Underrättelse om detaljplan på väg mot antagande
Detaljplan för Lunnagården,
Balltorp 1:106 m.fl.
med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning (MKB)

Tillkännagivande

Underrättelse om detaljplan på väg mot antagande

Detaljplan för Lunnagården, Balltorp 1:106 m.fl. (D.nr. PU 46/16)
med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning (MKB)

Rubricerad detaljplan har varit föremål för granskning under tiden den
24 juni 2021 t o m 2 september 2021. Inkomna yttranden och skrivelser har sammanställts i ett granskningsutlåtande. Ärendet behandlades av kommunstyrelsens plan- och exploateringsutskott den 8 november 2022. Utskottet beslutade att godkänna planförslaget och överlämna ärendet till kommunfullmäktige för beslut om antagande. Detaljplanen beräknas komma upp i kommunstyrelsen för godkännande den 23 november 2022 och i kommunfullmäktige för antagande den 14 december 2022.

Granskningsutlåtandet och övriga handlingar i ärendet finns tillgängliga på stadsbyggnadsförvaltningen samt Mölndals stads hemsida: www.molndal.se/detaljplaner

Kommunfullmäktiges antagandebeslut kan överklagas. Uppgifter om hur ett överklagande går till (besvärshänvisning) kommer att skickas ut till de berörda som senast under granskningstiden lämnat skriftliga synpunkter som inte blivit tillgodosedda.

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

  •  

Kontakt

Stadshusets öppettider
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag  8.00-18.00
fredag    8.00-16.00

Dela på:

Senast uppdaterad