Översyn Rådasjöns vattenskyddsområde

Mölndals stad arbetar med en översyn av vattenskyddsområdet runt Rådasjön och Norra Långvattnet. Länsstyrelsen fattar beslut om vattenskyddsområdet då det berör flera kommuner.

Ett dricksvatten av god kvalité är en självklarhet i dagens samhälle. En viktig del i att säkerställa det är att ha en säker råvattentillgång och ett fullgott skydd för kvaliteten på råvattnet. 

Vårt samhälle påverkas av ökade hot och risker genom förändrat klimat, ökad kemikalieanvändning och mänsklig påverkan. Mölndals stad har idag ett gällande vattenskyddsområde med tillhörande föreskrifter för Rådasjön som är från 1996. Nuvarande avgränsning och reglering bedöms inte vara tillräcklig för att säkerställa skyddet av råvattnet på kort och lång sikt. Rådasjön och dess tillrinningsområde sträcker sig inom flera kommuner.

Så ser processen ut

 • April-juni 2018 -kommunalt samråd med möjlighet att lämna synpunkter genomfördes.
 • Januari 2019 - Förslaget går till beslut i kommunstyrelse.
 • April 2019 - Förslaget till föreskrifter för vattenskyddsområdet har skickats till Länsstyrelsen för samråd och fastställande.
 • Hösten 2019 - Länsstyrelsen begär kompletteringar.
 • Sommaren 2020 - Mölndals stad arbetar med kompletteringar för att kunna skicka förslaget till Länsstyrelsen.
 • September 2020 - Mölndals stad har skickat kompletterad ansökan till Länsstyrelsen.
 • December 2020 - Länsstyrelsen har skickat ut ansökan på remiss till berörda myndigheter och kommuner. Remisstid fram till 8 april 2021.
  Efter det kommer Länsstyrelsen ha samråd med allmänhet och andra organisationer
 • Okänt datum - Länsstyrelsen fastslår vattenskyddsområdet
 • Okänt datum - Reglerna börjar gälla

Förslag till Vattenskyddsområde

Förslag skyddsföreskrifter Pdf, 596.7 kB. (inskickat till Länsstyrelsen)

Karta vattenskyddsområde Pdf, 3.9 MB.

Samrådsredogörelse Rådasjöns vattenskyddsområde Pdf, 455.8 kB.

Tekniskt underlag till föreskrifterna Pdf, 8.3 MB.

Kontakt

Tekniska förvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
Felanmälan vatten, avlopp eller gator efter kontorstid: 031-315 10 00, knappval 2 (kopplas till SOS).
kontakt@molndal.se

Öppettider
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag  8.00-18.00
fredag    8.00-16.30

Dela på:

Senast uppdaterad