Kungörelse - Granskning detaljplan för
Stretered 1:181 och 1:192 m fl.

Kungörelse - Granskning detaljplan för Stretered 1:181 och 1:192 m.fl.

Granskning
Detaljplan för Stretered 1:181 och 1:192 m.fl.
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för nya flerbostadshus på fastigheterna Stretered 1:181 och 1:192 längs Stenmursvägen och Parkgårdsvägen. Syftet är också att ändra användning för Stretered 1:184 för att göra befintligt förhållande med bostäder planenligt. Detaljplanen möjliggör även mindre lokal för verksamhet.
Planområdet är beläget i Stretered i östra Kållered och omfattar ca 1,5 hektar. Marken inom planområdet ägs i huvudsak av Stretered Förvaltning AB, Stretereds Omsorgshus AB och Mölndals stad.
Planförslaget överensstämmer med Mölndals stads översiktsplan.
Upplysningar om planförslaget lämnas av Louise Eiterjord tel. 031-315 13 07, e-post: louise.eiterjord@molndal.se
Planförslaget finns utställt för granskning under tiden 16 mars – 7 april 2023 i stadshusets entréhall, Göteborgsvägen 11-17 samt Kållereds bibliotek, Hagabäcksleden 9 i Kållered. Förslaget finns även tillgängligt på Mölndals stads hemsida: www.molndal.se/detaljplaner.
Den som har synpunkter på planförslaget kan framföra dessa skriftligen till Stadsbyggnadsförvaltningen, Planenheten, 431 82 Mölndal eller med e-post till planexploatering@molndal.se, senast den 7 april 2023. Den som inte senast under granskningstiden har lämnat någon skriftlig synpunkt på förslaget kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta planen.
STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

  •  

Kontakt

Stadshusets öppettider
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag  8.00-18.00
fredag    8.00-16.00

Dela på:

Senast uppdaterad