Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Mölndals stads startsida

Boende, byggande och bebyggelse

Antalet bostäder uppgick vid årsslutet 2016/2017 till 28 596 lägenheter. Dessa fördelas på 13 087 lägenheter (46 procent) i småhus, 14 389 lägenheter (50 procent) i flerbostadshus, 911 lägenheter (3 procent) i specialbostäder samt 209 (1 procent) i övriga hus.

I flerbostadshus är hyresrätt den vanligaste upplåtelseformen med 52 procent eller 7 475 lägenheter av beståndet, medan 48 procent eller 6 914 lägenheter utgörs av bostadsrätter. Av landets 290 kommuner dominerar hyresrätten i 260. Endast 30 kommuner har fler bostadsrätter än hyresrätter. Hälften av dessa ligger i Stockholms län.

I småhus är äganderätt den vanligaste upplåtelseformen med drygt 86 procent av bostadsbeståndet, vilket motsvarar 11 317 småhuslägenheter. Det förekommer även bostadsrätt och hyresrätt i småhus. Antalet hyresrätter uppgår till 805 (6 procent), medan antalet bostadsrätter är 965 (7 procent).

Bostadsrättsföreningar är störst ägare av flerbostadshus med 48 procent. Näst störst ägare är allmännyttiga bostadsföretag som innehar 24 procent av beståndet följt av svenska aktiebolag som äger 13 procent. Resterande 15 procent ägs av övriga juridiska personer, fysiska personer samt stat, kommun och landsting.

När det gäller småhus ägs den absoluta merparten, 86 procent, av fysiska personer. Bostadsrättsföreningar äger 7 procent, allmännyttiga bostadsföretag 5 procent och resterande 2 procent ägs av svenska aktiebolag, juridiska personer samt stat, kommun och landsting.

I Mölndal är den genomsnittliga bostadsarean i en lägenhet i ett flerbostadshus på 66 m², medan det genomsnittliga småhuset ligger på 119 m². Motsvarande lägenhetsyta för riket är något större med 68 m² i flerbostadshus och 122 m² i småhus.

Av det totala småhusbeståndet i Mölndal byggdes drygt 6 900 eller 53 procent mellan åren 1961 och 1990. Drygt vart femte hus eller 22 procent av småhusen är dock byggda efter 1990. När det gäller bostadsbeståndet i flerbostadshus byggdes merparten, 64 procent, av lägenheterna mellan 1951 och 1980.

Kommundelen Mölndal står för lite drygt hälften av kommunens småhusbebyggelse, varav en tredjedel ligger i Västra Mölndal. Kållered har lägst andel småhus med knappt 15 procent, medan Lindome har 34 procent.

Antalet specialbostäder uppgår till 911 lägenheter, fördelade på 817 för äldre/funktionshindrade, 59 studentbostäder samt 35 övriga specialbostäder. En lägenhet på ett äldreboende i Sverige är i genomsnitt 39 m². (Motsvarande uppgift för Mölndal publiceras här när den finns tillgänglig).

Merparten av flerbostadshusen finns även de koncentrerade till Västra Mölndal, som tillsammans med den östra delen står för 86 procent. Av resterande flerbostadshus finns knappt 9 procent av lägenheterna i Kållered och drygt 5 procent i Lindome.

Av kommunens drygt 9 000 hyresrätter finns störst andel, 78 procent, i Västra och Östra Mölndal. Störst andel av bostadsbeståndet gäller även för upplåtelseformerna bostadsrätt och äganderätt. Fyra av tio lägenheter med äganderättar finns dock i Lindome. I Kållered återfinns 12 procent av hyresrätterna och i Lindome 10 procent.

Bostadsbyggandet har nästan fördubblats mellan åren 2016 och 2017, trots att drygt fem av tio lägenheter som planeras inte byggs. Under 2017 färdigställdes 466 lägenheter i Mölndal, varav 452 i flerbostadshus och 14 i småhus. Som jämförelse byggdes 241 lägenheter totalt i kommunen under 2016. Av dessa var 199 lägenheter i flerbostadshus och 42 lägenheter i flerbostadshus.

Medelpriset för en småhusfastighet ligger i Sverige på 3,1 miljoner kronor och i Mölndal på 4,9 miljoner kronor, enligt SCB:s småhusbarometer (mars 2018). I motsats till rikets oförändrade småhuspriser, sjönk priserna i Mölndal med fem procent under den senaste tremånadersperioden december 2017 – februari 2018, jämfört med den föregående perioden september – november 2017. På årsbasis, senaste tremånadersperioden jämfört med motsvarande period ett år tidigare, har Mölndals prisstegring på fyra procent legat tre procentenheter lägre än rikets. Bland de privatpersoner som köpte hus i riket var medelåldern 38 år och för de personer som sålde var medelåldern 53 år.

I slutet av 2016 var siffran över antal hushåll i Sverige uppe i 4 536 414, en ökning med drygt 4 procent sedan 2012. 27 523 stycken eller 0,6 procent av alla hushåll bor i Mölndals stad. Storleken på medelhushållet på 2,2 personer för riket och 2,3 personer för kommunen har däremot inte förändrats.

Boendeutrymmet, mätt som bostadsarea per person, är i genomsnitt 39 m²/person i Mölndal och i Sverige 42 m²/person.

Mölndal har ett årligt flyttningsnetto (inflyttare minus utflyttare) på i medeltal 556 personer sedan 2014. Mest bidrar 25–29-åringarna med 174 personer årligen, 30–34-åringarna med 154 personer och 0–4-åringarna med 100 personer. I åldrarna 55–69 år råder i stället det omvända förhållandet. Det årliga flyttningsunderskottet för denna åldersgrupp motsvarar i genomsnitt 86 personer.

Bostadsprognos 2018-2028Excel

Enligt kommunens byggplaner kommer det att färdigställas totalt 10 454 lägenheter under åren 2018-2028. Flest lägenheter, 9 550 eller 91 procent, räknar kommunen ska byggas i flerbostadshus. Fyra av tio lägenheter kommer att få postadress Lindome. Det planeras även för småhus, närmare bestämt 904 lägenheter eller nio procent. Samtliga kommer att byggas i kommundelen Mölndal.

 

Bostadsbestånd efter hustyp och upplåtelseform


Totalt

Västra Mölndal

Östra Mölndal

Västra Lindome

Östra Lindome

Västra Kållered

Östra Kållered

Antal lägenheter (lgh) i småhus

13087

4072

2603

1464

3015

755

1178

Lgh i småhus (%)

100,0

31,3

19,9

11,2

23,0

5,8

9,0

Lgh i flerbostadshus

14389

10736

1637

65

712

253

986

Lgh i flerbostadshus (%)

100,0

74,6

11,4

0,5

4,9

1,8

6,9

Specialbostäder (lgh)

911

470

235

12

112

6

76

Specialbostäder (%)

100,0

51,6

25,8

1,3

12,3

0,7

8,3

Övriga hus (lgh)

209

72

72

2

61

0

2

Övriga hus (%)

100,0

34,4

34,4

1,0

29,2

0,0

1,0

Bostadsrätter (antal)

7957

6277

7842

199

277

51

305

Bostadsrätter (%)

100,0

78,9

10,7

2,5

3,5

0,6

3,8

Hyresrätter (antal)

9322

5873

1359

63

870

271

886

Hyresrätter (%)

100,0

63,0

14,6

0,7

9,3

2,9

9,5

Äganderätter (antal)

11317

3200

2340

1281

2753

692

1051

Äganderätter (%)

100,0

28,3

20,7

11,3

24,3

6,1

9,3

Specialbostäder: Bostäder för äldre/funktionshindrade, studentbostäder samt
övriga specialbostäder.

Övriga hus: Byggnader som inte är avsedda för bostadsändamål, till exempel
byggnader avsedda för verksamhet eller samhällsfunktion.

Bostadsbestånd efter byggnadsperiod

Byggnadsperiod

Lgh (antal)

Lgh (%)

-1930

1 404

5,1

1931-1940

1 042

3,8

1941-1950

1 753

6,3

1951-1960

3 777

13,6

1961-1970

7 566

27,3

1971-1980

3 662

13,2

1981-1990

3 335

12,0

1991-2000

1 935

7,0

2001-2010

1 699

6,1

2011-

1 489

5,4

Uppgift saknas

23

0,1

Färdigställda lägenheter efter hustyp och år

År

Flerbostadshus

Småhus

Totalt

2000

46

106

152

2001

179

97

276

2002

31

93

124

2003

8

90

98

2004

2

185

187

2005

69

170

239

2006

211

155

366

2007

77

154

231

2008

51

106

157

2009

62

106

168

2010

64

100

164

2011

36

25

61

2012

122

61

183

2013

233

41

274

2014

213

84

297

2015

159

22

181

2016

199

42

241

2017

452

14
466

2018 (-febr.)

0

9

9

Summa

2 214

1 660

3 874

Kontakt

Stadsledningsförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 växel
031-87 76 68 fax
stad@molndal.se

Åsa Kramér
Analytiker
Samordning för hållbarhet
031-315 14 36
asa.kramer@molndal.se

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2018-03-17 16.47