Ungdomsenkäten LUPP

Enkäten LUPP genomförs bland ungdomar i årskurs 8 och andra året på gymnasiet. I enkäten kan du som är ung svara på frågor om din livssituation, hur du mår och hur du ser på framtiden.

Senaste LUPP-enkäten genomfördes under hösten 2020. Här är några av resultaten, grupperade i tre teman.

Hälsa och ohälsa

Tjejer mår sämre än killar. Knappt sex av tio tjejer beskriver sin hälsa som ganska eller mycket bra, jämfört med nästan nio av tio av killar. Nästan åtta av tio tjejer uppger att de har någon form av hälsobesvär flera gånger i veckan, men bara fyra av tio killar. Stress är det vanligaste hälsobesväret hos både tjejer och killar i årskurs åtta.

Trygghet och stöd i skolan

Ungefär en tredjedel av tjejerna och en fjärdedel av killarna känner att de inte får hjälp och stöd av lärare vid behov. Tjejerna känner sig mer otrygga i skolan, bara en tredjedel känner sig alltid trygga.

Inflytande i samhället och skolan

Gapet mellan vad unga vill ha inflytande över i skolan och vad de faktiskt får för inflytande är stort. Fler tjejer än killar, nästan hälften av alla tjejer vill påverka i frågor som rör kommunen, men det är fler killar än tjejer som tror på att de har möjligheter att själva framföra åsikter till beslutsfattare.

Nästan hälften av alla tjejer och killar har ganska eller mycket stort förtroende för politiker, jämfört med det förtroende de känner för vuxna i allmänhet som ligger på 70%.

Kunskap om sina rättigheter

En femtedel av ungdomarna i årskurs 8 vet inte alls vad barnkonventionen är för något. Nästan 40% känner till rättigheterna i barnkonventionen – men vet inte vad de innebär i praktiken (fler tjejer än killar).

En femtedel känner till rättigheterna i barnkonventionen och vad de innebär i praktiken (fler tjejer än killar). En tredjedel av ungdomarna tror de flesta vuxna känner till barnets rättigheter i barnkonventionen, men inte bryr sig så mycket om dem.

Hela resultatet: LUPP 2020 Mölndal. Pdf, 2.2 MB.

Gör ett quiz

Testa din kunskap. Vad tycker ungdomar i Mölndal?

Rapport: ungas röster i Mölndal

Under hösten 2021 anställdes tre ungdomar i gymnasieåldern för att närmare undersöka och utforska olika frågor utifrån LUPP-enkäten genom dialoger med andra ungdomar. Med den här rapporten vill de ge en bild av vad ungdomar i Mölndals stad har för tankar och åsikter kring olika ungdomspolitiska frågor, varför de har svarat som de svarat . De har även undersökt om ungdomarna själva har förslag och tankar på lösningar på de problem de lyfter.

Rapporten ungas röster i Mölndal Pdf, 151.1 kB.

Analys av LUPP-undersökningen i nio kommuner.

I rapporten Ungas vardag och framtidsutsikter i Göteborgsregionen analyseras LUPP-resultatet från nio kommuner i Göteborgsregionen, inklusive Mölndal.

LUPP

LUPP står för Lokal uppföljning av ungdomspolitiken och är en nationell undersökning från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF). Resultatet används som ett verktyg vid planering av verksamheter för barn och unga.

I enkäten besvarar unga hur de ser på inflytande och demokrati, situationen i skolan, möjligheten till arbete, sin egen hälsa och trygghet, fritid och hur de ser på sin egen framtid. Det är frivilligt att delta i undersökningen som genomförs på skoltid. Vill du lära dig mer om LUPP så kika på filmen från MUCF.

Varför gör vi Lupp i Mölndal?

Tack vare LUPP kan Mölndal bli en bättre kommun för unga att leva och bo i!

  • Tack vare LUPP har Mölndal stad kunnat se skillnader i ungas levnadsvillkor, alltså de förutsättningar som gör att unga har möjligheter och makt att forma sina liv och ha inflytande över samhällsutvecklingen.

  • Tack vare LUPP har vi sett att många unga i Mölndal har goda levnadsvillkor, men att det också finns de som inte har det. Det har bland annat lett till att Mölndals stad startat ett projekt för att öka unga tjejers psykiska hälsa.

  • Tack vare LUPP har kommunens politiker uppmärksammat ungdomspolitiska frågor ännu mer, alltså alla de områden som påverkar ungas liv som exempelvis hälsa, inflytande, skolgång, fritidsvanor och framtidsvisioner.

  • Tack vare LUPP håller kommunen på att arbeta med kampanjen “Vi finns för dig” riktad till ungdomar.

Relaterad information

Dela på:

Senast uppdaterad