Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Mölndals stads startsida

Befolkningsstatistik

I Mölndal bor omkring fyra procent av länets nästan 1,7 miljoner invånare. Under 2017 hade Mölndal den procentuellt största folkökningen jämfört med övriga kommuner i länet.

I början av 2017 passerades en historisk befolkningsgräns när Sveriges folkmängd översteg tio miljoner. Under året ökade befolkningen med ytterligare 1,3 procent och på nyårsaftonen fanns 10 120 242 folkbokförda personer i landet.

Störst folkmängd i Västra Götalands län har Göteborg, Borås och Mölndal. Tredjeplatsen har Mölndal innehaft länge, trots att kommunen till ytan inte är så stor. Det bor lite drygt 453 invånare/km². Sveriges befolkningstäthet är knappt 25 invånare/km².

Mölndals folkbokförda befolkning ökade med 1 656 personer under 2017, av dessa var 33 022 kvinnor och 33 099 män, vilket var 531 personer fler än 2016 års rekordstora folkökning.

Den folkbokförda befolkningen ökar av två anledningar. Det föds fler barn än det dör personer, vilket betyder att kommunen under 2017 hade en naturlig folkökning på 206 personer. Den främsta förklaringen till den stora folkökningen är emellertid att antalet inflyttare har varit betydligt fler än antalet utflyttare, vilket ger ett flyttningsöverskott på 1 445 personer. Av dessa flyttade 1 187 personer inom länet och 391 personer invandrade. De inrikes flyttningarna från övriga Sverige ger däremot ett underskott med 133 personer till flyttningsstatistiken.

Invandringens betydelse för folkökningen har ökat i Sverige. För fem år sedan, 2012, utgjordes folkökningen till omkring 70 procent av invandringsöverskottet. Under 2017 utgjorde invandringsöverskottet cirka 80 procent av folkökningen. I Mölndal var motsvarande andel cirka 55 procent och har därmed under en femårsperiod kommit att minska i betydelse jämfört med riket. Under 2017 utgjorde det inrikes flyttningsöverskottet cirka 64 procent av folkökningen och invandringsöverskottet 24 procent. Invandringsöverskottet har däremot i motsats till riket ökat något mellan åren 2016 och 2017. Under 2017 invandrade 675 personer, vilket var en ökning med 78 personer jämfört med 2016, av dessa var 344 kvinnor och 331 var män. Medelåldern på de som invandrade var 27 år för både kvinnor och män. Att invandringen totalt sett minskade i Sverige under 2017 förklaras av att färre Syrienfödda sökte asyl.

I samtliga län och i 226 av Sveriges 290 kommuner ökade befolkningen under 2017. De kommuner som ökade mest var storstadskommunerna Stockholm, Göteborg och Uppsala. Den största procentuella befolkningsökningen hade dock Knivsta, 4,3 procent, Trosa, 3,8 procent och Sundbyberg, 3,5 procent. Trots att Mölndal är länets tredje största kommun i invånarantal räknat, ökade kommunen procentuellt mest av alla kommuner i länet med 2,6 procent. En möjlig orsak till detta kan vara Mölndals satsning på nybyggnation. I skrivande stund finns inte motsvarande uppgifter för länet publicerade. En annan kommun i länet som också ökade rejält var Ale kommun med 2,3 procent och som under året passerade 30 000 invånare.

De största födelseöverskotten var främst koncentrerade till de tre storstadsregionerna och Uppsala. Mölndal och därefter Borås hade i antal personer de största födelseöverskotten efter Göteborg. Drygt tolv procent av folkökningen i Mölndal utgjordes av ett positivt födelsenetto.

Det är stora skillnader mellan Sveriges kommuner och det kan därför vara intressant att jämföra Mölndals demografi med dem i några avseenden. Högst andel kvinnor vid årsskiftet hade Lidingö kommun, 51,2 procent av befolkningen, medan Pajala hade högst andel män, 53,2 procent. Mölndal hade i jämförelse med Lidingö en något lägre andel kvinnor, 1,3 procentenheter, och en betydligt lägre andel män jämfört med Pajala, 3,1 procentenheter.

14 933 personer i åldrarna 0 till 17 år var folkbokförda i Mölndal vid årsskiftet 2017/2018 och utgjorde då 22,6 procent av befolkningen. Medelåldern på 38,7 år var också något lägre än länets, 40,5 år. Högst andel barn i åldern 0–17 år hade Knivsta kommun, 28,8 procent, och där var även medelåldern den lägsta i riket, 36,3 år. Lägst andel barn i åldern 0–17 år hade Sotenäs, 14,6 procent, där medelåldern för befolkningen var 49,1 år, vilket var bland de högsta i riket.

Högst medelålder hade Överkalix med 49,6 år. I Överkalix var nästan var tredje invånare 65 år eller äldre, men högst andel ”65 plussare” hade Pajala med 34,0 procent av befolkningen. Det kan jämföras med Västra Götalands län där 19,3 procent tillhör denna åldersgrupp, vilket också är 3,4 procentenheter högre än Mölndal.

Högst andel utrikes födda hade Botkyrka kommun där 41,5 procent av befolkningen var födda utomlands, medan Lekebergs kommun hade lägst andel utrikes födda med 6,2 procent. Bland länets 49 kommuner tillhör Mölndal de tio med högst andel utrikes födda, 16,8 procent, där spannet utgörs av Göteborg med 26,1 procent och Öckerö med 6,3 procent.

Befolkningsprognos 2017-2027. Hur förväntas befolkningen utvecklas under de kommande tio åren?

 Enligt SCB:s senaste befolkningsprognos för Mölndal förväntas kommunens befolkning öka under samtliga prognosår och som mest med 1 474 personer år 2022. Under hela prognosperioden väntas fler födas än avlida. Flyttningsnettot väntas också vara positivt, förutom under de två sista åren. Svängningarna i ökningstakten är till största delen beroende på den planerade nybyggnationen, som varierar en hel del från år till år. Födelsenettot, det vill säga antalet födda minus antalet döda, antas inte variera lika mycket, utan väntas ligga mellan 302 och 501 personer under periodens olika år.

Den största folkökningen beräknas ske i Västra Mölndal med så mycket som 6 410 personer eller nästan 21 procent, och i Östra Mölndal med 3 338 personer eller drygt 30 procent. Blygsammast befolkningstillväxt förväntas Västra Kållered stå för med 330 personer eller drygt tolv procent, och Östra Kållered med 237 personer eller drygt fyra procent. Östra Lindome förväntas få mer än dubbelt så hög befolkningsökning som sin västra granne, 1 125 personer jämfört med 535. Procentuellt hamnar befolkningstillväxten på ungefär samma nivåer med drygt elva respektive tolv procent.

Antalet yngre barn mellan ett och fem år förväntas i kommunen totalt öka med 1 203 personer eller knappt 30 procent under perioden. Befolkningen förväntas öka under samtliga prognosår, som mest med 179 personer år 2021 och som minst med tio personer år 2027. I prognosen definieras ålder som individens uppnådda ålder vid årets slut. I Västra respektive Östra Kållered förväntas antalet 1–5-åringar öka med 47 respektive 40 personer. Det motsvarar en folkökning för denna åldersgrupp med drygt 24 respektive knappt tolv procent.

Kommunens barn och unga invånare i åldrarna 6 till 15 år beräknas totalt öka med 1 183 personer eller drygt 14 procent. Befolkningen förväntas öka under samtliga prognosår, som mest med 158 personer år 2027 och som minst med 74 personer år 2026. I Västra respektive Östra Lindome beräknas 6–15-åringarna öka med 43 respektive 96 personer. Det innebär en befolkningstillväxt på drygt sju respektive sex procent.

Antalet unga vuxna mellan 16 och 18 år förväntas totalt öka med 507 personer eller knappt 23 procent. Antalet väntas öka under hela prognosperioden, utom år 2027. Antalet väntas öka samtliga prognosår, utom det sista med mellan 21 och 86 personer. År 2027 förväntas gruppen minska med 40 personer. I Västra respektive Östra Kållered förväntas antalet 16–18-åringar öka med 276 respektive 131 personer, vilket motsvarar en ökning i vardera kommundelen med omkring 31 procent.

Gruppen 65 år eller äldre beräknas totalt öka med 1 186 personer eller drygt 18 procent. Befolkningen förväntas öka under samtliga år, som mest med 215 personer år 2023 och som minst med 94 personer år 2019. 171 personer beräknas kommunens befolkning i dessa åldrar öka med fram till årsslutet 2027. I Västra och Östra Kållered beräknas befolkningen i dessa åldrar minska med 27 personer, respektive öka med 124 personer. Procentuellt innebär det en negativ utveckling för Västra Kållered med drygt fem procent, till skillnad från Östra Kållered som förväntas öka antalet äldre med nästan 16 procent.

Preliminär publicering av 2018-års befolkningsprognoser:

• Kommunprognos, vårversion (exceltabeller och rapport): 23 april
• Uppföljning (validering) av förra årets prognoser: 23 april
• Delområdesprognoser (kommundelar och skolområden): 5 juni
• Kommunprognos, höstversion (exceltabeller och rapport): 14 september

är

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Befolkningsprognos vårversion
Befolkningsutveckling
Kommunprognos höstversion
Månadsstatistik över kommunbefolkningen.xlsx 102.8 kB 2018-03-17 13.29
Sveriges framtida befolkning 2017-2060.pdf 2.3 MB 2017-04-14 11.17
Hushållsstatistik_Mölndal_20161231.xlsx 156.9 kB 2017-04-27 15.26
Hushållsstatistik_Mölndals kommundelar_20161231.xlsx 157.5 kB 2017-04-27 15.26

Kontakt

Stadsledningsförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 växel
031-87 76 68 fax
stad@molndal.se

Åsa Kramér
Analytiker
Samordning för hållbarhet
031-315 14 36
asa.kramer@molndal.se

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2018-03-17 19.42