Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate
Mölndals stads startsida

Befolkningsstatistik helår

I Mölndal bor omkring fyra procent av länets nästan 1,7 miljoner invånare. Under 2017 hade Mölndal den procentuellt största folkökningen jämfört med övriga kommuner i länet.

I början av 2017 passerades en historisk befolkningsgräns när Sveriges folkmängd översteg tio miljoner. Under året ökade befolkningen med ytterligare 1,3 procent och på nyårsaftonen fanns 10 120 242 folkbokförda personer i landet.

Störst folkmängd i Västra Götalands län har Göteborg, Borås och Mölndal. Tredjeplatsen har Mölndal innehaft länge, trots att kommunen till ytan inte är så stor. Det bor lite drygt 453 invånare/km². Sveriges befolkningstäthet är knappt 25 invånare/km².

Mölndals folkbokförda befolkning ökade med 1 656 personer under 2017, av dessa var 33 022 kvinnor och 33 099 män, vilket var 531 personer fler än 2016 års rekordstora folkökning.

Den folkbokförda befolkningen ökar av två anledningar. Det föds fler barn än det dör personer, vilket betyder att kommunen under 2017 hade en naturlig folkökning på 206 personer. Den främsta förklaringen till den stora folkökningen är emellertid att antalet inflyttare har varit betydligt fler än antalet utflyttare, vilket ger ett flyttningsöverskott på 1 445 personer. Av dessa flyttade 1 187 personer inom länet och 391 personer invandrade. De inrikes flyttningarna från övriga Sverige ger däremot ett underskott med 133 personer till flyttningsstatistiken.

Invandringens betydelse för folkökningen har ökat i Sverige. För fem år sedan, 2012, utgjordes folkökningen till omkring 70 procent av ett invandringsöverskott. Under 2017 utgjorde invandringsöverskottet cirka 80 procent av folkökningen. I Mölndal var motsvarande andel cirka 55 procent och har därmed under en femårsperiod kommit att minska i betydelse jämfört med riket. Under 2017 utgjorde det inrikes flyttningsöverskottet cirka 64 procent av folkökningen och invandringsöverskottet 24 procent. Invandringsöverskottet har däremot i motsats till riket ökat något mellan åren 2016 och 2017. Under 2017 invandrade 675 personer, vilket var en ökning med 78 personer jämfört med 2016, av dessa var 344 kvinnor och 331 var män. Medelåldern på de som invandrade var 27 år för både kvinnor och män. Att invandringen totalt sett minskade i Sverige under 2017 förklaras av att färre Syrienfödda sökte asyl.

I samtliga län och i 226 av Sveriges 290 kommuner ökade befolkningen under 2017. De kommuner som ökade mest var storstadskommunerna Stockholm, Göteborg och Uppsala. Den största procentuella befolkningsökningen hade dock Knivsta, 4,3 procent, Trosa, 3,8 procent och Sundbyberg, 3,5 procent. Trots att Mölndal är länets tredje största kommun i invånarantal räknat, ökade kommunen procentuellt mest av alla kommuner i länet med 2,6 procent. En annan kommun i länet som också ökade rejält var Ale kommun med 2,3 procent och som under året passerade 30 000 invånare.

De största födelseöverskotten var främst koncentrerade till de tre storstadsregionerna och Uppsala. Mölndal och därefter Borås hade i antal personer de största födelseöverskotten efter Göteborg. Drygt tolv procent av folkökningen i Mölndal utgjordes av ett positivt födelsenetto.

Det är stora skillnader mellan Sveriges kommuner och det kan därför vara intressant att jämföra Mölndals demografi med dem i några avseenden. Högst andel kvinnor vid årsskiftet hade Lidingö kommun, 51,2 procent av befolkningen, medan Pajala hade högst andel män, 53,2 procent. Mölndal hade i jämförelse med Lidingö en något lägre andel kvinnor, 1,3 procentenheter, och en betydligt lägre andel män jämfört med Pajala, 3,1 procentenheter.

14 933 personer i åldrarna 0 till 17 år var folkbokförda i Mölndal vid årsskiftet 2017/2018 och utgjorde då 22,6 procent av befolkningen. Medelåldern på 38,7 år var också något lägre än länets, 40,5 år. Högst andel barn i åldern 0–17 år hade Knivsta kommun, 28,8 procent, och där var även medelåldern den lägsta i riket, 36,3 år. Lägst andel barn i åldern 0–17 år hade Sotenäs, 14,6 procent, där medelåldern för befolkningen var 49,1 år, vilket var bland de högsta i riket.

Högst medelålder hade Överkalix med 49,6 år. I Överkalix var nästan var tredje invånare 65 år eller äldre, men högst andel ”65 plussare” hade Pajala med 34,0 procent av befolkningen. Det kan jämföras med Västra Götalands län där 19,3 procent tillhör denna åldersgrupp, vilket också är 3,4 procentenheter högre än Mölndal.

Högst andel utrikes födda hade Botkyrka kommun där 41,5 procent av befolkningen var födda utomlands, medan Lekebergs kommun hade lägst andel utrikes födda med 6,2 procent. Bland länets 49 kommuner tillhör Mölndal de tio med högst andel utrikes födda, 16,8 procent, där spannet utgörs av Göteborg med 26,1 procent och Öckerö med 6,3 procent.

Mölndal har fått 803 fler hushåll på ett år

Den 31 december 2017 fanns 28 326 hushåll i Mölndal, vilket var en ökning med 803, eller 2,8 procent, jämfört med 2016. Ökningen av hushållen beror främst på att folkmängden har ökat mycket under ett antal år. Hushållstorleken har minskat något från 2,34 personer till 2,33 personer.

Den genomsnittliga hushållsstorleken i Sverige var 2,20 personer, vilket däremot var oförändrat jämfört med året innan. Hushållen var störst i Stockholms och Hallands län, 2,29 personer per hushåll, och minst i Värmland och Norrbotten, 2,06 personer per hushåll. Den genomsnittliga hushållsstorleken i de tre storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö var mellan 2,12 och 2,17 personer per hushåll, vilket är lägre än genomsnittet i Sverige.

Det vanligaste Mölndalshushållet vid utgången av 2017 var i likhet med året innan enpersonshushåll. 42 procent av ökningen av hushållen mellan 2016 och 2017 kan förklaras av enpersonshushållen. Totalt var lite drygt 35 procent av hushållen enpersonshushåll. Jämfört med 2016 ökade enpersonshushållen med 337. Den största relativa ökningen hade däremot de stora hushållen och då i synnerhet hushåll med sex personer som var 28 stycken, eller tio procent, fler än året innan. Flest personer, 27 procent av kommunens befolkning, ingår dock i ett fyrapersonshushåll.

I merparten av kommunerna, 80 procent, ökade antalet hushåll under 2017. Det finns dock regionala skillnader i utvecklingen det senaste året. Generellt är det ett mönster att många kommuner i Götaland ökar, medan merparten av de kommuner med störst ökning finns i Svealand.

En höstversion av befolkningsprognosen (exceltabell och rapport) publiceras här i början på oktober.

Kontakt

Stadsledningsförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 växel
031-87 76 68 fax
stad@molndal.se

Anita Brnic Kristo
Enhetschef
Samordning för hållbarhet
031-315 14 10
anita.brnic-kristo@molndal.se

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2018-08-26 19.17