Hantering av personuppgifter för dig som söker aktivitetsbidrag

Information om hantering av personuppgifter till dig som är medlem i en förening som söker lokalt aktivitetsbidrag.

För att din förening ska kunna söka lokalt aktivitetsbidrag hos oss i Mölndals stad behöver vi behandla vissa personuppgifter om dig som är medlem i föreningen.

De personuppgifter som vi behandlar är:

  • namn och
  • personnummer

Vi behandlar även uppgifter om din aktivitet till exempel vilken verksamhet, vilken tidpunkt och vilken lokal du är i.

Syftet med behandlingen är att kunna handlägga din förenings bidragsansökan utifrån Mölndals stads kultur- och fritidsnämnds bidragsregler. Vi använder även uppgifterna för uppföljning av kultur- och fritidsnämndens mål och statistik. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är att behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse.

Vi har fått dina uppgifter från den förening som du är medlem i. Uppgifterna skickas antingen via din förenings system för närvarohantering eller när din förening skickar in en bidragsansökan med personuppgifterna.

Dina uppgifter kommer att sparas och arkiveras i Mölndals stadsarkiv utifrån kultur- och fritidsnämndens beslut i gällande dokumenthanteringsplan. Denna behandling görs utifrån ett arkivändamål av allmänt intresse.
Inkomna bidragsansökningar och underlag utgör allmän handling. Alla har rätt att ta del av en allmän handling om den inte innehåller uppgifter som är sekretesskyddade.

Vi delar dina uppgifter med vår leverantör som tillhandahåller det system som används för din förenings närvaroregister och bidragsansökningar. Dina uppgifter lämnas även till stadsbyggnadsförvaltningen i Mölndals stad för behandling i stadens GIS-karta. Vi kommer aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Du har rätt att kontakta oss för att få information om vilka uppgifter vi behandlar om dig, göra invändningar mot behandlingen, begära rättelse, radering eller begränsning av dina personuppgifter. Om du anser att dina personuppgifter behandlas på ett felaktigt sätt har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten. 

Vid frågor kontakta kultur- och fritidsnämndens dataskyddsombud.

Dela på:

Senast uppdaterad