Fettavskiljare

Har du en verksamhet som hanterar livsmedel, till exempel restaurang, storkök eller bageri, måste du installera en fettavskiljare i ditt avlopp.

Därför behövs fettavskiljare

Fett från verksamheter, till exempel restauranger och tillverkare av livsmedel, kan bilda avlagringar i ledningsnätet när spillvattnets temperatur sjunker. Fettet stelnar och fastnar på insidan av rören.

Det kan leda till stopp och förträngningar i ledningen. Stoppen kan orsaka källaröversvämningar eller utsläpp av orenat avloppsvatten vilket leder till stora kostnader för fastighetsägaren, skattebetalarna eller den som orsakat stoppet. För att förhindra detta ska verksamheter som hanterar och tillverkar livsmedel ha fettavskiljare.

Här behövs fettavskiljare

Fettavskiljare måste finnas i lokaler där mat och livsmedel tillagas eller bereds. Som till exempel:

 • Kök för servering av måltider, till exempel: värdshus, hotell, vägkrogar, restaurang, mottagningskök och gatukök, liksom sallads- och sushibarer och kaféer, grill, kebab- och hamburgerbar *
 • Bagerier
 • Större livsmedelsaffärer
 • Storkök
 • Cateringfirmor
 • Charkuterier
 • Skolor, förskolor eller äldreboenden.

* I mindre kafé där tillagning av mat förekommer och diskmaskin finns måste en fettavskiljare finnas.

Installation av fettavskiljare ska ske enligt de krav på bland annat arbetsmiljö vid tömning som fastställts av arbetsmiljöverket. Det är verksamhetsutövarens ansvar att se till att kraven är uppfyllda. Det är fastighetsägaren som ska se till att det finns fettavskiljare.

Installation av fettavskiljare - så gör du

 1. Fastighetsägaren gör en bygganmälan eller bygglovsansökan till Stadsbyggnadsförvaltningen.
 2. Installera en typgodkänd fettavskiljare enligt SS-EN-1825.
  Vänd dig till en VVS-firma för installation enligt standard.
 3. Skicka in Anmälan installation av fettavskiljare till tekniska förvaltningen, där anger du dimension och andra uppgifter om avskiljaren. Det är du som fastighetsägare som ska skicka in den.

Efter att du skickat in anmälan får du ett slamtömningsabonnemang hos Mölndals stad. Det är därför viktigt att du som fastighetsägare anger rätt uppgifter. Det är du som fastighetsägare som är skyldig att betala för abonnemanget.

Det finns möjlighet att ansöka om att en enskild verksamhet ska betala abonnemanget för slamtömning. Om en hyresgäst efter detta inte betalar är du som fastighetsägare ändå betalningsskyldig.

Stora mängder fett eller frityrolja

Hanterar din verksamhet stora mängder fett, exempelvis frityrolja och liknande, räcker det inte med fettavskiljare. Du behöver i så fall också speciella förslutningsbara uppsamlingskärl.

Det finns företag som erbjuder kärl, och som hämtar och återvinner insamlat fett från verksamheter. Mölndals stad erbjuder inte den tjänsten.

Tänk på detta för fettavskiljaren

Fettavskiljaren ska dimensioneras, installeras, driftas och underhållas enligt standarden SS-EN-1825. Detta innebär att:

 • fettavskiljaren ska tömmas minst en gång i månaden, helst varannan vecka eller enligt särskild överenskommelse med tekniska förvaltningen.
 • vid tömning ska hela avskiljaren tömmas och rengöras med varmt vatten och sedan fyllas upp med nytt vatten.
 • tömningsabonnemang ska stå på fastighetsägaren och ska tecknas med tekniska förvaltningen.
 • vänd dig alltid till en auktoriserad leverantör som kan leverera en fettavskiljare enligt SS-EN-1825.
 • alla vaskar, golvbrunnar och diskmaskiner ska anslutas till fettavskiljaren.

Väg, trafik och bärighet för tömning

Det måste finnas en lämplig uppställningsplats för slambilen. Lastningsplatsen ska vara tillgänglig för slamsugningsfordon med axeltryck 100 kN (10 ton).

 • Du måste ta hänsyn till behovet av tillräckligt arbetsutrymme runt fordonet.
 • Lastningsplatsen bör du också se till så att sugslangen inte behöver dras över trottoar eller liknande där människor kan skadas av rörlig slang.
 • Maxavstånd mellan anslutningspunkt och slambil är 10 meter.
 • Om det krävs tillstånd för att stanna på uppställningsplatsen är det verksamhetsutövarens ansvar att söka och bekosta dessa.
 • Fettavskiljare ska utformas och tömmas enligt Mölndals stads renhållningsordning.

Kontroll av fettavskiljare

Fettavskiljare ska kontrolleras med jämna mellanrum.

Om du har en ej fungerande fettavskiljare:

 • Mölndals stad kan stänga av inkommande vatten till berörd fastighet där verksamheten bedrivs.
 • Fastighetsägaren kan bli ersättningsskyldig för spolningar, filmningar och källaröversvämningar.
 • Mölndals stad har rätt att inspektera fettavskiljaren.

Enligt 18§ Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster, är huvudmannen inte skyldig att låta en fastighet kopplas eller vara kopplad till va-anläggningen om fastighetens va-installation har väsentliga brister.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad