Kungörelse
Samråd detaljplan Fågelsten 1:108 m.fl

Kungörelse - samråd Detaljplan Fågelsten 1:108 m.fl.

Samråd

Detaljplan för Fågelsten 1:108 m.fl.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostäder inklusive äldreboende, samt tillhörande parkering inom fastigheten. Området utgör en del av planerad utveckling med tätare bebyggelse med småstadskaraktär inom 800 meter från Lindome station. Planförslaget omfattar cirka 150 lägenheter och cirka 65 bostäder i äldreboende, samt tillhörande parkering.

Planområdet är beläget utmed Spårhagavägen, vid korsningen Flyttfågelvägen, cirka 600 meter från Lindome station. Planområdet avgränsas av Spårhagavägen i norr och Råsjöbäcken i söder. Marken inom planområdet ägs huvudsakligen av Stena Fastigheter och Mölndals stad. Råsjöbäcken utgörs av en samfällighet med flera delägare.

Planförslaget avviker från Mölndals stads översiktsplan från 2006. Förslaget följer dock Målbild för centrala Lindome, som godkändes av kommunstyrelsen
den 24 februari 2021.

För utbyte av information och synpunkter kommer ett digitalt samrådsmöte att hållas den 17 augusti 2022, kl. 18.00. Kontakta stadsbyggnadsförvaltningen på e-post planexploatering@molndal.se senast den 15 augusti för anmälan till mötet.

Planförslaget finns utställt för samråd under tiden 28 juli – 1 september 2022 i stadshusets entréhall, Göteborgsvägen 11-17, på Lindome bibliotek, Almåsgången 2 samt på Mölndals stadsbibliotek, Brogatan 40/Bergmansgatan 29. Förslaget finns även tillgängligt på Mölndals stads hemsida: www.molndal.se/detaljplaner.

Den som har synpunkter på planförslaget kan framföra dessa skriftligen till Stadsbyggnadsförvaltningen, Planenheten, 431 82 Mölndal eller med e-post till planexploatering@molndal.se, senast den 1 september 2022. Den som inte senast under granskningstiden har lämnat någon skriftlig synpunkt på förslaget kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta planen.

Upplysningar om planförslaget lämnas av Johan Wiik tel. 031-315 14 38, e-post: johan.wiik@molndal.se.

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

  •  

Kontakt

Sommaröppettider (t o m 12/8)
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag  8.00-16.30
fredag    8.00-15.00

Dela på:

Senast uppdaterad