Folkhälsa och levnadsförhållanden

Hur mår Mölndalsborna? Här hittar du samlad statistik om hälsoläget i Mölndals stad.

Statistiken är utgångspunkten i arbetet för god folkhälsa och social hållbarhet, eftersom den ger oss en bild av invånarnas levnadsförhållanden.

Utifrån denna bild kan vi lyfta fram likheter, skillnader och behov och få ett underlag för vad som ska prioriteras i arbetet.

Välfärdsrapport 2016

Folkhälsorådet har sammanställt Välfärdsrapport 2016 Pdf, 5.9 MB. som beskriver Mölndalsbornas livsvillkor och hälsa. Syftet är att rapporten ska vara ett underlag i arbetet för en socialt hållbar utveckling.

Ungdomsenkäten LUPP

Ungdomsenkäten LUPP, Lokal uppföljning av ungdomspolitiken, har genomförts tre gånger i Mölndal, senaste gången 2020.

Enkäten går till alla ungdomar i åk 8 och till så många vi kan nå i år 2 på gymnasiet.

Syftet med enkäten är att få en samlad bild av hur ungdomarna i Mölndal upplever sin livssituation, i skolan, i hemmet och på fritiden. Det är myndigheten för civilsamhälles och ungdomsfrågor som står bakom LUPP-enkäten.

Nationella folkhälsoenkäten

Nationella folkhälsoenkäten är en undersökning av hälsa och livsvillkor som genomförs i stora delar av landet. Enkäten sänds ut till ett slumpmässigt urval av personer i åldrarna 16-84 år och ger en bild av hur människor upplever sin hälsa. I kommunerna i Västra Götaland görs enkäten vart tredje år och genomförs under våren 2018.

Statens folkhälsoinstitut

Statistiska centralbyrån

Statistiska centralbyrån har bland annat statistik om jämställdhet, barns hälsa och relationer, hur mycket tid den genomsnittlige svensken lägger på fritidsaktiviteter, hur många som avstått från att gå ut för att de känt sig otrygga och hur många som är medlemmar i ett politiskt parti.

Folkhälsoarbete i Mölndal

I Mölndal finns goda förutsättningar för hälsosamma val. Folkhälsa i Mölndal arbetar för en jämlik hälsa och livsstil för alla. För att minska skillnader mellan olika grupper främjar vi fysisk, psykisk och social hälsa och förebygger ohälsa.

Dela på:

Senast uppdaterad