Granskning av detaljplan för Stensjöberg 2 m.fl.

Kungörelse - granskning av detaljplan för Stensjöberg 2 m.fl.

Detaljplan på granskning

Detaljplan för bostäder inom Stensjöberg 2 m.fl.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av flerbostadshus med 18 lägenheter i 3,5 våningar. Byggnaden ska uppföras i tre separerade volymer och anpassas till platsens exponerade läge invid Stensjön. Parkering sker i underjordiskt garage. GC- vägen breddas längs Rådavägen förbi planområdet.

Planområdet är beläget invid Rådavägen längs Stensjöns norra strand, Planområdet omfattar ca 2000 m2 Marken inom planområdet ägs i huvudsak av Densify AB.

Planförslaget överensstämmer med Mölndals stads översiktsplan.

Upplysningar om planförslaget lämnas av planhandläggare:

Frida Forsman tel: 031-3151445, frida.forsman@molndal.se.
Eller exploateringsingenjör Gustav Magnusson tel: 031-3151451 gustav.magnusson@molndal.se

Planförslaget finns utställt för granskning enligt 5 kap. 11 § PBL (2010:900) under tiden 27e maj till 17e juni 2021 i Kundcenter i stadshusets entréhall, Göteborgsvägen 11-17 Förslaget finns även tillgängligt på Mölndals stads hemsida: www.molndal.se/detaljplaner.

Den som har synpunkter på planförslaget kan framföra dessa skriftligen till Stadsbyggnadsförvaltningen, Planenheten, 431 82 Mölndal eller med e-post till planexploatering@molndal.se, senast den 17 juni 2021.

Den som inte senast under granskningstiden har lämnat någon skriftlig synpunkt på förslaget kan förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN


  •  

Kontakt

Öppettider
Besökstid från kl. 12.00
Telefontid:
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag   8.00-18.00
fredag     8.00-16.30

Dela på:

Senast uppdaterad