Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate
Mölndals stads startsida

Arbetsmarknad

Fortsatt ökning av förvärvsarbetande Mölndalsbor.

Enligt SCB:s senaste arbetsmarknadsstatistik för 2016 uppgick antalet förvärvsarbetande till 33 788 personer (nattbefolkning). Det är en ökning med 936 personer eller 2,8 procent jämfört med föregående år. Av samtliga förvärvsarbetande utgjorde kvinnor 49 procent och män 51 procent.

Förvärvsintensiteten, det vill säga antalet förvärvsarbetande i förhållande till befolkningen, var bland 20 till 64-åringar 84,1 procent, vilket motsvarade en ökning med 0,6 procentenhet jämfört med föregående år. Andelen var bland kvinnor 83,5 procent och bland män 84,6 procent. Förvärvsintensiteten ökande för kvinnorna med 0,9 procentenhet och för männen med 0,3 procentenhet. Skillnaden i förvärvsintensiteten mellan kvinnor och män har inte varit så låg sedan bank- och finanskrisen i början av 1990-talet.

Förvärvsarbetande inom Information och kommunikation ökar stort

Antalet förvärvsarbetande var inom näringsgrenen Information och kommunikation 278 personer och motsvarade en ökning med 18 procent. Flest personer arbetade inom Vård och omsorg, 5 279 personer, följt av Handel, 4 614 personer. Nytt för 2016 är att branschen Företagstjänster numera är den tredje största branschen sett till antal förvärvsarbetande, 4 510 personer. Den näringsgren där andelen förvärvsarbetande minskade mest var inom Tillverkning och utvinning. Totalt förvärvsarbetade 4 433 personer i branschen, vilket motsvarade en minskning med tre procent.

Könsfördelningen jämnast inom Finans och försäkring

Fördelningen mellan antalet förvärvsarbetande kvinnor och män var jämnast inom branschen Finans- och försäkringsverksamhet, 55 procent kvinnor och 45 procent män. I näringsgrenen Vård och omsorg var andelen förvärvsarbetande kvinnor 81 procent. I Byggindustrin var andelen förvärvsarbetande män 88 procent.

Egna företagare fortsätter minska

Antalet egna företagare har fortsatt minska, från 1 316 till 1 236 personer mellan åren 2015 och 2016. Det motsvarade en minskning med 6,1 procent. Minskningen har skett bland samtliga näringsgrenar, utom inom tillverkning, utbildning samt vård och omsorg, och då framförallt bland 45-64-åringarna.

Mölndals arbetsmarknad fortsatt stark

Arbetsförmedlingen skriver i sin augustirapport att jobben fortsätter att växa på bred front i Sverige och att högtrycket på svensk arbetsmarknad förväntas hålla i sig även under nästa år.

Arbetsförmedlingens statistik visar att Mölndal har en fortsatt stark arbetsmarknad, trots en något ökad arbetslöshet totalt sett. I månadsskiftet juli/augusti var arbetslösheten 3,8 procent, jämfört med 3,7 procent motsvarande period 2017.

Antalet arbetslösa bland inrikes födda har minskat från 621 till 600 personer på ett år, en minskning motsvarande 3,4 procent. Samtidigt har arbetslösheten bland utrikes födda ökat med 12,7 procent, från 599 till 675 personer.

Mölndalsbor försörjda på bidrag minskar

SCB redovisar varje år statistik över antal helårspersoner i åldrarna 20-64 som försörjs genom sociala ersättningar och bidrag, vilket omfattar sjukpenning, sjuk- och aktivitetsersättning, ersättning vid arbetslöshet och arbetsmarknadspolitiska åtgärder samt ekonomiskt bistånd. Personer med etableringsersättning räknas med om de deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program.

För att skapa jämförbarhet mellan olika typer av ersättningar räknar SCB fram så kallade helårsekvivalenter. Med helårsekvivalenter menas det antal individer som skulle kunna försörjas under ett helt år med full ersättning. Exempelvis blir två personer, som varit heltidsarbetslösa ett halvår var, tillsammans en helårsekvivalent.

I Mölndal minskade antalet helårspersoner som försörjdes med sociala ersättningar och bidrag med 2,6 procent år 2017. Det totala antalet var 4 069 helårspersoner, vilket motsvarar 10,4 procent av befolkningen. Det är stora skillnader mellan olika delar i landet. I pendlingskommuner nära en storstad dit Mölndal räknas var andelen lägst, 9,9 procent. Högst var andelen i landsbygdskommuner med 16,8 procent.

Fyra av tio Mölndalsbor högutbildade

27 procent, det vill säga drygt en fjärdedel av Sveriges befolkning i åldern 25-64 år, är högutbildad och har minst treårig eftergymnasial utbildning. De bor oftast i storstadskommuner och residensstäder. I Mölndal räknas 36 procent av befolkningen som högutbildad, vilket motsvarar närmare 12 690 personer.

Den höga utbildningsnivån i kommunen förklaras till stor del av att det i Göteborgsregionen finns många arbetsplatser inom branscher som har en stor andel högutbildade. I regionen finns dessutom ett stort utbud av högre utbildning och en relativt ung befolkning, som har en högre formell utbildningsnivå än äldre. Sedan 2013 har andelen högutbildade i Mölndal ökat med omkring 0,8 procentenhet per år.

Kvinnor högre utbildade än män

Omkring 40 procent av den kvinnliga delen av befolkningen i Mölndal har minst treårig eftergymnasial utbildning. Bland männen är det betydligt färre, omkring 32 procent, som är högutbildade. Däremot är det fortfarande fler män än kvinnor som är forskarutbildade. Av de forskarutbildade i åldern 25-64 år är andelen kvinnor 40 procent. I riket är motsvarande andel tre procentenheter högre.

Bland kvinnor i åldern 25-34 år har mer än 60 procent en eftergymnasial utbildning. Andelen högutbildade kvinnor uppgår till nästan 42 procent, medan knappt 30 procent av männen i samma åldersgrupp är högutbildade. Denna skillnad beror på att fler kvinnor går vidare till högskoleutbildning.

Inkomsterna ökar

I Sverige var medianvärdet för den sammanräknade förvärvsinkomsten 2016 för åldersgruppen 20-64 år 309 400 kronor. Det innebär, räknat i fasta priser, en uppgång med 22 procent mellan åren 2005 och 2016. I Mölndal var den sammanräknade förvärvsinkomsten 234 700 kronor för det senaste inkomståret 2016 och motsvarande en uppgång med 25 procent.

45-50-åringar tjänar mest

Inkomsterna varierar mellan olika åldrar, men är som högst i åldrarna 45 till 50 år, vilket avser både Mölndal och riket. För män är medianinkomsten högst i åldrarna 48-62 år då den överstiger 390 000 kronor. Den högsta årsinkomsten har 48-åringar med 481 600 kronor. För kvinnor är medianinkomsten som högst i åldrarna 37-49 år, då den överstiger 325 000 kronor. Högst årsinkomst har 49-åringar med 374 400 kronor.

Trettioprocentig skillnad i levnadsstandard mellan kvinnliga och manliga Mölndalspensionärer

I både Sverige och Mölndal var kvinnors medianinkomst 2016, mätt som sammanräknad förvärvsinkomst, 82 procent av mäns inkomst i åldersgruppen 20-64 år. Under 2000-talet har den inflationsjusterade inkomsten för Mölndals kvinnliga befolkning i dessa åldrar ökat med 42 procent, jämfört med 31 procent för männen.

Även inkomsten hos Mölndals kvinnor i åldrarna 65 år eller äldre har ökat i snabbare takt än hos män, 47 procent för kvinnor, jämfört med 30 procent för män mellan åren 2000 och 2016. Kvinnorna hade det senaste inkomståret en sammanräknad förvärvsinkomst, i vilken pension ingår, som motsvarade 68 procent av mäns inkomst. 60 procent var motsvarande andel år 2000.

Fler låginkomsttagare bland utrikes födda

Högst ekonomisk standard bland Mölndals invånare, i form av disponibel inkomst per konsumtionsenhet, hade sammanboende med kvarboende unga vuxna i åldrarna 20-29 år, följt av sammanboende utan barn. Lägst ekonomisk standard hade ensamstående kvinnor utan barn, följt av ensamstående med barn, 0-19 år.

Den utrikes födda befolkningen i Mölndal har en lägre ekonomisk standard än personer födda i Sverige. År 2016 låg andelen personer i utrikes födda hushåll med låg ekonomisk standard på 17 procent, vilket är drygt elva procentenheter fler än andelen personer födda i Sverige. Skillnaden i ekonomisk standard mellan utrikes och inrikes födda kommuninvånare har i stort sett varit oförändrad under de senaste fem åren, enligt SCB:s statistik för perioden 2011-2016.

Vanligast bland män att fortsätta jobba efter sin 65-årsdag

Sedan åldern för hur länge man har rätt att arbeta höjdes från 65 till 67 år i början av 2000-talet har andelen förvärvsarbetande bland den äldre befolkningen inte oväntat ökat. Det gäller främst bland männen där andelen förvärvsarbetande i Mölndal har ökat med 11 procentenheter, från 7 procent till 18 procent. Ökningen bland kvinnorna i jämförelse med männen har varit ganska liten, från tre till nio procent. Det är fortfarande fler kvinnor än män som tar ut sin pension vid 65 års ålder. Det beror på att fler kvinnor uppbär sjukersättning från Försäkringskassan och att den upphör vid denna ålder. Som en konsekvens av det är det därför en större andel män än kvinnor i åldersspannet 65 år och äldre som har löneinkomst. Denna andel har även ökat något mer för män än kvinnor i Mölndal under åren 2001-2016 i motsats till riket.

ROT och RUT flitiga besökare i Mölndal

Enligt det senaste inkomståret 2016 fick Mölndalshushållen i genomsnitt drygt 16 000 kr i ROT-, RUT- och ränteavdrag. Rikssnittet är knappt 8 000 kronor. Avdragen fördelar sig emellertid ojämnt mellan könen. Högre andel män än kvinnor i kommunen erhåller ROT-bidrag, 17,8 procent av männen, jämfört med 11,6 procent av kvinnorna. RUT-bidrag betalas ut till en nästan lika stor andel kvinnor, medan andelen män som får RUT-bidrag är betydligt lägre, 8,3 procent. Sammantaget kvitterade emellertid kvinnorna ut en dryg tusenlapp mer än männen.

Kontakt

Stadsledningsförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 växel
031-87 76 68 fax
stad@molndal.se

Ragnar Dahlgren
Analytiker
Samordning för Hållbarhet
031-315 12 50
ragnar.dahlgren@molndal.se

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2018-11-14 12.47