Dagvatten

Funderar du ibland på vad som händer med allt vatten som kommer vid regn och snösmältning? Vart tar vattnet vägen om det inte finns en bäck eller å i närheten?

Dagvatten är vatten som rinner från bland annat tak, vägar, gator och parker. När naturmark blir bebyggd kan regnvattnet inte längre rinna undan på ett naturligt sätt. Det gör att det blir mer dagvatten. De flesta fastighetsägare betalar en dagvattenavgift.

För att inte belasta avloppsreningsverken, finns det separata ledningar för dagvatten. I Mölndal finns 29 mil sådana ledningar.

I äldre bostadsområden förekommer att spill- dag- och dräneringsvatten avleds i samma ledning. I samband med att befintligt ledningsnät förnyas byggs istället separata ledningar för dagvatten respektive spillvatten ut i dessa områden. Läs mer om dagvattensepareringPDF.

Riktlinjer för dagvattenhantering

Mölndals stad har en DagvattenstrategiPDF som beskriver  hur staden långsiktigt ska få en hållbar hantering av dagvattnet.

Som komplement till strategin finns:

Var rädd om vår miljö

Vatten som rinner ner i brunnar, rör eller diken leds till närmaste mottagare, till exempel en bäck eller å. I de flesta fall renas inte vattnet utan leds bara undan från områden där det kan orsaka problem och översvämningar.

Eftersom dagvattnet inte renas är det extra viktigt att inte orsaka föroreningar. Tänk på att till exempel inte tvätta bilen på garageuppfarten. De kemiska medel som används vid biltvätt förs då helt orenat ut i naturen.

Om du ser en översvämmad dagvattenbrunn kan du anmäla det till kundservice via telefon eller webbanmälan.

Kontakt

Teknisk kundservice
Tekniska förvaltningen
031-315 15 80 vardagar kl 8-12
teknisk.kundservice@molndal.se

Akuta ärenden efter kontorstid
Till exempel vattenläckor, vattenavbrott, gatuproblem, fara för allmänhet:
031-87 18 00 kopplas till SOS Alarm

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2020-01-07 15.11