Dagvatten

Dagvatten är vatten som rinner från bland annat tak, vägar, gator och parker. Dagvatten ska tas om hand på den fastighet där det kommer eller ledas via speciell ledning till ett vattendrag. I gator finns ofta rännstensbrunnar som leder bort dagvattnet.

För att inte belasta avloppsreningsverken, finns det separata ledningar för dagvatten som går direkt till vattendrag och sjöar. Stuprör och gatubrunnar ansluter till dessa dagvattenledningar. I Mölndal finns 29 mil dagvattenledning.

Dagvatten får du inte ansluta till ledningen för spillvatten.

Antingen ska dagvatten ledas bort i separata ledningar för dagvatten eller tas om hand på din fastighet. Du kan till exempel ha vattentunnor där du samlar regnvatten och vattnar rabatt och odling med eller anlägg en stenkista till exempel.

Rännstensbrunnar och gatubrunnar

Rännstensbrunnar som finns på gator och inne på fastigheter är till för att ta hand om regnvattnet. Om brunnarna har blivit igensatta av löv, grus, skräp eller snö kan regnvatten eller smältvatten inte rinna undan. Det kan leda till marköversvämningar, som i sin tur ofta leder till att bostadshus får in vatten.

Det är väghållaren som är ansvarig för brunnarna med galler i gatan. Det kan alltså vara Mölndals stad, Trafikverket eller en samfällighet som ansvarar för gallerbrunnen. Om en rännstensbrunn ligger i trottoaren ska du som fastighetsägare se till att gallret inte är igensatt.

Felanmäl gatubrunnar

Om du ser en igensatt gatu- eller rännstensbrunn, anmäl det till väghållaren. För stadens gator kan du anmäla det genom att höra av dig till Kontaktcenter Mölndal. Är brunnen inne på en fastighet ska du vända dig till fastighetsägaren.

Är du ansvarig för en väg med rännstensbrunn?

Kontrollera och töm brunnen på grus och sand. Brunnarna ska kontrolleras regelbundet och tömmas så ofta på sand och grus att “skräpnivån” i brunnen är lägre än utloppet till ledningsnätet.

Vi uppmanar dig som väghållare att tömma brunnar på sand, grus och skräp på trafikerade gator årligen. Brunnar på gång- och cykelvägar ska tömmas var tredje år.

Använd med fördel rännstensbrunnar med sandfång. Om du har konstgräs är det viktigt att brunnen kan samla upp granulatet från planen.

Hur kan du kontrollera gatubrunnen?

  • Öppna gallret och titta ner. Använd en pinne och peta i botten för att se om det är mycket grus, sand, löv och annat skräp i brunnen.
  • Gå ut när det regnar och se om regnvattnet kan rinna undan i brunnen eller om det blir stående i stora pölar runt brunnen.

Ansvaret för rännstensbrunnar

Mölndals stad ansvarar för rännstensbrunnar på de gator som staden ansvarar för. Trafikverket ansvarar på sina vägar.

Mölndals stad äger dagledningsnätet fram till fastighetens förbindelsepunkt. Innanför förbindelsepunkten är du som fastighetsägare ansvarig. Det innebär att du även ansvarar för rännstensbrunnar inne på din fastighet.

Om rännstensbrunnen ligger inom ett vägsamfällighetsområde är det vägsamfällighetens ansvar att se till att rännstensbrunnen fungerar.

Du kan se vem som är väghållare i vår karta.

Var rädd om vår miljö - dagvattenbrunnen är inte ett avlopp!

Vatten som rinner ner i brunnar, rör eller diken leds till närmaste bäck, sjö eller å. I de flesta fall renas inte vattnet utan leds bara undan från områden där det kan orsaka problem och översvämningar.

Eftersom dagvattnet inte renas är det extra viktigt att inte orsaka föroreningar. Tänk på att till exempel inte tvätta bilen på garageuppfarten. De kemiska medel som används vid biltvätt förs då helt orenat ut i naturen. Spola aldrig ur färgburkar andra behållare som du haft kemikalier, olja eller färg i.

Din badplats börjar vid rännstensbrunnen.

Riktlinjer för dagvattenhantering

Mölndals stad har en dagvattenstrategi som beskriver hur staden långsiktigt ska få en hållbar hantering av dagvattnet.

Dokument för dagvattenriktlinjer:

Anmäl din dagvattenanläggning

Dagvattenanläggningar inom planlagt område eller en begravningsplats ska som regel alltid anmälas till bygg- och miljöförvaltningen. Det finns vissa undantag exempelvis för dagvatten från enskilda villatomter. Du måste också anmäla om du ändrar en befintlig dagvattenanläggning så att vattnets mängd eller sammansättning förändras mycket.

Dagvatten i äldre bostadsområden

I äldre bostadsområden förekommer att spill- dag- och dräneringsvatten avleds i samma ledning. I samband med att Mölndals stad förnyar ledningsnätet bygger vi istället separata ledningar för dagvatten respektive spillvatten i dessa områden.

Kontakt

Tekniska förvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
Felanmälan vatten, avlopp eller gator efter kontorstid: 031-315 10 00, knappval 2 (kopplas till SOS).
kontakt@molndal.se

Bygg- och miljöförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad