Kungörelse - Granskning av detaljplan för Annestorp 24:3 m.fl.

Kungörelse - Granskning av detaljplan för Annestorp 24:3 m.fl. i Lindome

Kungörelse – Granskning av detaljplan för Annestorp 24:3 m.fl. i Lindome

Detaljplanens syfte är att möjliggöra för ca 460 bostäder om ca 35 000 kvm BTA inom det nuvarande bostadsområdet Dotegården och Smörkullegården. Detaljplanen syftar till att utveckla befintligt bostadsområde och tillföra ett tillskott på ca 120 nya bostäder. Detaljplanen kommer möjliggöra för nya friliggande flerbostadshus och radhus eller lägre flerbostadshus samt en utbyggnad av Valås förskola, dessutom är planens uppgift att underlätta renovering av befintliga hus. Inom detaljplanen planeras det även att uppföras 6–8 lägenheter i form av
LSS-boenden.

Planområdet är beläget i Lindome centrum. Direkt söder om planområdet går Almåsgången. Planområdet omfattar ca 7,5 hektar. Marken inom planområdet ägs i huvudsak av Förbo AB och Mölndals stad.

Planförslaget överensstämmer med Mölndals stads översiktsplan.

Planförslaget finns utställt för granskning under tiden 14 september – 5 oktober 2023 i stadshusets entréhall, Göteborgsvägen 11–17, samt på Lindome bibliotek. Förslaget finns även tillgängligt på Mölndals stads hemsida: www.molndal.se/detaljplaner.

Den som har synpunkter på planförslaget kan framföra dessa skriftligen till Mölndals stad, Stadsbyggnadsförvaltningen, Planenheten, 431 82 Mölndal eller med e-post till planexploatering@molndal.se, senast den 5 oktober 2023. Den som inte senast under granskningstiden har lämnat någon skriftlig synpunkt på förslaget kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta planen.

Upplysningar om planförslaget lämnas av Stina Nilsson tel. 031-315 15 83, e-post: stina.nilsson@molndal.se

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Kontakt

Stadshusets öppettider
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag  8.00-18.00
fredag    8.00-16.30

Dela på:

Senast uppdaterad