Fettavskiljare

Har du en verksamhet som hanterar livsmedel, till exempel restaurang, storkök eller bageri, måste du installera en så kallad fettavskiljare i ditt avlopp.

Därför behövs fettavskiljare

Fett från verksamheter, t ex restauranger och livsmedelstillverkare, kan bilda avlagringar i ledningsnätet när spillvattnets temperatur sjunker. Fettet stelnar och fastnar på insidan av rören.

Det kan leda till stopp och förträngningar i ledningen. Stopp och igensättning kan orsaka källaröversvämningar eller utsläpp av orenat avloppsvatten vilket leder till stora kostnader för fastighetsägaren eller den som orsakat stoppet. För att förhindra detta ska verksamheter som hanterar och tillverkar livsmedel ha fettavskiljare.

Installation av fettavskiljare - så gör du

 1. Gör en bygganmälan eller bygglovsansökan till Stadsbyggnadsförvaltningen
 2. Installera en typgodkänd fettavskiljare enligt SS-EN-1825.
  Vänd dig till en VVS-firma för installation enligt standard.
 3. Skicka in Anmälan installation av fettavskiljare Pdf, 589.9 kB. till tekniska förvaltningen, där anger du dimension och andra uppgifter om avskiljaren.

Hanterar din verksamhet stora mängder fett, exempelvis frityrolja och liknande, räcker det inte med fettavskiljare. Du behöver i så fall också speciella förslutningsbara uppsamlingskärl. Det finns företag som erbjuder kärl, och som hämtar och återvinner ihopsamlat fett från verksamheter.

Tänk på

Fettavskiljaren ska dimensionernas, installeras, driftas och underhållas enligt standarden SS-EN-1825. Detta innebär att:

 • fettavskiljaren ska tömmas minst en gång i månaden, helst varannan vecka eller enligt särskild överenskommelse med tekniska förvaltningen.
 • vid tömning ska hela avskiljaren tömmas och rengöras med varmt vatten och sedan fyllas upp med nytt vatten.
 • tömningsabonnemang ska stå på fastighetsägaren och ska tecknas med tekniska förvaltningen.
 • vänd dig alltid till en auktoriserad leverantör som kan leverera en fettavskiljare enligt SS-EN-1825.
 • alla vaskar samt diskmaskiner ska anslutas till fettavskiljaren.

Här behövs fettavskiljare

Fettavskiljare måste finnas i lokaler där mat och livsmedel tillagas eller bereds. Som till exempel:

 • Kök för servering av måltider, till exempel: värdshus, hotell, vägkrogar, restaurang, mottagningskök och gatukök, liksom sallads- och sushibarer och kaféer, grill, kebab- och hamburgerbar *
 • Bagerier
 • Större livsmedelsaffärer
 • Storkök
 • Cateringfirmor
 • Charkuterier
 • Skolor, förskolor eller äldreboenden.

* I mindre kafé där tillagning av mat förekommer och diskmaskin finns måste en fettavskiljare finnas.

Installation av fettavskiljare ska ske enligt de krav på bland annat arbetsmiljö vid tömning som fastställts av arbetsmiljöverket. Det är verksamhetsutövarens ansvar att se till att kraven är uppfyllda.

Väg, trafik och bärighet

Det måste finnas en lämplig uppställningsplats för slambilen. Lastningsplatsen ska vara tillgänglig för slamsugningsfordon med axeltryck 100 kN (10 ton).

 • Du måste ta hänsyn till behovet av tillräckligt arbetsutrymme runt fordonet.
 • Lastningsplatsen bör du också se till så att sugslangen inte behöver dras över trottoar eller liknande där människor kan skadas av rörlig slang.
 • Maxavstånd mellan anslutningspunkt och slambil är 10 meter.
 • Om det krävs tillstånd för att stanna på uppställningsplatsen är det verksamhetsutövarens ansvar att söka och bekosta dessa.
 • Fettavskiljare ska utformas och tömmas enligt Mölndals stads renhållningsordning.

Kontroll

Fettavskiljare ska kontrolleras med jämna mellanrum.

Om du har en ej fungerande fettavskiljare:

 • Mölndals stad kan stänga av inkommande vatten till berörd fastighet där verksamheten bedrivs.
 • Fastighetsägaren kan bli ersättningsskyldig för spolningar, filmningar och källaröversvämningar.
 • Mölndals stad har rätt att inspektera fettavskiljaren.

Enligt 18§ Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster, är huvudmannen inte skyldig att låta en fastighet kopplas eller vara kopplad till va-anläggningen om fastighetens va-installation har väsentliga brister.

Kontakt

Tekniska förvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad