Underrättelse - Samråd för upphävande av detaljplan för Tennishall sydväst om Rävekärr

Underrättelse - Samråd för upphävande av detaljplan för Tennishall sydväst om Rävekärr

Underrättelse om samråd för upphävande av detaljplan för Tennishall sydväst om Rävekärr
Upphävande av detaljplan för Tennishall sydväst om Rävekärr.

Syftet med att upphäva detaljplanen för Tennishall sydväst om Rävekärr är att möjliggöra prövning av uppställningsspår i projekt Pilekrogen. En järnvägsplan får inte strida mot gällande detaljplan. Ytterligare syfte är att underlätta inför kommande planläggning av Göteborg-Boråsbanan.

Planområdet är beläget sydväst om Rävekärr i Östra Mölndal, cirka 3 kilometer från Mölndals innerstad.

Planförslaget överensstämmer med Mölndals stads översiktsplan från 2023.

Planförslaget finns utställt för samråd enligt 5 kap. 11 § PBL (2010:900) under tiden 7 september – 1 oktober 2023 i stadshusets entréhall, Göteborgsvägen 11-17. Förslaget finns även tillgängligt på Mölndals stads hemsida: www.molndal.se/detaljplaner.

Den som har synpunkter på planförslaget kan framföra dessa skriftligen till Stadsbyggnadsförvaltningen, Planenheten, 431 82 Mölndal eller med e-post till planexploatering@molndal.se, senast den 1 oktober 2023. Den som inte senast under samrådstiden har lämnat någon skriftlig synpunkt på förslaget kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta planen.

Upplysningar om planförslaget lämnas av Pernilla Olofsson tel. 031-315 14 62 e-post: pernilla.olofsson@molndal.se

Kontakt

Stadshusets öppettider
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag  8.00-18.00
fredag    8.00-16.30

Dela på:

Senast uppdaterad