Vatten och avlopp i omvandlingsområden

Det finns områden med sammanhängande bebyggelse inom Mölndals stad där det idag inte finns kommunalt vatten och avlopp. Detta beror ofta på att områdena tidigare varit fritidsområden där människor väljer att bosätta sig permanent.

Ett vitt handfat med en blandare i kromfärg.  Vatten rinner ner i handfatet. 

Den befintliga VA-försörjningen som ofta består av enskilda lösningar klarar inte den ökade belastningen från helårsboende vilket medför ökade utsläpp till våra sjöar och vattendrag. Därför jobbar Mölndals stad långsiktigt med utbyggnad av det kommunala VA-nätet till dessa områden.

Miljön i fokus

Handlingsplan för vatten och avlopp i omvandlingsområden beslutades i kommunstyrelsen i november 2014. I handlingsplanen framgår vilka områden som ska anslutas till kommunalt vatten och avlopp samt en tidplan för när kommunen planerar att ansluta de olika områdena. 

Syftet med handlingsplanen är att åtgärda problem med ökade utsläpp genom att bygga ut kommunalt vatten och avlopp till de områden där de enskilda avloppsanläggningarna anses ha en negativ påverkan på miljön. Utbyggnadsordningen för områdena baseras också främst på miljönyttan men hänsyn har även tagits till kommande detaljplaner, tillgängliga resurser och ekonomi.

Karta och tidplan finns som bilagor i Handlingsplanen för VAIO.

Tidplan

Utbyggnad kommer främst att ske genom att staden bygger ut ledningar för vatten och avlopp i områdena men kan även ske genom bildande av en gemensamhetsanläggning som bygger ut ledningar i området och ansluter till kommunens ledningsnät.

Den detaljerade tidplanen finns även som bilaga 2 i handlingsplanen för VAIO Pdf, 1.4 MB.

Tidplan Vatten och avlopp i omvandlingsområden

Område

Status planering av byggnation

Tulebo by, etapp 2

Byggnation startar 2021

Ingemantorp, etapp 1

Byggnation planeras 2021

Tulebo Strandväg, etapp 2

Byggnation projekteras 2021 och planeras börja 2022

Stenkrossvägen

Byggnation projekteras 2021 och planeras börja 2022

Barnsjöområdet etapp 1

Detaljplanearbete pågår. Planerad projektering 2023 och planerad byggnation 2024-2025

Barnsjöområdet etapp 2

Detaljplanearbete pågår. Planerad projektering 2023 och planerad byggnation 2026-2027

Hassungared etapp 1

Planerad projektering 2022 och planerad byggnation 2023-2024

Hällesås etapp 1

Planerad projektering 2024 och planerad byggnation 2025-2026

Hällesås etapp 2

Planerad projektering 2026 och planerad byggnation 2027-2028

Hassungared etapp 2

Planerad projektering 2025 och planerad byggnation 2026-2028

Spårröd

Planerad projektering 2027 och planerad byggnation 2028

Humlekärr och Torkelsbohöjd

Planerad projektering 2028 och planerad byggnation 2029

Ingemantorp etapp 2

Planerad byggnation 2029

Dammets byväg

Planerad projektering 2029 och planerad byggnation 2030

I dessa områden pågår utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp. Alternativt planeras utbyggnad inom den närmsta tiden.

Vill du veta mer om arbetsgången med VA till befintlig bebyggelse kan du ladda ner Mölndals stads informationsfolder om VAIO Pdf, 3.1 MB..

Anslutningsavgifter

När din fastighet ansluts till det kommunala VA-nätet betalar du en anläggningsavgift. Den baseras på hur stor din fastighet är och hur många bostäder som finns på den.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad