Hantering av personuppgifter för dig som deltar i ett internationellt projekt

Information om hantering av personuppgifter till dig som deltar i ett internationellt projekt.

Vilka uppgifter vi behandlar och varför

För att staden ska kunna söka bidrag till internationella projekt behöver vi behandla personuppgifter för samtliga involverade. De personuppgifter som vi kan komma att behandla är namn, kön, telefonnummer, födelsenummer, e-post och adress. Vi behöver uppgifterna för att kunna ansöka, genomföra och slutrapportera projektet.

Den rättsliga grunden för att behandla personuppgifterna är att behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse.

Insamling och utlämnande av uppgifter

Personuppgifterna som vi behandlar kommer att registreras och lagras i vårt diarium. Personuppgifterna kommer därefter att arkiveras i Mölndals stadsarkiv utifrån nämndens beslut i gällande dokumenthanteringsplan. Denna behandling görs utifrån ett arkivändamål av allmänt intresse.

När dina personuppgifter inkommer till Mölndals stad blir det en allmän handling. Alla har rätt att ta del av en allmän handling om den inte innehåller uppgifter som är sekretesskyddade. Vi delar dina uppgifter med vår leverantör som tillhandahåller vårt diariesystem. Uppgifterna lämnas även vidare till den myndighet/organisation som delar ut bidraget. Uppgifterna kommer dessutom att lämnas vidare till den myndighet/organisation som delar ut bidraget.

Rätt att klaga

Du har rätt att kontakta oss för att få information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig, göra invändningar mot behandlingen, begära rättelse, radering eller begränsning av dina personuppgifter. Om du anser att dina personuppgifter behandlas på ett felaktigt sätt har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten.

Vid frågor kontakta aktuell nämnds dataskyddsombud.

Kontakt

Öppettider
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag  8.00-18.00
fredag    8.00-16.30

Dela på:

Senast uppdaterad