Hantering av personuppgifter för dig som har kontakt med överförmyndaren

Information om hantering av personuppgifter till dig som har kontakt med Överförmyndare i samverkan. Överförmyndare i samverkan hanterar överförmyndarverksamheten för Härrydas kommun, Kungsbackas kommun, Mölndals stad, Partilles kommun och Öckerös kommun. Nämnden för överförmyndare i samverkan är personuppgiftsansvarig för Härryda, Kungsbacka, Partille och Mölndals personuppgifter som hanteras inom verksamheten. För Öckerö kommun är det Överförmyndaren i Öckerö som är personuppgiftsansvarig.

Dina personuppgifter kommer att behandlas för att överförmyndaren ska kunna utöva tillsyn över ställföreträdarskap och förmynderskap, rekrytera ställföreträdare, utreda behov av ställföreträdare och vara den registermyndighet som åligger överförmyndaren enligt 9 § förmynderskapsförordningen.

Överförmyndaren kommer att behandla följande uppgifter:

  • namn
  • personnummer
  • kontaktuppgifter exempelvis telefonnummer och e-postadress
  • vid behov uppgifter om hälsa, sociala och ekonomiska omständigheter, uppgifter om anhöriga och andra uppgifter som du väljer att lämna till oss eller som överförmyndaren behöver hämta in för att kunna fullgöra sina skyldigheter som tillsynsmyndighet.

De uppgifter som överförmyndaren har behov av att använda för att fullgöra sina skyldigheter som tillsynsmyndighet kommer att samlas i en personakt. Framförallt sparas personakterna för närvarande i pappersform men handlingar förekommer också digitalt. Det är bara behörig personal som har tillgång till överförmyndarens personakter.

Så länge ett ärende är aktivt så sparar överförmyndaren alla uppgifter. 4 år efter ett ärende avslutas så gallras de flesta handlingar. Ett ärende avslutas när ett ställföreträdarskap upphör. Några handlingar bevaras, så som beslut från tingsrätten. Mer information om hur handlingar, som ofta innehåller personuppgifter, hanteras finns i överförmyndarnämndens dokumenthanteringsplan. Pdf, 431.8 kB.

När överförmyndaren utreder om en person behöver en god man eller förvaltare kommer överförmyndaren eventuellt att hämta in ytterligare uppgifter från andra myndigheter och personer. Personuppgifter kommer i vissa fall att skickas vidare till tingsrätten som beslutar i ärenden om god man och förvaltare.

Att en person har en god man eller en förvaltare är en offentlig uppgift som överförmyndaren måste lämna ut om någon ber om att få veta detta.

Enligt 16 kap 7 § föräldrabalken har förutom huvudman och omyndig som fyllt 16 år även närmsta släktingar till den enskilde rätt att ta del av de handlingar som rör ställföreträdarskapet och som förvaras hos överförmyndaren.


Överförmyndare i Samverkan hanterar dina personuppgifter i enlighet med gällande lagar samt kommunens egna riktlinjer för dataskydd.

Du har rätt att kontakta överförmyndaren för att få information om vilka uppgifter om dig som behandlas. Du har rätt att göra invändningar mot behandlingen, begära rättelse, radering eller begränsning av dina personuppgifter. Om du anser att dina personuppgifter behandlas på ett felaktigt sätt har du rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten.

Vid frågor kontakta den aktuella nämndens dataskyddsombud. Dataskyddsombud för överförmyndarnämnden är samma som för kommunstyrelsen.

Dela på:

Senast uppdaterad