Samråd Detaljplan för Stretered 1:181 och 1:192 m.fl.

Kungörelse - samråd Detaljplan för Stretered 1:181 och 1:192 m.fl.

Samråd

Detaljplan för Stretered 1:181 och 1:192 m.fl.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för nya flerbostadshus och radhus längs Stenmursvägen och Parkgårdsvägen. Syftet är också att ändra användning för Stretered 1:184 för att göra befintligt förhållande med bostäder planenligt. Detaljplanen möjliggör även mindre lokal för verksamhet.

Planområdet är beläget i Stretered i östra Kållered och omfattar knappt en hektar. Marken inom planområdet ägs i huvudsak av Stretered Förvaltning AB, Stretereds Omsorgshus AB och Mölndals stad.

Planförslaget överensstämmer med Mölndals stads översiktsplan.

För utbyte av information och synpunkter kontakta stadsbyggnadsförvaltningen på e-post planexploatering@molndal.se senast den 30 november för anmälan till ett digitalt samrådsmöte den 2 december 2021, kl. 18.00.

Planförslaget finns utställt för samråd under tiden 18 november – 9 december 2021 i stadshusets entréhall, Göteborgsvägen 11-17. Förslaget finns även tillgängligt på Mölndals stads hemsida: www.molndal.se/detaljplaner.

Den som har synpunkter på planförslaget kan framföra dessa skriftligen till Stadsbyggnadsförvaltningen, Planenheten, 431 82 Mölndal eller med e-post till planexploatering@molndal.se, senast den 9 december 2021. Den som inte senast under granskningstiden har lämnat någon skriftlig synpunkt på förslaget kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta planen.

Upplysningar om planförslaget lämnas av Louise Eiterjord tel. 031-315 13 07, e-post: louise.eiterjord@molndal.se.

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

  •  

Kontakt

Öppettider
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag  8.00-18.00
fredag    8.00-16.30

Dela på:

Senast uppdaterad