Göra nytt avlopp

Att göra eget avlopp innebär ett samspel mellan dig som fastighetsägare, oss på bygg- och miljöförvaltningen och den entreprenör som du väljer.

Bygg- och miljöförvaltningen bedömer vilka reningskrav som din anläggning måste uppfylla. Men det är du som väljer teknik. För att åtgärda eller anlägga ett nytt avlopp med wc måste du först ha ett skriftligt tillstånd.

Processen mot ett nytt avlopp och vad som är viktigt för dig att tänka på.

1. Skaffa dig kunskap och välj en kunnig entreprenör

På Avloppsguidens webbplats finns bra information och tips. Vi på bygg- och miljöförvaltningen kan ge dig information och råd samt ansökningsmaterial. Men du avgör själv vilken teknik du vill ha och var avloppet ska placeras. Du ansvarar för att projektera anläggningen. För att få bygga en avloppsanläggning måste man vara sakkunnig. Därför behöver de flesta anlita en entreprenör. I informationsbladet Ansökan och anmälan om enskilt avlopp – vem gör vad Pdf, 456.4 kB.?” kan du läsa mer om ditt ansvar, hur prövningen går till och vem som gör vad.

2. Undersök marken och prata med grannarna

För att kunna bedöma möjlig placering och dimensionera anläggningen rätt måste marken undersökas. Vid en markbaserad rening ska en provgrop grävas och en siktanalys göras. Detta görs antingen av dig själv eller av entreprenören.

Kom ihåg att ha tillräckliga skyddsavstånd till till exempel vattenbrunnar, yt- och grundvatten, badplatser med mera.

Om ditt avlopp ska placeras på en annan fastighet behöver du ordna servitut. Kontakta lantmäteriavdelningen på bygg- och miljöförvaltningen i god tid innan. Du kan också behöva kontakta andra myndigheter gällande till exempel fornminnen och elledningar.

3. Skicka in ansökan eller anmälan

Fyll i en ansökan eller anmälan och skicka in till bygg- och miljöförvaltningen.

För nyanläggning eller större förändring av avlopp med wc krävs alltid ansökan om tillstånd. För bad-, disk- och tvättavlopp eller vissa ändringar behövs en anmälan. Tänk på att fylla i ansökan eller anmälan så noga som möjligt – då får du snabbare ditt beslut.

I din ansökan eller anmälan ska följande finnas med:

 • Blankett
 • Teknisk beskrivning och prestandadeklaration (om du väljer en prefabricerad lösning som till exempel minireningsverk)
 • Redovisning av markundersökningar. Till exempel resultat av siktanalys eller perkulationstest (krävs alltid vid infiltration)
 • Karta med din egen och grannarnas vattenbrunnar (ange om de är borrade eller grävda)
 • Situationsplan med:
  • Avloppsanläggningens placering (inklusive anläggningens olika delar som ledningar ut från hus, samt till exempel reningsverk, slamavskiljare, infiltration, efterpolering och utlopp)
  • Läge för bergvärme
  • Bäckar, sjöar, diken och markdräneringar
  • Djup till berg och/eller högsta grundvattennivå och en redovisning av hur det har utretts
  • Byggnader
  • Tomtgränser och fastighetsbeteckningar
  • Vägar och uppställningsplats för slambil

4. Bedömning

Bygg- och miljöförvaltningen registrerar och granskar din ansökan eller anmälan. Vi undersöker de miljömässiga förutsättningarna för avloppet och gör ett besök på plats. Om viktig information saknas får vi inte fatta beslut, utan kontaktar dig för kompletteringar. Vi skickar handlingarna till berörda grannar för kommunicering.

5. Beslut och tillstånd

När din ansökan eller anmälan är komplett beslutar vi om:

 • Tillstånd för att bygga anläggningen
 • Villkor/förelägganden/råd om vissa saker som måste följas.
 • Avvisning om ansökan/anmälan inte är komplett trots påminnelse.
 • Avslag om din föreslagna anläggning inte kan tillåtas.

Du får ett skriftligt beslut eller tillstånd. Läs och granska det. Ge beslutet, ritning och situationsplan till din entreprenör. Skicka in mottagningskvittot, så vi vet att du har fått beslutet. Om det finns andra som berörs får de en kopia på beslutet. Du och andra berörda har rätt att överklaga beslutet inom tre veckor.

6. Avgifter

Vi tar ut en avgift för att ansöka om enskild avloppsanordning. Storleken på avgiften bestäms av en taxa beslutad av fullmäktige. Vi skickar en faktura till dig när du har fått ditt tillstånd eller beslut.

7. Anläggningsarbete

Kom ihåg att du inte får börja gräva innan du fått ditt tillstånd eller beslut. Skulle en konflikt ha uppstått om beslutet bör du inte påbörja arbetet förrän det har vunnit laga kraft. Om du har ett förbud att släppa ut avloppsvatten måste den nya anläggningen vara klar och i drift senast den dag som förbudet börjar gälla. Dokumentera med foton under arbetets gång.

8. Kvalitetsförsäkran

När ditt nya avlopp är färdigt, ska du skicka in din kvalitetsförsäkran till bygg- och miljöförvaltningen. Kvalitetsförsäkran är ett dokument där du intygar att din avloppsanläggning är anlagd enligt tillståndet. Rapporten ska fyllas i av både dig och din entreprenör. Du behåller originalet och skickar in en kopia till miljöförvaltningen.

9. Drift

När avloppsanläggningen är gjord ansvarar du som fastighetsägare för att reningen fungerar och för att den sköts. Bygg- och miljöförvaltningen kan ställa krav på att du utför undersökningar eller vidtar åtgärder om det behövs.

Relaterad information

Kontakt

Bygg- och miljöförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad