Hantering av personuppgifter för kunder hos lokalbokningen

Information om hantering av personuppgifter till dig som är kund hos lokalbokningen.

För att du ska kunna boka lokal hos oss i Mölndals stad behöver vi behandla dina personuppgifter.

Syftet med behandlingen är att kunna registrera dig som kund i vårt kundregister och kunna särskilja bokningar. Vi använder även uppgifterna för att kunna fakturera dig efter ditt bokningstillfälle.

De personuppgifter som vi behandlar är:

  • namn
  • personnummer
  • adress
  • telefonnummer
  • e-postadress.

Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är att behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse.

Dina uppgifter kommer att sparas och gallras utifrån kultur- och fritidsnämndens beslut i gällande dokumenthanteringsplan, i regel efter två år.

Vi delar dina uppgifter med vår leverantör som tillhandahåller det system som används för våra bokningar. Kontaktuppgifter till föreningar kan komma att lämnas vidare till andra förvaltningar inom Mölndals stad. Vi kommer aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Du har rätt att kontakta oss för att få information om vilka uppgifter vi behandlar om dig, göra invändningar mot behandlingen, begära rättelse, överföring, radering eller begränsning av dina personuppgifter. Om du anser att dina personuppgifter behandlas på ett felaktigt sätt har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten.
 
Vid frågor kontakta kultur- och fritidsnämndens dataskyddsombud.

Dela på:

Senast uppdaterad