Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate
Mölndals stads startsida

Kungörelse Tingshuset 13 m.fl.

Kungörelse - granskning Tingshuset 13 m.fl.

Granskning Detaljplan för Tingshuset 13 m.fl. med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utveckling inom fastigheten Tingshuset 13 från industriverksamhet till ett kluster för internationell forskning inom Life Science, hälsa och innovation. Detaljplanen möjliggör en exploatering av 100 000 m2 bruttoarea (BTA), fördelat på centrum, kontor, hotell, bostäder samt parkering. Tillgängligheten till området förbättras genom ett nytt hållplatsläge för bussar, ökad turtäthet och förstärkning av kollektivtrafiken samt utbyggnad av gång- och cykelstråk.

Planområdet är beläget söder om Astra Zeneca i Åbro (Kärragatan 15 i Mölndal), direkt väster om E6/E20 och knappt 2 kilometer söder om Mölndals station. För att hantera ökad trafik till området omfattar detaljplanen även trafikåtgärder i omgivande trafiksystem, bl.a. ny cirkulation i Torrekullamotet samt trimningsåtgärder och utökade busskörfält utmed Pepparedsleden och Gamla Kungsbackavägen. Huvuddelen av trafikåtgärderna ligger utanför planområdet och genomförs inom ramen för gällande detaljplaner, undantag utgör två mindre områden där planändring krävs. Planområdet är cirka 7 hektar stort. Huvuddelen av området är privatägd, medan allmän plats huvudsakligen ägs av Mölndals stad. Delar av fastigheterna Tingshuset 4, 5 och 13 föreslås som allmän plats och avses lösas in av staden.

Till detaljplanen hör en miljökonsekvensbeskrivning (MKB). Detaljplanen berör dikningsföretagen Kålleredsbäcken 1954 och Mölndals stora Ån 1993. Planförslaget överensstämmer med Mölndals stads översiktsplan.

Upplysningar om planförslaget lämnas av Lisa Östman tel. 031-315 14 57, e-post: elisabeth.ostman@molndal.se och Johan Wiik tel. 031-315 14 38, e-post: johan.wiik@molndal.se

Planförslaget finns utställt för granskning under tiden 7 mars - 8 april 2019 i stadshusets entréhall, Göteborgsvägen 11-17, öppet mån-tors kl. 8.00-16.30 och fre 08.00-16.00. Planförslaget finns även utställt på Mölndals stadsbibliotek (våning 2), Brogatan 40/Bergmansgatan 29, öppet mån-tors kl. 10-20, fre 10-18 och lörd 10-15 samt på Mölndals stads hemsida http://www.molndal.se/detaljplaner

Den som har synpunkter på planförslaget kan framföra dessa skriftligen till Mölndals stad, Stadsbyggnadsförvaltningen, Planenheten, 431 82 Mölndal eller med e-post till planexploatering@molndal.se senast den 8 april 2019. Den som inte senast under granskningstiden har framfört någon skriftlig synpunkt på planförslaget kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta planen.

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Kontakt

Mölndals stad
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 växel
031-87 76 68 fax
stad@molndal.se

Stadshusets öppettider
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag   8.00-16.30
fredag     8.00-16.00

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2019-03-01 08.02