Avlopp

Avlopp, eller avloppsvatten, är ett samlingsnamn för spillvatten, dagvatten och dräneringsvatten. Oavsett om ditt avlopp är kopplat till det kommunala ledningsnätet eller om du har ett eget avlopp, behöver ditt avloppsvatten tas hand om på korrekt sätt.

Därför renar vi avloppsvatten

I avloppsvattnet finns mycket bakterier som kan sprida sjukdomar, men det finns också andra ämnen som är skadliga för miljön.

Det viktigaste att få bort från avloppsvattnet vid rening är:

 • partiklar som kaffesump, potatisskal, toalettpapper med mera
 • organiskt nedbrytbart material. När det kommer ut i vattendrag, sjöar eller hav bryts det ned. Syret som behövs för nedbrytningen kommer från vattnet. Resultatet blir sänkta syrehalter och bakterietillväxt
 • växtnäringsämnena fosfor och kväve. De kan orsaka ökad växt av alger, vass och andra växter i vattendrag, sjöar och hav. När algerna dör, bryts de ned och syre förbrukas. Det kan leda till så låga syrehalter i bottenvattnet att det bildas så kallade döda bottnar.

Detta ska ner i avloppet

I toaletten ska endast kiss, bajs, kräk och toalettpapper spolas ner. Ingenting annat. Läs mer om Spolvett.

Ansvar för ledningar

Har du kommunalt avlopp ansvarar Mölndals stad för avloppsledningar från förbindelsepunkten. Förbindelsepunkten ligger ofta ungefär en halv meter från din tomtgräns men kan variera. Alla ledningar på din fastighet fram till förbindelsepunkten ansvarar du som fastighetsägare för.

Har du ett avloppsstopp på din fastighet ska du lösa det.

Förebygg översvämning i huset

Vid extrema regn eller hastig snösmältning kan det bli problem med källaröversvämningar, framförallt i områden där dagvatten går i samma ledningar som spillvatten eller om du har källare och spygatter under dämningsnivåer.

Om olyckan är framme kan vatten tränga sig upp ur golvbrunnen i din källare. Du kan förebygga det på många sätt.

För att förhindra översvämningar orsakade av ytvatten, bör marken närmast huset luta utåt från huset. Det bör finnas tak över källartrappor.
I dokumentet Råd & Anvisningar till ABVA hittar du fler sätt att förebygga översvämningar Pdf, 6.4 MB..

Att tänka på vid källaröversvämning

När vattnet börjar tränga upp ur golvbrunnarna finns det en rad saker du kan göra.

 • Täck golvbrunnarna med något tätande och ställ ett tungt föremål ovanpå.
 • Stäng eventuella backventiler på avloppsledningen.
 • Stäng av strömmen om det finns risk för kortslutning.
 • Flytta undan föremål som kan skadas av vattnet.
 • Kontakta tekniska förvaltningen så fort du kan.
 • Kontakta ditt försäkringsbolag.
 • Dokumentera eventuella skador genom att till exempel fotografera.
 • Tänk på hygienen. Tvätta händerna om du kommit i kontakt med inströmmande vatten.

Kontakt

Tekniska förvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
Felanmälan vatten, avlopp eller gator efter kontorstid: 031-315 10 00, knappval 2 (kopplas till SOS)
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad