Dagvatten

Dagvatten är vatten som rinner från bland annat tak, vägar, gator och parker. Dagvatten ska tas om hand på den fastighet där det kommer eller ledas via speciell ledning till ett vattendrag. De flesta fastighetsägare betalar en dagvattenavgift.

För att inte belasta avloppsreningsverken, finns det separata ledningar för dagvatten som går direkt till vattendrag och sjöar. Stuprör och gatubrunnar anslutser till dessa dagvattenlednignar. I Mölndal finns 29 mil sådana ledningar.

Dagvatten får du inte ansluta till spillvattenledningen.

Antingen ska dagvatten ledas bort i dagvattenledningar eller tas om hand på din fastighet. Du kan till exempel ha vattentunnor och samla regnvatten och vattna rabatt och odling med.

För äldre bostadsområden

I äldre bostadsområden förekommer att spill- dag- och dräneringsvatten avleds i samma ledning. I samband med att Mölndals stad förnyar ledningsnätet bygger vi istället separata ledningar för dagvatten respektive spillvatten i dessa områden.

Riktlinjer för dagvattenhantering

Mölndals stad har en dagvattenstrategi Pdf, 1.8 MB. som beskriver  hur staden långsiktigt ska få en hållbar hantering av dagvattnet.

Som komplement till strategin finns:

Anmäl din dagvattenanläggning

Du ska anmäla din dagvattenanläggning. Det gör du via vårt formulär:

Var rädd om vår miljö

Vatten som rinner ner i brunnar, rör eller diken leds till närmaste mottagare, till exempel en bäck eller å. I de flesta fall renas inte vattnet utan leds bara undan från områden där det kan orsaka problem och översvämningar.

Eftersom dagvattnet inte renas är det extra viktigt att inte orsaka föroreningar. Tänk på att till exempel inte tvätta bilen på garageuppfarten. De kemiska medel som används vid biltvätt förs då helt orenat ut i naturen.

Om du ser en översvämmad dagvattenbrunn kan du anmäla det till kontaktcenter via telefon eller webbanmälan.

Kontakt

Tekniska förvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
Felanmälan vatten, avlopp eller gator efter kontorstid: 031-315 10 00, knappval 2 (kopplas till SOS).
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad