Vattenkvalitet i Mölndal

Vatten är en förutsättning för allt liv och människans viktigaste livsmedel. Eftersom dricksvatten är klassat som ett livsmedel ställs höga krav på dess kvalitet. Mölndals dricksvatten håller hög kvalité.

En äldre man dricker vatten ur ett glas.

Mölndals stad arbetar för att ditt dricksvatten ska hålla så hög kvalitet som möjligt.

Det får inte finnas några skadliga bakterier eller hälsofarliga ämnen i dricksvattnet. Däremot innehåller dricksvatten en rad viktiga ämnen, till exempel mineraler och salter.

Mölndal har bra dricksvatten

Dricksvatten klassas som livsmedel och lyder under hårda regler från Livsmedelsverket. För att kontrollera vattnets kvalitet har vi ett gediget provtagningsprogram. Vi tar vattenprover på råvattnet vid vattenverket och ute i ledningsnätet på det vatten som du har i kranen.

De här värdena har Mölndals kommunala dricksvatten

Mölndals vatten uppfyller kraven från Livsmedelsverket med god marginal vilket för det utgående vattnet innebär:

 • Mjukt. Mölndals vatten är mycket mjukt, ungefär 1 till 1,2ºdH (tyska hårdhetsgrader).  Därför kan du använda sparsamt med tvättmedel och ändå få ren tvätt - och en renare miljö.
 • Mycket låg PFAS-halt. PFAS finns i miljön och kan förorena mat och vatten. Från 2026 gäller gränsvärdet 4 nanogram per liter för dricksvatten i Sverige. Mölndals vatten har ett värde på 1,8 nanogram per liter enligt PFAS 4 och 2,7 nanogram per liter enligt PFAS 21/22 och ligger alltså under det kommande gränsvärdet.
 • pH-värde på 8 - 8,5.
 • Alkalinitet på ungefär 70 mg per liter
 • Låg flouridhalt. Lägre än 0,05 mg per liter, Flourid förekommer naturligt i vattnet och skyddar dina tänder om det hålls under gränsvärdet 1,5 mg per liter i dricksvatten.
 • Låg aluminiumhalt. Ungefär 0,06 mg per liter. Aluminium tillsätts i reningsprocessen och små rester kan finnas kvar efteråt.
 • Låg halt magnesium. Cirka 1,5 mg per liter.
 • Fritt från skadliga mikroorganismer.
 • Låg järnhalt. Lägre än 0,05 mg per liter. Järn förekommer naturligt i vattnet.
 • Låg konduktivitet. Ungefär 25 mS/m vid 25 graders temperatur på vattnet. Konduktiviteten indikerar vattnets salthalt
 • Låg halt kalcium. Ungefär 5,7 till 6,2 mg per liter.
 • Mycket låg halt Nitrit, mindre än 0,004 mg per liter.

 

Vattenanalys från Mölndals vattenverk

Vi följer Livsmedelsverkets regler om testintervall. Proverna skickar vi till ett laboratorium, som bland annat undersöker om vattnet innehåller bakterier eller mikroorganismer. Laboratoriet undersöker också om vattnet är tjänligt som livsmedel, det vill säga drickbart.

I tabellen presenteras vilken kvalitet dricksvatten producerat av Mölndals vattenverk håller. I tabellen anges vilka intervall de olika parametrarna legat inom under ett års tid.

Mölndals vattenverks vattenanalys

Ämne

Enhet

Intervall 2023

Gräns-värde

Kommentar

Aluminium

mg/l

0,01-0,06

< 0,1

Tillsätts i reningsprocessen och
förekommer naturligt i vattnet.

Ammonium

mg/l

< 0,02

< 0,5

Förekommer naturligt i vattnet. Kan indikera förorening av råvattnet från jordbruk. Kan frigöras från cement.

Flourid

mg/l

< 0,05

1,5

Förekommer naturligt i vattnet.

Järn

mg/l

< 0,05

< 0,2

Finns naturligt i vattnet.

Kan tillföras genom korrosion av ledningar.

Kalcium

mg/l

5,7-6,2

<100

Förekommer naturligt i vattnet

Klorid (salt)

mg/l

20-25

100

Kan komma till ytvatten från nederbörd. Klorid kan även förekomma naturligt i berggrunden och då släppa till vattnet. Förekommer även naturligt i grundvatten.

Koppar

mg/l

0,02

<0,2

Huvudsaklig källa är korrosion av ledningar i fastigheten

Magnesium

mg/l

1,2-1,5

<30

Förekommer naturligt i vattnet

Mangan

mg/l

0,02

<0,05

Förekommer naturligt i vattnet.

Höga halter kan förekomma under höst- och vinterhalvåret

Nitrit (NO²)

mg/l

0.004

0,5


Övrigt

Enhet

Mätvärde

Gräns-värde

Kommentar

Alkalinitet

mg/l

72-81

-

Risken för korrosion ökar under 60 mg/l.

Färg vid 405 nm

mg/l pt

< 5

< 30

Mycket färg kan bero på organiskt eller oorganiskt material, järn eller mangan i vattnet.

Konduktivitet vid 25 grader

mS/m

22 - 25

< 250

Indikerar vattnets salthalt.
Hög konduktivitet ökar risken för korrosion.

pH vid 20 grader


8,3 - 8,6

<7,5 - >9,0

Högt pH kan orsakas av feldosering på vattenverket eller utlösning av kalk från cementbelagda ledningar.

Turbiditet

FNU

0,1

< 1,5 i kran

Hög halt kan bero på organiskt eller oorganiskt material i vattnet eller utfällningar från ledningsnätet.

PFAS 4

ng/l

1,8

4

december 2023, utgående vatten. Gränsvärdet är det som gäller från 2026.

PFAS 11

ng/l

2,7


december 2023, utgående vatten.

PFAS 21

ng/l

2,7


december 2023, utgående vatten.

PFAS 22

ng/l

2,7


december 2023, utgående vatten.

DOC

mg/l

2,5 - 2,7

-

Löst organiskt kol

TOC

mg/l

2,4 - 2,6

-

Organiskt kol


Om du vill ha historiska analysrapporter, kontakta oss.

Om du inte spolat i kranen på länge, till exempel om du varit bortrest, kan vattnet vara lätt missfärgat eftersom det stått stilla i ledningarna. Spola ordentligt tills vattnet är kristallklart igen.

Här tar Mölndal vatten från

Mölndals vattenverk tar sitt vatten från Rådasjön. Vattentäkten anlades 1995 och försörjer idag Mölndal, Kållered och Lindome med cirka 12 000 m³ dricksvatten per dygn.

Vi har 24 timmars beredskap vilket gör att personal snabbt är på plats vid eventuella störningar  och garanterar hög kvalitet på dricksvattnet dygnet runt.

Sjön vänder - annorlunda smak

Eftersom Mölndal tar sitt råvatten från Rådasjön påverkas det av fenomenet att "Sjön vänder".

Uttrycket att sjön vänder kommer från att vattnet cirkulerar i våra insjöar. Varmt vatten är lättare än kallt och under sommaren är ytvattnet varmast. Under hösten svalnar ytvattnet av och blir kallare än det vatten som finns längre ner i sjön. Ytvattnet sjunker då mot botten och bottenvatten stiger mot ytan för att även det ska svalna av. Därför kallar vi det för att sjön vänder.

Den här processen fortgår tills hela sjön har samma temperatur. Fenomenet inträffar i de allra flesta insjöar.

I samband med detta kommer organiskt material i rörelse i sjön. Det kan påverka dricksvattnet som kan få en viss annorlunda smak och lukt. Det är inget farligt och för de allra flesta brukar det inte märkas alls.

Kontakt

Tekniska förvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
Felanmälan vatten, avlopp eller gator efter kontorstid: 031-315 10 00, knappval 2 (kopplas till SOS)
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad