Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate
Mölndals stads startsida

Hantering av personuppgifter för dig som har kontakt med överförmyndaren

Information om hantering av personuppgifter till dig som har kontakt med Överförmyndare i Samverkan. Överförmyndare i Samverkan hanterar överförmyndarverksamheten för Härrydas kommun, Kungsbackas kommun, Mölndals kommun och Partilles kommun.

Vilka uppgifter behandlas och varför?

Dina personuppgifter kommer att behandlas för att överförmyndaren ska kunna utöva tillsyn över ställföreträdarskap och förmynderskap, rekrytera ställföreträdare, utreda behov av ställföreträdare och vara den registermyndighet som åligger överförmyndaren enligt 9 § förmynderskapsförordningen.

Överförmyndaren kommer att behandla följande uppgifter:

  • namn
  • personnummer
  • kontaktuppgifter exempelvis telefonnummer och e-postadress
  • vid behov uppgifter om hälsa, sociala och ekonomiska omständigheter, uppgifter om anhöriga och andra uppgifter som du väljer att lämna till oss eller som överförmyndaren behöver hämta in för att kunna fullgöra sina skyldigheter som tillsynsmyndighet.

De uppgifter som överförmyndaren har behov av att använda för att fullgöra sina skyldigheter som tillsynsmyndighet kommer att samlas i en personakt. Framförallt sparas personakterna för närvarande i pappersform men handlingar förekommer också digitalt. Det är bara behörig personal som har tillgång till överförmyndarens personakter.

Så länge ett ärende är aktivt så sparar överförmyndaren alla. När ett ärende avslutas exempelvis om ett godmanskap upphör så sparas de flesta handlingarna i 4 år och några handlingar, exempelvis beslut från tingsrätten, bevaras. Mer information om hur handlingar, som ofta innehåller personuppgifter, hanteras finns i överförmyndarnämndens dokumenthanteringsplan.PDF

Insamling och utlämning av uppgifter

När överförmyndaren utreder om en person behöver en god man eller förvaltare kommer överförmyndaren eventuellt att hämta in ytterligare uppgifter från andra myndigheter och personer. Personuppgifter kommer i vissa fall att skickas vidare till tingsrätten som beslutar i ärenden om god man och förvaltare.

Att en person har en god man eller en förvaltare är en offentlig uppgift som överförmyndaren måste lämna ut om någon ber om att få veta detta.

Enligt 16 kap 7 § föräldrabalken har förutom huvudman och omyndig som fyllt 16 år även närmsta släktingar till den enskilde rätt att ta del av de handlingar som rör ställföreträdarskapet och som förvaras hos överförmyndaren.


Rätt att klaga och kontaktuppgifter

Överförmyndare i Samverkan hanterar dina personuppgifter i enlighet med gällande lagar samt kommunens egna riktlinjer för dataskydd.

Du har rätt att kontakta överförmyndaren för att få information om vilka uppgifter om dig som behandlas. Du har rätt att göra invändningar mot behandlingen, begära rättelse, radering eller begränsning av dina personuppgifter. Om du anser att dina personuppgifter behandlas på ett felaktigt sätt har du rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Vid frågor kontakta den aktuella nämndens dataskyddsombud. Dataskyddsombud för överförmyndarnämnden är samma som för kommunstyrelsen.

Kontakt

Mölndals stad
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 växel
031-87 76 68 fax
stad@molndal.se

Stadshusets öppettider
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag   8.00-16.30
fredag     8.00-16.00

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2018-10-02 09.01