Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate
Mölndals stads startsida

Arbetsmarknad

Fortsatt ökning av förvärvsarbetande Mölndalsbor

Enligt SCB:s senaste arbetsmarknadsstatistik för 2016 uppgick antalet förvärvsarbetande till 33 788 personer (nattbefolkning). Det är en ökning med 936 personer eller 2,8 procent jämfört med föregående år. Av samtliga förvärvsarbetande utgjorde kvinnor 49 procent och män 51 procent.

Förvärvsintensiteten, det vill säga antalet förvärvsarbetande i förhållande till befolkningen, var bland 20 till 64-åringar 84,1 procent, vilket motsvarade en ökning med 0,6 procentenhet jämfört med föregående år. Andelen var bland kvinnor 83,5 procent och bland män 84,6 procent. Förvärvsintensiteten ökande för kvinnorna med 0,9 procentenhet och för männen med 0,3 procentenhet. Skillnaden i förvärvsintensiteten mellan kvinnor och män har inte varit så låg sedan bank- och finanskrisen i början av 1990-talet.

Förvärvsarbetande inom Information och kommunikation ökar stort

Antalet förvärvsarbetande var inom näringsgrenen Information och kommunikation 278 personer och motsvarade en ökning med 18 procent. Flest personer arbetade inom Vård och omsorg, 5 279 personer, följt av Handel, 4 614 personer. Nytt för 2016 är att branschen Företagstjänster numera är den tredje största branschen sett till antal förvärvsarbetande, 4 510 personer. Den näringsgren där andelen förvärvsarbetande minskade mest var inom Tillverkning och utvinning. Totalt förvärvsarbetade 4 433 personer i branschen, vilket motsvarade en minskning med tre procent.

Könsfördelningen jämnast inom Finans och försäkring

Fördelningen mellan antalet förvärvsarbetande kvinnor och män var jämnast inom branschen Finans- och försäkringsverksamhet, 55 procent kvinnor och 45 procent män. I näringsgrenen Vård och omsorg var andelen förvärvsarbetande kvinnor 81 procent. I Byggindustrin var andelen förvärvsarbetande män 88 procent.

Egna företagare fortsätter minska

Antalet egna företagare har fortsatt minska, från 1 316 till 1 236 personer mellan åren 2015 och 2016. Det motsvarade en minskning med 6,1 procent. Minskningen har skett bland samtliga näringsgrenar, utom inom tillverkning, utbildning samt vård och omsorg, och då framförallt bland 45-64-åringarna.

Ungdomsarbetslösheten minskar något

I maj 2018 var 1 220 Mölndalsbor i åldern 16-64 år arbetslösa, vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 3,6 procent. Antalet arbetslösa kvinnor uppgick till 550 personer och antalet arbetslösa män var 670 personer. Arbetslöshetstalet uppgick till 3,3 procent bland kvinnorna och 3,9 procent bland männen. Bland ungdomar i åldern 18-24 år var antalet arbetslösa 114. Arbetslösheten i denna grupp uppgick till 3,4 procent.

För personer i åldern 16-64 år visar arbetsförmedlingens statistik att andelen arbetslösa har ökat med 0,2 procentenheter eller 81 personer jämfört med samma period föregående år. Tre fjärdedelar av ökningen utgjordes av utrikes födda. Bland ungdomar sjönk däremot arbetslösheten med åtta personer eller 0,4 procentenheter.

Mölndalsbor försörjda på bidrag minskar

SCB redovisar varje år statistik över antal helårspersoner i åldrarna 20-64 som försörjs genom sociala ersättningar och bidrag, vilket omfattar sjukpenning, sjuk- och aktivitetsersättning, ersättning vid arbetslöshet och arbetsmarknadspolitiska åtgärder samt ekonomiskt bistånd. Personer med etableringsersättning räknas med om de deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program.

För att skapa jämförbarhet mellan olika typer av ersättningar räknar SCB fram så kallade helårsekvivalenter. Med helårsekvivalenter menas det antal individer som skulle kunna försörjas under ett helt år med full ersättning. Exempelvis blir två personer, som varit heltidsarbetslösa ett halvår var, tillsammans en helårsekvivalent.

I Mölndal minskade antalet helårspersoner som försörjdes med sociala ersättningar och bidrag med 2,6 procent år 2017. Det totala antalet var 4 069 helårspersoner, vilket motsvarar 10,4 procent av befolkningen. Det är stora skillnader mellan olika delar i landet. I pendlingskommuner nära en storstad dit Mölndal räknas var andelen lägst, 9,9 procent. Högst var andelen i landsbygdskommuner med 16,8 procent.

Fyra av tio Mölndalsbor högutbildade

27 procent, det vill säga drygt en fjärdedel av Sveriges befolkning i åldern 25-64 år, är högutbildad och har minst treårig eftergymnasial utbildning. De bor oftast i storstadskommuner och residensstäder. I Mölndal räknas 36 procent av befolkningen som högutbildad, vilket motsvarar närmare 12 690 personer.

Den höga utbildningsnivån i kommunen förklaras till stor del av att det i Göteborgsregionen finns många arbetsplatser inom branscher som har en stor andel högutbildade. I regionen finns dessutom ett stort utbud av högre utbildning och en relativt ung befolkning, som har en högre formell utbildningsnivå än äldre. Sedan 2013 har andelen högutbildade i Mölndal ökat med omkring 0,8 procentenhet per år.

Kvinnor högre utbildade än män

Omkring 40 procent av den kvinnliga delen av befolkningen i Mölndal har minst treårig eftergymnasial utbildning. Bland männen är det betydligt färre, omkring 32 procent, som är högutbildade. Däremot är det fortfarande fler män än kvinnor som är forskarutbildade. Av de forskarutbildade i åldern 25-64 år är andelen kvinnor 40 procent. I riket är motsvarande andel tre procentenheter högre.

Bland kvinnor i åldern 25-34 år har mer än 60 procent en eftergymnasial utbildning. Andelen högutbildade kvinnor uppgår till nästan 42 procent, medan knappt 30 procent av männen i samma åldersgrupp är högutbildade. Denna skillnad beror på att fler kvinnor går vidare till högskoleutbildning.

Inkomsterna ökar

I Sverige var medianvärdet för den sammanräknade förvärvsinkomsten 2016 för åldersgruppen 20-64 år 309 400 kronor. Det innebär, räknat i fasta priser, en uppgång med 22 procent mellan åren 2005 och 2016. I Mölndal var den sammanräknade förvärvsinkomsten 234 700 kronor för det senaste inkomståret 2016 och motsvarande en uppgång med 25 procent.

Kvinnors inkomster har ökat mer än mäns

Sedan 2005 har ökningen för kvinnor i åldersgruppen 20-64 år varit 32 procent, jämfört med 20 procent för män, med hänsyn taget till inflationen. 2016 låg kvinnors medianinkomst på 82 procent av mäns inkomst, vilket motsvarar rikssnittet. 2010 var andelen 79 procent och 2005 låg den på 76 procent. Motsvarande förhållande gick att notera för riket 2010, men andelen låg något högre 2005 med 78 procent.

Under perioden 2005-2016 har även inkomsten bland kvinnor i åldersgruppen 65 år eller äldre ökat i snabbare takt än mäns. Ökningen var 21 procent för kvinnor, jämfört med 17 procent för män. Kvinnorna i denna åldersgrupp hade 2016 en sammanräknad förvärvsinkomst, i vilken pension ingår, som motsvarade 68 procent av mäns inkomst. År 2005 var motsvarande andel två procentenheter lägre.

Sedan åldern för hur länge man har rätt att arbeta höjdes från 65 till 67 år har andelen förvärvsarbetande i dessa åldrar ökat betydligt och det har påverkat inkomstutvecklingen. I åldrarna 65-67 år ökade medianinkomsten bland kvinnor med 38 procent och bland män med 32 procent mellan åren 2005 och 2016.

45-50-åringar tjänar mest

Inkomsterna varierar mellan olika åldrar, men är som högst i åldrarna 45 till 50 år, vilket avser både Mölndal och riket. För män är medianinkomsten högst i åldrarna 48-62 år då den överstiger 390 000 kronor. Den högsta årsinkomsten har 48-åringar med 481 600 kronor. För kvinnor är medianinkomsten som högst i åldrarna 37-49 år, då den överstiger 325 000 kronor. Högst årsinkomst har 49-åringar med 374 400 kronor.

 

Kontakt

Stadsledningsförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 växel
031-87 76 68 fax
stad@molndal.se

Åsa Kramér
Analytiker
Samordning för hållbarhet
031-315 14 36
asa.kramer@molndal.se

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2018-06-14 10.42