Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate
Mölndals stads startsida

Avgifter, regler och abonnemang

Du som är ansluten till det kommunala vatten- och avloppsnätet betalar en så kallad brukningsavgift varje år. Du som inte redan är ansluten till nätet kan i vissa fall ansluta dig. Du betalar då en anläggningsavgift för anslutningen.

Brukningsavgift

För att använda det kommunala vatten- och avloppsnätet betalar du en så kallad brukningsavgift varje år. Brukningsavgiften består av en fast avgift som beror på hur stor vattenmätare du har, och en rörlig avgift som beror på hur mycket vatten du förbrukar.

Den rörliga avgiften för vattenförbrukning är 24,70 kronor per kubikmeter vatten.

Du betalar också en avgift för dagvattenhantering. Det är en fast kostnad som är baserad på hur stor tomten är. En småhusfastighet med 1-2 lägenheter (bostäder) får betala för 800 kvadratmeter tomtyta oavsett tomtstorlek.

Alla brukningsavgifter, inklusive dagvattenavgift finns i taxebilaga B om brukningsavgifterPDF.

Du kan också få betala för övriga tjänster som beskrivs i taxebilaga CPDF.

Du hittar all information i Vatten- och avloppstaxanPDF.

Exempel på brukningsavgift

En villa med en bostad som förbrukar 150 kubikmeter vatten per år betalar:

Typ av avgift

Kostnad

Fast avgift

1 250 kronor

Rörlig avgift

3 705 kronor

Dagvattenavgift

800 kronor

Totalt

5 755 kronor

Anläggningsavgift

När du ansluter dig till det kommunala vatten- och avloppsnätet betalar du en engångssumma som kallas anläggningsavgift. Den ska bekosta dels själva arbetet vid tomtgränsen, dels kostnaderna för utbyggnad av vattenverk, reningsverk, pumpstationer och huvudledningar med mera.

Avgiften består av tre delar: servisavgift, tomtyteavgift och lägenhetsavgift.

Taxa för anläggningsavgifter 2018PDF (Taxebilaga A)

  • Servisavgiften bekostar ledningen mellan fastigheten och huvudledningen.
  • Tomtyteavgiften beror av hur stor din tomt är. Ju större tomt, desto längre och dyrare ledning förbi fastigheten.
  • Lägenhetsavgiften betalar du per lägenhet eller bostad på fastigheten.

Kostnaden för att ansluta ett bostadshus med en lägenhet till vatten, spillvatten och dagvatten blir så här stor (inklusive moms):

Kostnader vid anslutning 2018‌

Tomtstorlek m²

Anslutning till vatten, dagvatten, spillvatten

Anslutning till vatten, spillvatten*

Anslutning till vatten*

Anslutning till spillvatten*

600

168 300 kr

139 485 kr

89 250 kr

103 530 kr

800

178 500 kr

147 645 kr

92 310 kr

108 630 kr

1000

188 700 kr

155 805 kr

95 370 kr

113 730 kr

1200

198 900 kr

163 965 kr

98 430 kr

118 830 kr

1400

209 100 kr

172 125 kr

101 490 kr

124 185 kr

1600

219 300 kr

180 285 kr

104 550 kr

129 030 kr

1800

229 500 kr

188 445 kr

107 610 kr

134 130 kr

2000 och över

239 700 kr

196 605 kr

110 670 kr

139 230 kr

* Förutsätter att övriga nyttigheter (Vatten, avlopp eller spillvatten) ej byggts ut i området. Kontakta tekniska förvaltningen för exakt uppgift.

Flyttanmälan

Om du flyttar ska du fylla i en flyttanmälan och skicka in till tekniska förvaltningen. Det finns två olika blanketter, vilken du ska använda beror på vilket område du bor i. Är du osäker, kontakta teknisk kundservice.

I de flesta fall ska du använda blanketten för flyttanmälanPDF.

Om ditt bostadsområde inte valt nytt renhållningsabonnemang ska du använda blanketten för flyttanmälan utan fni,PDF även för ditt vattenabonnemang.

Vattentankstationer

Företag, räddningstjänst, spolbilar med mera har möjlighet att tanka vatten från vattentankstationer. För att tanka vatten behöver du en nyckel som du får efter registrering hos teknisk kundservice. En nyckeln kostar 500 kronor per år enligt nuvarande taxa och kubikmeterpriset för tankat vatten är 40 procent av 24,70 kronor.

Tillkommande lägenhet, lägenhetsavgift 

Attefallshus och andra förändringar av antalet lägenheter eller bostäder på en fastighet som är inkopplad till det kommunala VA-nätet gör att fastighetsägaren dels är anmälningspliktig, dels måste betala en engångsavgift för den tillkommande lägenheten. Detta då det sker en förändring av VA-förhållandet. Avgiften baseras på vilken nytta fastigheten har av ledningsnätet. Om du till exempel bygger om din källare till en lägenhet räknas din villa som två lägenheter vilket ger en avgift. 

Se avgift i aktuell Anläggningstaxa i vatten och avloppstaxanPDF. Enligt 2018 års taxa är det 40 800 kronor inklusive moms.

Anmälan

Fyll i anmälan om Vatten och avlopp för tillkommande lägenhetPDF, skriv på och skicka in den till tekniska förvaltningen. Adressen finns i anmälan.

Lagen om allmänna vattentjänster

De regler och bestämmelser som finns för dig som användare av det kommunala vatten- och avloppssystemet i Mölndals stad finns både i lagar och lokala bestämmelser. Den viktigaste lagtexten finns i Lagen om allmänna vattentjänster.

Lagen är till för att säkerställa att vattenförsörjning och avlopp ordnas i ett större sammanhang, om det behövs för att skydda människans hälsa och miljö. I lagen står vilket som är kommunens skyldighet och ansvar, huvudmannens ansvar och fastighetsägarens ansvar.

Särredovisning vatten- och avloppsverksamhet

Vatten och avlopps-verksamheten finansieras i Mölndal helt av de avgifter som tas ut av abonnenterna via Vatten- och avloppstaxan. Varje år görs en särskild ekonomisk redovisning för kommunens VA-verksamhet som du kan se i särredovisning för VAPDF.

ABVA för Mölndals stad

Vad som gäller i just Mölndals stad står i dokumentet Allmänna bestämmelser för användande av Mölndals stads allmänna vatten- och avloppsanläggningar (ABVA)PDF. Det finns ett dokument med råd och anvisningar till de allmänna bestämmelserna (ABVA)PDF.

Här kan du bland annat läsa om att brukningsrätten är knuten till en fastighet och inte till fastighetsägaren. Det innebär att vid försäljning följer abonnemanget med fastigheten. Här står också att du som fastighetsägare är skyldig att stå för vissa avgifter för att bidra till kommunens kostnader för vattenförsörjningen. Under läckage och reparationer på det allmänna ledningsnätet har kommunen rätt att stänga av vattnet för att åtgärda problemet.

Fettavskiljare

Du ska anmäla installation av fettavskiljare till tekniska förvaltningen. Det gör du med blanketten för anmälan av installation av fettavskiljarePDF.

Kontakt

Teknisk kundservice
Tekniska förvaltningen
031-315 15 80 vardagar kl 8-12, 13-15
teknisk.kundservice@molndal.se

Akuta ärenden efter kontorstid
Till exempel vattenläckor, vattenavbrott, gatuproblem, fara för allmänhet:
031-87 18 00 kopplas till SOS Alarm

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2018-12-13 16.21