Vatten och avlopp i omvandlingsområden

Det finns områden med sammanhängande bebyggelse inom Mölndals stad där det idag inte finns kommunalt vatten och avlopp. Detta beror ofta på att områdena tidigare varit fritidsområden där människor väljer att bosätta sig permanent.

En illustration av en stadsmiljö, där den blå himlen övergår i en natthimmel. I förgrunden syns en kranbil som lyfter en ledning på plats i ett grävarbete. I bakgrunden syns träd och höga hus.

Den befintliga VA-försörjningen som ofta består av enskilda lösningar klarar inte den ökade belastningen från helårsboende vilket medför ökade utsläpp till våra sjöar och vattendrag. Därför jobbar Mölndals stad långsiktigt med utbyggnad av det kommunala VA-nätet till dessa områden.

Miljön i fokus

Handlingsplan för vatten och avlopp i omvandlingsområden beslutades i kommunstyrelsen i november 2014. I handlingsplanen framgår vilka områden som ska anslutas till kommunalt vatten och avlopp samt en tidplan för när kommunen planerar att ansluta de olika områdena. Tidplanen har justerats löpande sedan antagandet.

Syftet med att bygga ut kommunalt vatten och avlopp är dels att skydda miljön från ökande utsläpp.

Vattentjänstplan 2024 - 2035

Vattentjänstplanen innehåller kommunens långsiktiga planering av hur behovet av allmänna vattentjänster ska tillgodoses samt redogöra för åtgärder som behöver vidtas för att den allmänna anläggningen ska fungera vid skyfall.

  • Planen beskriver framtida utbyggnad av de allmänna vattentjänsterna i samband med exploatering och utbyggnad av vatten och avlopp i omvandlingsområden, VAIO.
  • Fokus är ett långsiktigt perspektiv med hänsyn både till miljö och människors hälsa.
  • Allmänna vattentjänster är en samlande benämning för en kommuns försörjning av dricksvatten till invånare samt bortledning av avlopp

Ta del av Vattentjänstplan för Mölndals kommun, inklusive bilagorPdf, 4.7 MB. Pdf, 4.7 MB..

I Vatentjänsplanen finns detaljer om de områden som ska byggas ut med kommunalt vatten och avlopp.

Tidplan

Utbyggnad kommer främst att ske genom att staden bygger ut ledningar för vatten och avlopp i områdena men kan även ske genom bildande av en gemensamhetsanläggning som bygger ut ledningar i området och ansluter till kommunens ledningsnät. I beslutad handlingsplan finns en tidplan. Då tidplanen kan justeras finns aktuellt läge i text om du klickar ut plusboxen nedan.

Justeringar i tidplanen kan ske med kort varsel. Preliminär tidsplan finns nedan.

Tidplan Vatten och avlopp i omvandlingsområden

Område

Status planering av byggnation

Tulebo by, etapp 2

Byggnation pågår 2023. Läs mer.

Ingemantorp, etapp 1

Bygnation pågår.
(denna del avser 3 fastigheter, blir klart under våren 2024)

Tulebo Strandväg, etapp 2

Byggnation projekteras 2023,
inväntar Lantmäteriförrättning, Läs mer.

Stenkrossvägen

Byggnation projekteras 2023-2024.

Barnsjöområdet etapp 1

Detaljplanearbete pågår, VA-utbyggnad kan ske när det är klart.
Läs mer om detaljplanen.

Barnsjöområdet etapp 2

Detaljplanearbete pågår, se etapp 1.

Hassungared etapp 1

Planerad projektering 2024 och ev byggnation 2024-2026.

Hällesås etapp 1

Planerad projektering 2024 och ev byggnation 2025-2026.

Hällesås etapp 2

Planerad projektering 2026 och byggnation 2027-2028.

Hassungared etapp 2

Planerad projektering 2025 och byggnation 2026-2028.

Spårröd

Planerad projektering 2027 och byggnation 2028.

Humlekärr och Torkelsbohöjd

Planerad projektering 2028 och byggnation 2029.

Ingemantorp etapp 2

Planerad byggnation 2029.

Dammets byväg

Planerad projektering 2029 och byggnation 2030.

I dessa områden pågår utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp. Alternativt planeras utbyggnad inom den närmsta tiden.

Vill du veta mer om arbetsgången med VA till befintlig bebyggelse kan du ladda ner Mölndals stads informationsfolder om VAIO Pdf, 3.1 MB..

Anslutningsavgifter

När din fastighet ansluts till det kommunala VA-nätet betalar du en anläggningsavgift. Den baseras på hur stor din fastighet är och hur många bostäder som finns på den.

Det pågår något under marken

Processen för att bygga, driva och utveckla vatten och avloppsnätet är komplex. Vissa saker märker du direkt, som exempelvis grävarbeten, medan andra projekt är osynliga.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad