Hantering av personuppgifter för dig som deltar i Mölndals stads evenemang

Information om hantering av personuppgifter till dig som deltar i Mölndals stads evenemang.

Om du deltar i ett evenemang, seminarium eller en föreläsning som anordnas av Mölndals stad vill vi informera dig om att det kan förekomma dokumentation i form av film och foto. Syftet med dokumentationen är att vi vill kunna informera och kommunicera om och kring våra evenemang i Mölndals stad. De personuppgifter som vi samlar in är främst i form av så kallade mingelbilder (det vill säga översiktsbilder på till exempel publik) men även anmälnings och deltagarlistor.

Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla personuppgifterna är att behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse.

Dokumentationen sker under själva evenemanget och kan komma att användas på Mölndals stads webbplatser, sociala medier och i trycksaker. Dina personuppgifter blir då offentliga och delas med våra personuppgiftsbiträden som till exempel Facebook och Instagram. Uppgifterna gallras och arkiveras utifrån Mölndals stads dokumenthanteringsplan Pdf, 443.2 kB.. Arkivering görs utifrån ett arkivändamål av allmänt intresse.

Du har rätt att kontakta oss för att få information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig, göra invändningar mot behandlingen, begära rättelse, radering eller begränsning av dina personuppgifter. Om du anser att dina personuppgifter behandlas på ett felaktigt sätt har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten.

Vid frågor kontakta den aktuella nämndens dataskyddsombud.

Dela på:

Senast uppdaterad