Vattenskyddsområden

För att skydda vattenkvaliteten i vår kommunala dricksvattentäkt Rådasjön är området runt sjön och dess närområde ett vattenskyddsområde. Det innebär begränsningar i vilken typ av verksamhet som får drivas i området och vad du som privatperson får göra. Det finns även vattenskydd runt Finnsjön.

Skylt som informerar om vattenskyddsområde

Inom det område som berörs rinner vatten och eventuella föroreningar till Rådasjön.

Regler inom Rådasjöns vattenskyddsområde

Inom ett vattenskyddsområde finns bestämmelser för verksamheter som riskerar att förorena vattnet på både kort och lång sikt. Det handlar exempelvis om hantering av kemikalier och spridning av bekämpningsmedel.

Begränsningarna innebär bland annat:

  • Hantering och lagring av petroleumprodukter får inte ske så att det finns risk för att Rådasjön, tillflöden eller grundvatten förorenas
  • Hantering och lagring av mer än 200 liter petroleumprodukter, olja etcetera ska anmälas till miljöförvaltningen
  • Hantering och lagring av gödsel inom området måste ha tillstånd av miljöförvaltningen
  • Infiltrationsanläggningar eller andra enskilda avloppsanläggningar för hushållsspillvatten får inte anläggas utan medgivande av staden
  • Transport av farligt gods är förbjuden på Rådavägen och Pixbovägen. Undantag är transport av eldningsolja för bostadsfastighet inom skyddsområdet.
  • Inom 50 meter från Rådasjöns strand är det förbjudet att tvätta fordon

Reglerna kring vattenskyddsområdet finns i sin helhet i Föreskrifterna om Rådasjöns vattenskyddsområde Pdf, 81 kB..

Kontakta miljöförvaltningen

Kontakta Miljöförvaltningen om du ska göra något som finns reglerat i föreskrifterna.  De bedömer riskerna för vad som kan påverka vattentäkten och vilka säkerhetsåtgärder du kan behöva göra.

Översyn Rådasjöns vattenskyddsområde

Under hösten 2017 påbörjades ett arbete med att se över vattenskyddsområdet runt Rådasjön och föreskrifterna för området. 

För frågor kring översynen, läs mer på sidan om översynen av vattenskyddsområdet.

Vattenskyddsområde vid Finnsjön

Finnsjön är råvattentäkt för Härryda kommun. Därför är området runt den vattenskyddsområde, även mark som finns i Mölndal.

Mer information finns på Härryda kommuns webbplats om Finnsjöns vattenskyddsområde.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad