Granskning av detaljplan för Lunnagården, Balltorp 1:106 m.fl. med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning

Kungörelse - granskning av detaljplan för Lunnagården, Balltorp 1:106 m.fl.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utveckling av ett nytt verksamhetsområde i området söder om Söderleden. Det nya verksamhetsområdet behöver anpassas till landskapets topografi, geotekniska förutsättningar samt till Stora Ån. Planens syfte är också att anlägga en väg genom planområdet som knyter an till Sisjön handelsområde i Göteborg och som avlastar Söderleden, att bevara och utveckla ett grönstråk genom det nya verksamhetsområdet, bevara och utveckla kulturmiljön runt Lunnagården samt säkerställa den befintliga gården Hökegården.

Förslaget innebär att det i stora delar av planområdet möjliggörs utveckling av totalt 155 000 m2 (BTA) verksamhetsmark. Genom planområdet i öst-västlig riktning avsätts mark för en ny huvudväg. Centralt i planområdet pekas ett grönstråk ut. Målet är att Lunnagården ska bli ett verksamhetsområde med gott om mötesplatser för samverkan och kunskapsutbyten. Området blir samtidigt ett resul­tat av en viktig del av regionens arbete med att tillgängliggöra och stärka befintliga grönområden. Platsens unika läge med närhet till natur och rekreation skapar förutsättningar för friluftsliv och rekreation sida vid sida med ett expansivt näringsliv.

Planområdet är beläget drygt 3 kilometer från Mölndals innerstad och i anslutning till Fässbergsmotet och Söderleden. Planområdet avgränsas av Stora Ån i norr samt Lunnagården och Hökegården i söder. Storleken är totalt drygt 52 hektar. Majoriteten av fastigheterna inom planområdet ägs av Mölndals stad.

Till detaljplanen hör en miljökonsekvensbeskrivning (MKB). Planen överensstämmer med den fördjupade översiktsplanen för Fässbergsdalen.

Planförslaget finns utställt under tiden under tiden 24 juni-2 september 2021 i stadshusets entréhall, Göteborgsvägen 11-17 (se www.molndal.se för öppettider) samt på Mölndals stads hemsida, detaljplaner

Den som har synpunkter på planförslaget kan framföra dessa skriftligen till Stadsbyggnadsförvaltningen, Planenheten, 431 82 Mölndal eller med e-post till planexploatering@molndal.se, senast den 2 september 2021. Den som inte senast under granskningstiden har framfört någon skriftlig synpunkt på planförslaget kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta planen.

Upplysningar om planförslaget lämnas av plan- och exploateringsutskottet. Maila din fråga till planexploatering@molndal.se eller ring 031-315 10 00 så vidarebefordras du till en handläggare.

De personuppgifter du lämnar när du skickar in en synpunkt behandlas enligt reglerna i dataskyddsförordningen (GDPR). Det görs eftersom uppgifterna behövs för vår myndighetsutövning. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter.


Stadsbyggnadsförvaltningen

Kontakt

Öppettider
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag  8.00-18.00
fredag    8.00-16.30

Dela på:

Senast uppdaterad