Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate
Mölndals stads startsida

Granskning Detaljplan för Europahuset, del av Bastuban 1

Kungörelse - granskning

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ombyggnad av befintlig kontorsbyggnad, kallad Europa­huset, till bostäder med viss del arbetsplatser, handel och annan service. Verksamheterna är främst tänkta att förläggas i byggnadens entréplan. Detaljplanen möjliggör även en ny byggnad i tre våningar nordväst om befintlig byggnad. Denna avses inrymma arbetsplatser och service, men kan också kopplas till bostadsbyggnaden för parkering eller andra bostadskomplement.

Planområdet omfattar 13 000 m² och är beläget i Eklanda cirka 3,5 kilometer väster om Mölndals innerstad. Fastigheten gränsar i väster till Göteborgs stad, i norr till befintliga verksamheter och mot öster till Bäckstensgatan. Söder om Fastigheten ligger en gång- och cykelväg som kopplar samman Mölndal och Västra Frölunda.

Planerad utveckling av platsen är en del av en större omvandling av Fässbergsdalen. Planförslaget bedöms vara förenligt med den fördjupade översiktsplanen Fässbergsdalen 2012.

Upplysningar om planförslaget lämnas av: Gustav Magnusson (exploateringsingenjör) tel. 031-315 14 51, e-post: gustav.magnusson@molndal.se och Kenneth Fondén (planarkitekt) tel. 010-452 27 30

Planförslaget finns utställt under tiden 29 november– 20 december 2018 i stadshusets entréhall, Göteborgsvägen 11-17, öppet mån.-tors. kl. 8.00-16.30 och fre. 8.00 – 16.00. Förslaget finns även tillgängligt på Mölndals stads hemsida www.molndal.se/detaljplaner

Den som har synpunkter på planförslaget kan framföra dessa skriftligen till Stadsbyggnadsförvaltningen, Planenheten, 431 82 Mölndal eller med e-post till planeringsutskottet@molndal.se senast den 20 december 2018.

För mer information klicka HÄR

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Kontakt

Mölndals stad
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 växel
031-87 76 68 fax
stad@molndal.se

Stadshusets öppettider
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag   8.00-16.30
fredag     8.00-16.00

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2018-11-27 14.10