Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Mölndals stads startsida

Arbetsmarknad

Stort pendlingsöverskott och låg arbetslöshet kännetecknar Mölndal

Mölndal ingår i Göteborgsregionens lokala arbetsmarknad tillsammans med 17 andra kommuner. Enligt SCB:s senaste arbetsmarknadsstatistik har kommunens arbetstillfällen ökat med 822 stycken eller drygt två procent, från 39 028 till 39 850 mellan åren 2014 och 2015. Även länet ökade med drygt två procent, från 795 280 till 811 913 arbetstillfällen.

32 852 av Mölndals befolkning i åldrarna 16 år eller äldre förvärvsarbetar. Antalet förvärvsarbetande har under perioden 2014-2015 ökat med 377 personer eller en procentenhet, från 64 till 65 procent. Av samtliga förvärvsarbetande utgjorde kvinnor 49 procent och män 51 procent. I länet där 60 procent av befolkningen i motsvarande åldrar förvärvsarbetar var ökningen lika stor, det vill säga en procentenhet.

5 612 företag hade sitt säte i Mölndal under första kvartalet 2017, fördelade på 5 924 arbetsställen. Det privata näringslivet är den största arbetsgivaren, följt av Mölndals stad och Västra Götalandsregionen. Åtta av tio män arbetar inom den privata sektorn. Det skiljer sig från kvinnorna, där något fler än hälften återfinns inom denna sektor. Som typisk förortskommun hamnar Mölndal högt i pendlingsstatistiken. Enligt SCB pendlade 49 869 personer över kommungränsen under 2015, vilket resulterade i ett pendlingsöverskott på 7 073 personer. I pendlingsstatistiken redovisas också de 11 379 invånare som bor och arbetar inom kommunens gränser. 54 procent av de inomkommunala pendlarna är kvinnor. Motsvarande procentandel gäller för de utpendlande männen.

I länet är det något högre andel kvinnor än män som inte förvärvsarbetar, 43 procent jämfört 38 procent för männen. Även i Mölndal skiljer det fem procentenheter mellan könen, 37 procent för kvinnorna jämfört med 32 procent för männen. Bland unga vuxna, 16-24 år, har andelen som inte förvärvsarbetar sjunkit från 56 till 54 procent. Samma utveckling har också skett i länet.

Enligt Arbetsförmedlingens decemberstatistik för 2017 låg kommunens arbetslöshet på 3,8 procent och var 0,2 procentenheter lägre än motsvarande period föregående år. Även riket och länet uppvisade sjunkande arbetslöshetssiffror. I riket var 7,5 procent av befolkningen arbetslösa och i nivå med Mölndals minskning. Länet med en arbetslöshet på 6,5 procent minskade mest med 0,4 procentenheter.

Även bland unga, 18-24 år, var andelen arbetslösa lägst i Mölndal med 4,5 procent, jämfört med rikets, 10,2 procent, och länets, 8,0 procent. Mest minskade arbetslöshetstalet i riket och länet med 1,4 respektive 1,8 procentenheter. Mölndals minskning motsvarande en halv procentenhet.

Socioekonomiska fakta

Socioekonomiska diagram för Mölndals kommundelarPowerpoint

  • Östra Kållered, följt av Västra Mölndal, har högst andel befolkning med utländsk bakgrund och ligger därigenom över kommunens andel på 21 procent. Lägst andel personer med utländsk bakgrund bor i Västra Lindome.
  • Västra Kållered är den kommundel där det finns minst andel ensamstående hushåll med barn, medan övriga kommundelar ligger i nivå med kommungenomsnittet. Östra Lindome har däremot lägst andel biståndsmottagare, men därefter följer Västra Kållered. Västra Lindome, följt av Östra Kållered, redovisar istället högst andel invånare som erhållit ekonomiskt bistånd.
  • Kommuninvånarna i Östra Mölndal tjänar mest när medelvärdet för arbetsinkomsten jämförs. De tillhör också de mest välutbildade. Förvärvsarbetande mätt i form av förvärvsintensitet är dock betydligt högre i Västra och Östra Lindome.
  • Störst andel invånare med dålig hälsa går att finna i Östra Lindome och Östra Kållered, medan Östra Mölndal inte oväntat uppvisar lägst ohälsotal.
  • Högst andel hushåll som bor en i hyresrätt har Västra Mölndal och Östra Kållered. Västra Lindome utmärker sig genom både lägst andel hyresrättshushåll och andel hyresrätter totalt sett. I Västra Kållered bor vart fjärde hushåll i en hyresrätt, medan andelen hyresrätter däremot utgör endast tre procent av kommundelens bostadsbestånd.

Kontakt

Stadsledningsförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 växel
031-87 76 68 fax
stad@molndal.se

Åsa Kramér
Analytiker
Samordning för hållbarhet
031-315 14 36
asa.kramer@molndal.se

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2018-01-26 09.20