Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Mölndals stads startsida

Stadsdelen Pedagogen Park

Detaljplaneförslag för stadsdelen Pedagogen Park, fastigheterna Växthuset 1 & 2, Solängen 1:104 m.fl. i Mölndal. Syftet med utvecklingen av stadsdelen Pedagogen Park är att skapa en ny stadsdel med bostäder, handel, närservice, arbetsplatser, förskola, äldreboende och rekreationsområden.

Planområdet har ett strategiskt läge med närhet till Mölndals innerstad, handelsområdet 421 och Frölunda Torg. I direkt anslutning till området finns busshållplats och ett välutbyggt cykelstråk. Området gränsar i söder till Frölundagatan och i öster till Solängens villabebyggelse. Väster om området ligger Fässbergs kyrkogård samt angränsande villabebyggelse. I norr angränsar området till Bifrost som består av flerfamiljshus i tre-fyra våningar samt tillhörande parkeringsytor. Söder om området ligger verksamhetsområdet Jolen. Planområdet är cirka 20 hektar stort.

Bakgrund

Planområdet har historiskt används för jordbruk och stora delar av området har tillhört prästgården, som ligger direkt väster om programområdet. Under 1970-talet planerades stora markområden mellan Frölundagatan och Bifrostområdet med syfte att skapa utrymme för skolverksamhet.

Pedagogen, intill Frölundagatan, blev säte för lärarutbildningen vid Göteborgs universitet men upphörde på platsen 2006 då verksamheten flyttades till centrala Göteborg. År 2011 påbörjade Aspelin Ramm Fastigheter ombyggnaden av Pedagogen. Samtidigt får byggnaden och området ett nytt namn – Pedagogen Park och innehåller idag närmare 40 företag, med en blandning av kontorsverksamheter, restauranger, hörsalar och konferensrum, idrottshall, skolverksamheter, bank.

I den norra delen av området fanns tidigare Ekhagaskolan som nu är riven. I området finns även ett klubbhus, en idrottshall samt en fotbollsplan som avses att avvecklas/rivas och ersättas på annan plats.

Ett planprogram har upprättats över planområdet som godkändes av kommunfullmäktige den 22 mars 2017. Detaljplanen är nästa steg i planprocessen och är en vidareutveckling av planprogrammet. Läs mer om planprogrammet HÄR.

Rubricerad detaljplan har varit föremål för granskning under tiden 22 nov till den 13 december 2018. Inkomna yttranden och skrivelser har sammanställts i ett granskningsutlåtande.

Vad innebär planförslaget?

Planförslaget omfattar totalt cirka 1100 bostäder, närservice, kontor, ett äldreboende, en förskola samt flera parkområden. Befintlig byggnad Pedagogen Park bevaras och runt byggnaden utvecklas ett stadsdelstorg med bland annat en matbutik och dagligvaruservice. I samband med utvecklingen av Stadsdelen Pedagogen Park föreslås Bifrostgatan omvandlas från transportled till stadsgata.

Upprättad detaljplan är en del i ledet att utveckla tätorten Mölndal till en sammanhållen stad där stadsdelarna länkas samman och kopplingar till angränsande bostadsområden, grönområden, innerstaden samt Göteborg stärks. Syftet är att stadsdelen ska utformas med höga krav på hållbarhet som en del i stadens vision, Vision Mölndal 2022. Planförslaget överensstämmer med Mölndals stads översiktsplan från 2006 samt den fördjupade översiktsplanen för Fässbergsdalen från 2012.

Vad händer nu?

Antagandet av planförslaget behandlades av kommunstyrelsens plan- och exploateringsutskott den 11 december 2018. Utskottet beslutade att godkänna planförslaget och överlämna ärendet till kommunfullmäktige för beslut om antagande. Detaljplanen godkännandes av kommunstyrelsen den 23 januari 2019 och antogs av kommunfullmäktige den 20 februari 2019.

Kommunfullmäktiges antagandebeslut kan överklagas. Uppgifter om hur ett överklagande går till (besvärshänvisning) har skickas ut till de sakägare som senast under granskningstiden lämnat skriftliga synpunkter som inte blivit tillgodosedda.

Projektets status i planprocessen

Antagande i planprocessen

 Här kan du läsa mer om planprocessen.

 

Observera att en uppdaterad version av solstudien lades upp 31/8-2018.

Kontakt

Frida Forsman
Planarkitekt
Stadsbyggnadsförvaltningen
031-315 14 45
frida.forsman@molndal.se

Stadshusets öppettider
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag   8.00-16.30
fredag     8.00-16.00

Dela på:

Senast uppdaterad 2019-02-28 08.16