Hantering av personuppgifter inom fastighets­avdelningen

Information om hantering av personuppgifter till dig som är fastighetsägare, entreprenör, konsult, hyresgäst och har kontakt med fastighetsavdelningen.

Fastighetsavdelningen i Mölndals stad behandlar personuppgifter inom ramen för det uppdrag som avdelningen har enligt beslut från kommunfullmäktige. Vi behöver spara och behandla personuppgifter om exempelvis fastighetsägare, entreprenörer, konsulter, hyresgäster och andra som har kontakt med fastighetsavdelningen.

Vilken typ av personuppgifter vi behandlar kan se olika ut beroende på i vilken del av vår verksamhet som vi behandlar dina personuppgifter det kan exempelvis röra sig om:

  • kontaktuppgifter - namn, personnummer, mobiltelefonnummer, adress, e-postadress
  • faktura- och leveransadress
  • fastighetsinformation

Syftet med fastighetsavdelningens behandling av personuppgifter är för att kunna utföra vårt uppdrag att underhålla och förvalta stadens fastigheter och inhyrda lokaler samt projektleda stadens lokalförsörjningsprojekt.

Fastighetsavdelningen behandlar personuppgifter med stöd av vad som i dataskyddsförordningen benämns som allmänt intresse. Personuppgiftsbehandling sker även med stöd av avtal och i vissa fall med stöd av samtycke.

All behandling av dina personuppgifter syftar till att fullgöra fastighetsavdelningens uppdrag. Dina personuppgifter kan vi behöva använda för att fakturera dig, för att kontakta dig eller i ärendehandläggning i vår verksamhet.

Fastighetsavdelningen hämtar in uppgifter från bland annat folkbokföringsregistret och fastighetsregistret. Uppgifter om dig kan även inhämtas från dig själv när du kontaktar fastighetsavdelningen, deltar i byggprojekt eller utför arbeten i våra fastigheter och system. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Uppgifterna sparas så länge du som entreprenör, leverantör, kund eller hyresgäst har avtal med Mölndals stad och/eller använder dess funktioner och service kopplat till fastighetsavdelningens uppdrag. Detta inkluderar även garantitiden för utförda byggprojekt.

Uppgifterna gallras och arkiveras utifrån kommunstyrelsens dokumenthanteringsplan Pdf, 1.2 MB..

Vi kan även komma att lämna personuppgifter till annan tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Dina uppgifter kommer inte att lämnas ut till ett land utanför EU.

Personuppgiftsansvarig är kommunstyrelsen.

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar, begära radering eller begära registerutdrag av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss via stad@molndal.se eller dataskyddsombudet enligt kontaktuppgifter nedan.

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten som är Integritetsskyddsmyndigheten.

Vid frågor kontakta den aktuella nämndens dataskyddsombud.

Dela på:

Senast uppdaterad