Anmäl dagvattenanläggning

Dagvattenanläggningar inom planlagt område eller en begravningsplats ska som regel alltid anmälas till bygg- och miljöförvaltningen. Det finns vissa undantag exempelvis för dagvatten från enskilda villatomter. Du måste också anmäla om du ändrar en befintlig dagvattenanläggning så att vattnets mängd eller sammansättning förändras mycket.

Vad är en dagvattenanläggning?

Bygg och miljöförvaltningen definierar en dagvattenanläggning som en anläggning som skapas för att rena och fördröja dagvatten. Exempel på dagvattenanläggningar är dammar, sedimentationsbassänger, anlagda våtmarker, anlagda diken, översvämningsytor och oljeavskiljare. Ibland består den av en kombination av olika typer av anläggningar.

Anmälan

Du måste anmäla till miljönämnden senast sex veckor innan anläggningen ska börja byggas. Anmälan gör du i formuläret längre ned på sidan. Tänk på att du ska beskriva hela anläggningen, inklusive till exempel rör, diken och infiltrationsytor i din anmälan.

Om du börjar bygga utan att först ha anmält det innebär det att du som verksamhetsutövare kan dömas för otillåten miljöverksamhet.

Kontakta oss på bygg- och miljöförvaltningen om du har frågor om din anmälan eller om du är osäker på om du behöver skicka in en anmälan.

Avgift

Vi tar ut en avgift för handläggningen av din anmälan. Vi har även möjlighet att ta ut en avgift vid framtida kontroller av din anläggning.

Vattenverksamhet ska anmälas till länsstyrelsen

Projekt som innebär arbete eller byggande i befintliga vattenområden räknas som "vattenverksamheter" och i de flesta fall behöver du anmäla dem till länsstyrelsen. Det kan alltså innebära att du behöver anmäla din anläggning både till bygg- och miljöförvaltningen och till länsstyrelsen innan du kan börja bygga den.

I vissa fall behöver du söka tillstånd för vattenverksamhet hos mark- och miljödomstolen.

Anmälan om dagvattenanläggning

Anmälan avser
Anmälan avserAnläggningens placering
Sökande
Fakturaadress om annan än sökandeKontaktperson under anläggningstidenKontaktperson under driftstidenOm anläggningen

Beskriv så utförligt som möjligt


Ange vilken sjö eller vattendrag som tar emot dagvattnet

Ange i kvadratmeter
Typ av yta som är ansluten


Till exempel vändplaner, lastzoner, markområde med mera

Ange om det finns uppgifter om förorenad mark.
Bifoga följande bilagor

Ange anläggningens funktion och utformning, uppgifter om hur slam och olja omhändertas, uppehållstid i anläggningen, vilket dagvattenflöde som anläggningen är anpassad för med bibehållen rening och hur provtagning kommer ske

Förväntade dagvattenflöden som förväntas uppkomma inom det avvattnade området (m3/år). Flöden som leds in till anläggningen (m3/år), om det är en skillnad mellan de flöden som uppkommer och de flöden som leds in till anläggningen, beskriv vad skillnaden beror på. Föroreningshalter (µg/l) och föroreningsmängder (kg/år) i dagvattnet som leds in till anläggningen och som leds ut från anläggningen. Ange reningseffekt i %.

På ritningen ska det anges provtagningspunkter, larm, utsläppspunkter och bräddningspunkter


När du anmäler dagvattenanläggning kommer miljönämnden att hantera de personuppgifter som du lämnar i enlighet med dataskyddsförordningen. En kopia på anmälan kommer även skickas till tekniska nämnden för att de ska kunna fullgöra VA-abonnemanget för fastigheten. Läs om hur Mölndals stad hanterar personuppgifter.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad