Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate
Mölndals stads startsida

Boende, byggande och bebyggelse

Vid årsskiftet 2017/2018 uppgick antalet bostadslägenheter till 29 715. Dessa fördelas på 13 103 lägenheter (44 procent) i småhus, 15 420 lägenheter (52 procent) i flerbostadshus, 986 lägenheter (tre procent) i specialbostäder och 206 (en procent) i övriga hus.

Fyra av tio bostäder upplåtna med äganderätt

I flerbostadshus utgör hyresrätter 52 procent eller 8 081 lägenheter av det totala beståndet i flerbostadshus medan 48 procent eller 7 339 lägenheter består av bostadsrätter. Av landets tio största kommuner, dominerar hyresrätten i sju stycken, Örebro, Norrköping, Lindköping, Jönköping, Helsingborg, Göteborg och Malmö, medan bostadsrätten dominerar i Uppsala och Stockholm. I Västerås är fördelningen jämn, det vill säga lika många hyresrätter som bostadsrätter. I Mölndal dominerar ingendera av upplåtelseformerna bostadsbeståndet, utan fördelningen är 34 procent hyresrätter, 28 procent bostadsrätter och 38 procent äganderätt.

I småhus är äganderätt den vanligaste upplåtelseformen med hela 86 procent av beståndet, eller 11 333 småhuslägenheter. I småhusbeståndet förekommer även bostadsrätt och hyresrätt. Antalet hyresrätter uppgår till 774 eller sex procent, medan antalet bostadsrätter är 996 eller åtta procent.

Bostadsrättsföreningar största ägaren av flerbostadshus

I flerbostadshus ägs 48 procent av lägenheterna av bostadsrättsföreningar. Näst största ägare är allmännyttiga bostadsföretag, som förfogar över 23 procent av beståndet, följt av svenska aktiebolag som innehar 15 procent, övriga juridiska personer med tio procent och fysiska personer, inklusive enskild firma, med fyra procent.

När det gäller småhus ägs merparten, 86 procent, av fysiska personer. Bostadsrättsföreningar äger åtta procent och allmännyttiga bostadsföretag, fem procent, och svenska aktiebolag, en procent.

Tvårummare på 59 kvadrat vanligast i flerbostadshus

I Mölndal är den vanligaste lägenhetstypen i flerbostadshus två rum och kök med en genomsnittlig boarea på 59 kvm. Det genomsnittliga småhuset är på 120 kvm.

Av det totala småhusbeståndet i Mölndal byggdes 6 914 lägenheter eller 53 procent mellan åren 1961 och 1990. Vart fjärde småhus, 25 procent, är emellertid byggda före 1961. För flerbostadshusen byggdes merparten, 60 procent av lägenheterna, mellan 1951 och 1980. Sju av tio lägenheter i flerbostadshus byggda före 1931 finns belägna i östra och västra Mölndal. Totalt är 163 lägenheter i flerbostadsbeståndet producerade före 1931.

Få men rymliga studentbostäder

Antal specialbostäder uppgår till 986 lägenheter, fördelade på 90 procent äldre/funktionshindrade, sex procent studentbostäder och fyra procent övriga specialbostäder. En lägenhet på ett äldreboende är i genomsnitt 43 kvm, jämfört med 39 kvm för hela landet.

Hur stort är Mölndals utbud av studentbostäder? Inte så stort faktiskt. Närmare bestämt 62 lägenheter. Det utgör 0,06 procent av hela Sveriges bestånd på 96 990 studentlägenheter. Större utbud av lägenheter finns naturligtvis i universitetsstäderna, där Uppsala och Göteborg toppar listan med omkring 11 260 respektive 10 550 lägenheter. Däremot har de som bor i en studentbostad i Mölndal generellt en större bostadsyta att leva på, 52 kvm, jämfört med de 28 kvm som är genomsnittet för en studentbostad i riket.

Småhusboende vanligast för barn

Mer än hälften av Mölndals invånare, 58 procent, bor i ett småhus. De allra flesta av dessa, 95 procent, bor i ett småhus som ägs av hushållet. Hur man bor varierar med ålder och livssituation. I Sverige flyttar många barn under sina första fem år från flerbostadshus till småhus. I Mölndal bodde drygt sju av tio 0-19-åringar i ett småhus år 2017, varav nästan två av tio var i åldrarna 0-5 år.

I åldrarna 20 till 39 år bodde mer än hälften, 56 procent, i flerbostadshus, med hyresrätt eller bostadsrätt. I dessa åldrar är det många som flyttar från föräldrarnas bostad till en egen. Från 40 till 79 års ålder är det åter vanligast att bo i ett småhus. Det gör sex av tio personer i denna åldersgrupp. För dem över 80 år är andelen i övrigt boende relativt hög, vilket beror på att specialbostäder för äldre ingår i övrigt boende.

I Mölndal bor det i genomsnitt något fler personer per hushåll, 2,3 personer, jämfört med riket där 2,2 personer motsvarar ett genomsnittligt hushåll. Flest hushåll, vilket innebär fyra av tio hushåll, bor i ett ägt småhus.

Flest personer per hushåll bor det i ägt småhus, tre personer. I flerbostadshus är genomsnittet 1,7 personer per hushåll. Att det bor fler personer per hushåll i småhus, är inte så konstigt eftersom småhus ofta är större än andra typer av bostäder.

Det genomsnittliga antalet boende skiljer sig åt i hyresrätt och bostadsrätt. I flerbostadshus bor det i genomsnitt 1,7 personer per hushåll i hyresrätt och 1,6 personer per hushåll i bostadsrätt. I småhus är det istället hushållen i bostadsrätt som är något större med 2,7 personer per hushåll mot 2,5 personer i hyresrätt.

För lägenheter i flerbostadshus finns möjligheten att jämföra antalet boende per hushåll i olika lägenhetstyper. I de små lägenheterna på ett och två rum och kök är antalet personer per hushåll i genomsnitt 1,4. I lägenheter på tre rum och kök och större bor det i genomsnitt något färre personer per hushåll i bostadsrätt än i hyresrätt, 2,8 jämfört med 2,9 personer.

Drygt trettioprocentig ökning av nybyggda bostäder

Under 2017 färdigställdes 443 bostadslägenheter i nybyggda hus, enligt inrapporterade uppgifter till SCB. (SCB:s officiella statistik kan skilja sig från kommunens egna siffror som redovisas i tabellen längst ner på denna webbsida). Detta är 34 procent fler färdigställda lägenheter än under 2016 och det högsta antalet sedan 1998 då 464 lägenheter färdigställdes.

Av lägenheterna som färdigställdes genom nybyggnad under 2017 fanns 396 i flerbostadshus och 47 i småhus. Utöver detta så gav även ombyggnationer i flerbostadshus ett tillskott på 14 lägenheter. Det totala tillskottet av nya bostäder uppgår i och med det till 457 lägenheter.

Fler nybyggda lägenheter per invånare än 2016

6,7 lägenheter per tusen invånare färdigställdes i Mölndal under 2017, en ökning med 1,6 lägenheter per tusen invånare jämfört med föregående år. Precis som under 2016 färdigställdes flest nybyggda lägenheter per invånare i Örebro län, där 7,9 lägenheter färdigställdes per tusen invånare. Motsvarande siffra för hela riket är 4,8 nybyggda lägenheter.

Drygt sex av tio lägenheter blev bostadsrätter i Mölndal

Drygt en fjärdedel fler av de nybyggda lägenheterna i flerbostadshus är upplåtna med hyresrätt än bostadsrätt, 64 procent är hyresrätter och 36 procent bostadsrätter. I Stor-Göteborg byggs något mindre andel hyresrätter, där fyra av tio eller 41 procent av lägenheterna i flerbostadshus upplåts med hyresrätt.

Bostadsrätter fortfarande ovanligt i småhus

I Sverige har lägenheter i småhus upplåtna med bostadsrätt ökat under senare år. Samma tydliga trend går inte att se i Mölndal, även om nästan vart sjätte småhus som färdigställdes under 2017 var en bostadsrätt.

Två rum och kök vanligast i nyproduktion

Den vanligaste lägenhetstypen i de flerbostadshus som färdigställdes under 2017 var en lägenhet på två rum och kök. 185 lägenheter var just två rum och kök, vilket är nästan varannan lägenhet. Endast två lägenheter på fem rum och kök i flerbostadshus stod klara under 2017, vilket kan jämföras med året innan då det inte färdigställdes någon större lägenhet alls i Mölndal. Under 2000-talet har det byggts i genomsnitt en lägenhet som är fem eller fler rum per år i flerbostadshus.

Den genomsnittliga bostadsarean för en nybyggd lägenhet i flerbostadshus är 58 kvadratmeter. Motsvarande för ett småhus är 134 kvadratmeter. Vid en jämförelse med det befintliga bostadsbeståndets genomsnittliga boendeyta innebär det att de nyproducerade lägenheterna i flerbostadshusen är en kvadratmeter mindre, medan småhusen är 14 kvadratmeter större.

Ombyggnader och rivningar av flerbostadshus

Utöver nybyggnation gav ombyggnationer och ändrad användning ett tillskott på 14 nya lägenheter till Mölndals bostadsmarknad. Samtliga lägenheter tillkom genom att lokaler byggdes om till lägenheter.

Under 2017 påbörjades även rivningar av åtta lägenheter i flerbostadshus, varav samtliga var upplåtna med hyresrätt. Totalt har 83 lägenheter rivits sedan 2012, enligt SCB-statistik. Nästan samtliga av dessa, 96 procent, var hyresrätter.

Antalet påbörjade lägenheter minskar för andra året i rad

Diagram över påbörjade lägenheter 2008-2018PDF

96 lägenheter började preliminärt byggas under första halvåret 2018. Det är en minskning med 79 procent jämfört med motsvarande period 2017, då 466 lägenheter påbörjades. Det är andra året i rad som antalet påbörjade lägenheter minskar. Under första halvåret 2017 påbörjades 34 procent färre lägenheter än under samma period 2016. Det kan jämföras med den fördubbling i antal påbörjade lägenheter som skedde mellan de två första halvåren 2015 och 2016.

Under första halvåret 2018 påbörjades 77 lägenheter i flerbostadshus, vilket är 83 procent färre än motsvarande period föregående år. I småhus påbörjades 19 lägenheter. Det är 111 procent fler än under det första halvåret 2017.

Under perioden tillkom inga lägenheter genom påbörjad ombyggnad, vilket heller inte skedde under första halvåret 2017.

Knappt fem miljoner kronor för en Mölndalsvilla

Enligt SCB:s småhusbarometer var det genomsnittliga priset för ett småhus för permanent boende i Mölndal 4,8 miljoner kronor i juli 2018. I Sverige var medelpriset för en småhusfastighet knappt tre miljoner kronor.

Kommunens småhuspriser har sjunkit med en procent under den senaste tremånadersperioden maj-juli 2018, jämfört med den föregående perioden februari-april. På årsbasis, det vill säga den senaste tremånadersperioden jämfört med motsvarande period ett år tidigare, har priserna sjunkit något mer med två procent. I riket redovisas oförändrade småhuspriser mellan de två senaste tremånadersperioderna och på årsbasis med nästan en procent.

Hur långt har en Mölndalsbo till skyddad natur, det vill säga en nationalpark, ett naturreservat eller naturvårdsområde?

Totalt finns åtta skyddande områden i Mölndal, som tillsammans motsvarar 10,6 procent av kommunens yta, varav merparten, 94 procent eller 46 220 kvadratkilometer, är landyta. Mölndalsborna har under de senaste två åren fått transportera sig i genomsnitt 1,3 kilometer för att få uppleva sådana naturvärden. År 2013 var sträckan 100 meter längre.

Medelvärdet för Sveriges invånare har däremot minskat med 200 meter, från tre till 2,8 kilometer mellan åren 2013 och 2017. Den kommun som kan stoltsera med att kunna erbjuda sina invånare kortast avstånd till skyddad natur är Nacka i Stockholms län. Där är det genomsnittliga avståndet 600 meter.

Bostadsprognos 2018-2028 (höstversion)Excel

BostadsdiagramPDF

  • Faktiskt antal färdigställda lägenheter åren 2007-2017: 220 lägenheter i genomsnitt per år, varav 151 lägenheter i flerbostadshus och 69 lägenheter i småhus.
  • Faktiskt antal färdigställda lägenheter januari-augusti 2018: 562 lägenheter, varav 542 lägenheter i flerbostadshus och 20 lägenheter i småhus.
  • 10 688 lägenheter planeras totalt att färdigställas under åren 2018-2028, varav 9 631 lägenheter i flerbostadshus, 90 procent, och 1 057 lägenheter i småhus, 10 procent. Det innebär 972 lägenheter i genomsnitt per år, varav 876 lägenheter i flerbostadshus och 96 lägenheter i småhus.
  • Nio av tio lägenheter i flerbostadshus kommer att byggas i kommundelen Mölndal. Planlagd småhusbyggnation är däremot helt förlagd till denna kommundel.
  • Produktionstakten kommer därmed att öka med 441 procent jämfört med byggnationen under åren 2007-2017. För lägenheter i flerbostadshus motsvarar ökningen 577 procent och för småhus, 140 procent.


Bostadsbestånd efter hustyp och upplåtelseform, år 2017


Totalt

Västra Mölndal

Östra Mölndal

Västra Lindome

Östra Lindome

Västra Kållered

Östra Kållered

Antal lägenheter (lgh) i småhus

13108

4081

2595

1468

3029

758

1172

Lgh i småhus (%)

100,0

31,1

19,8

11,2

23,1

5,8

8,9

Lgh i flerbostadshus

15420

11366

2030

65

712

253

994

Lgh i flerbostadshus (%)

100,0

73,7

13,2

0,4

4,6

1,6

6,4

Specialbostäder (lgh)

986

539

241

12

112

6

76

Specialbostäder (%)

100,0

54,7

24,4

1,2

11,4

0,6

7,7

Övriga hus (lgh)

206

70

72

2

60

0

2

Övriga hus (%)

100,0

34,0

35,0

1,0

29,1

0,0

1,0

Bostadsrätter (antal)

8422

6423

1159

199

277

51

313

Bostadsrätter (%)

100,0

76,3

13,8

2,4

3,3

0,6

3,7

Hyresrätter (antal)

9960

6428

1444

64

868

270

886

Hyresrätter (%)

100,0

64,5

14,5

0,6

8,7

2,7

8,9

Äganderätter (antal)

11333

3205

2335

1284

2768

696

1045

Äganderätter (%)

100,0

28,3

20,6

11,3

24,4

6,1

9,2

Specialbostäder: Bostäder för äldre/funktionshindrade, studentbostäder samt
övriga specialbostäder.

Övriga hus: Byggnader som inte är avsedda för bostadsändamål, till exempel
byggnader avsedda för verksamhet eller samhällsfunktion.

Bostadsbestånd efter byggnadsperiod, år 2017

Byggnadsperiod

Lgh (antal)

Lgh (%)

-1930

1 403

4,9

1931-1940

1 055

3,7

1941-1950

1 750

6,1

1951-1960

3 783

13,2

1961-1970

7 557

26,3

1971-1980

3 662

12,7

1981-1990

3 338

11,6

1991-2000

1 941

6,8

2001-2010

1 696

5,9

2011-

2 508

8,7

Uppgift saknas

36

0,1

Totalt

28 729

100,0

Färdigställda lägenheter efter hustyp och år

År

Flerbostadshus

Småhus

Totalt

2000

46

106

152

2001

179

97

276

2002

31

93

124

2003

8

90

98

2004

2

185

187

2005

69

170

239

2006

211

155

366

2007

77

154

231

2008

51

106

157

2009

62

106

168

2010

64

100

164

2011

36

25

61

2012

122

61

183

2013

233

41

274

2014

213

84

297

2015

159

22

181

2016

199

42

241

2017

452

14
466

2018 (augusti)

542

20

562

Summa

2 756

1 671

4 427

Kontakt

Stadsledningsförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 växel
031-87 76 68 fax
stad@molndal.se

Anita Brnic Kristo
Enhetschef
Samordning för hållbarhet
031-315 14 10
anita.brnic-kristo@molndal.se

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2018-08-26 13.04