Hantering av personuppgifter inom social- och arbetsmarknadsförvaltningen

Information om hantering av personuppgifter till dig som har kontakt med social- och arbetsmarknadsförvaltningen.

Dina personuppgifter kommer att behandlas som ett led i förvaltningens arbete med att erbjuda service och svara för myndighetsutövning till personer som bor eller vistas i Mölndal.

Exempel på myndighetsutövning är att utreda behov av försörjningsstöd, erbjuda stöd att komma ur ett missbruk eller stöd till barn och ungdomar och deras familjer. Vi kommer därför att behöva behandla uppgifter om:

  • ditt namn,
  • personnummer,
  • kontaktuppgifter
  • och vid behov uppgifter om hälsa, sociala och ekonomiska omständigheter, uppgifter om anhöriga/företrädare, biståndsbeslut och andra uppgifter.

I vissa fall behöver du inte lämna dessa uppgifter till oss, men om du inte gör det är det möjligt att vi inte kan utreda att du har rätt till det bistånd du ansöker om. I andra fall behöver vi dessa uppgifter även om du själv inte lämnar dem till oss, till exempel om vi behöver utreda om ett barn far illa.

Som grund i vårt arbete använder vi oss främst av Socialtjänstlagen (SoL), men också tvångslagar som Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM).

Vi kommer även att behandla dina personuppgifter när det är fråga om sådant dataskyddsförordningen benämns som allmänt intresse. Exempel på detta kan vara forskning, arkivering, framställning av statistik eller återsökning av statliga medel kopplat till den verksamhet vi bedriver.

Oavsett vilka av dina personuppgifter vi behöver använda, måste dessa vara relevanta och följa de lagar och förordningar vi arbetar efter.

De uppgifter om dig som vi har behov av att använda när vi tillämpar vår myndighetsutövning kommer vi att samla i en personakt. De flesta personakter gallras fem år efter att din kontakt med förvaltningen har avslutats. Vissa personakter sparas under längre tid än fem år och vissa lämnas dessutom vidare till Mölndals stads stadsarkiv, bland annat för forskningsändamål. När det gäller barn och ungdomar som bott i familjehem eller på institution samt vid adoption och vid utredning av faderskap, sparas personakterna i stadsarkivet för att individerna i vuxen ålder ska ha möjlighet att läsa akterna.

Andra uppgifter, främst de som är kopplade till allmänt intresse kommer att raderas när de inte längre behövs i vårt arbete.

De uppgifter som behandlas, inklusive personakt, samlas framförallt i digital form hos oss. Bara behörig personal har tillgång till dina uppgifter. Dina uppgifter kan också förekomma i pappersform, men även då är det bara behörig personal som har tillgång till dem.

De personuppgifter vi behandlar om dig är i första hand de uppgifter du själv angett. Vi kan också komma att inhämta uppgifter om dig från offentliga register, anhöriga, i ditt kontaktnät, samt andra kommunala verksamheter och offentliga myndigheter.

I vissa fall kan vi behöva lämna ifrån oss personuppgifter om dig. Delar av vår verksamhet bedrivs av externa utförare, som till exempel privata familjehemsföretag. De har ett eget ansvar för att behandla de personuppgifter på ett korrekt sätt som vi lämnar över till dem.

Vi kan även komma att lämna ut dina personuppgifter till andra som vi har krav på oss att göra enligt lag, till exempel när polisen frågar om information från oss. Dina uppgifter kommer inte att lämnas ut till ett land utanför EU.

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen hanterar dina personuppgifter i enlighet med gällande lagar samt kommunens egna riktlinjer för dataskydd.

Om du anser att vi har behandlat dina personuppgifter felaktigt kan du begära rättelse hos oss samt vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten som är tillsynsmyndighet. Du kan också begära att få ut ett registerutdrag om vilka av dina personuppgifter som vi behandlar.

Social- och arbetsmarknadsnämnden har ett utsett dataskyddsombud som ska bevaka att dina personuppgifter behandlas på ett korrekt

Kontaktuppgifter till social- och arbetsmarknadsnämndens dataskyddsombud

Dela på:

Senast uppdaterad