vatten finns i Lagen om allmänna vattentjänster.

Lagen är till för att säkerställa att vattenförsörjning och avlopp fungerar i ett större sammanhang. Till exempel för att skydda människors hälsa och miljö. I lagen står vad som är kommunens skyldighet och ansvar, huvudmannens ansvar och ditt ansvar som fastighetsägare.

Allmänna bestämmelser för vattentjänster i Mölndals stad (ABVA)

Vad som gäller i just Mölndals stad står i dokumentet Allmänna bestämmelser för användande av Vatten- och Avloppstjänster i Mölndals stad, (ABVA) Pdf, 331.9 kB..

Att tänka på kring VA

För dig som är fastighetsägare eller ska ansluta en befintlig eller nybyggd fastighet till VA-nätet finns viktig information här på Mölndals stads hemsida, använd menyn för att hitta rätt.

Det finns också en samlad skrift, råd och anvisningar till de allmänna bestämmelserna (ABVA) Pdf, 6.4 MB. som beskriver många viktiga saker för dig att tänka på.

Under läckage och reparationer på det allmänna ledningsnätet har kommunen rätt att stänga av vattnet för att åtgärda problemet, det innebär att under en tid kan du vara utan vatten.

Särredovisning VA-verksamhet

Vatten och avlopps-verksamheten finansieras i Mölndal helt av de avgifter som tas ut av abonnenterna via Vatten- och avloppstaxan. Varje år görs en särskild ekonomisk redovisning för kommunens VA-verksamhet som du kan se i särredovisning för VA Pdf, 73.3 kB..

Kontakt

Tekniska förvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad