Hantering av personuppgifter inom tekniska nämnden

Information om hantering av personuppgifter till dig som har kontakt med verksamheter under tekniska nämnden.

Tekniska nämnden behandlar personuppgifter som ett led i arbetet med att erbjuda service till allmänheten och för att kunna utöva lagstadgad myndighetsutövning samt för att i övrigt utföra uppgifter inom det uppdrag som förvaltningen har enligt lag eller beslut från kommunfullmäktige i Mölndals stad.

Tekniska nämnden behöver spara och behandla personuppgifter om exempelvis fastighetsägare, abonnenter för vatten och avlopp eller sophämtning, kommunmedlemmar och andra som har kontakt med de verksamheter som ligger under nämndens ansvar.

Vilken typ av personuppgifter vi behandlar kan se olika ut beroende på i vilken del av vår verksamhet som vi behandlar dina personuppgifter eller vilken kontakt du har med oss, men det kan exempelvis röra sig om:

  • person- och kontaktuppgifter - namn, personnummer, mobiltelefonnummer, adress, e-postadress
  • faktura- och leveransadress
  • fastighetsinformation, fordonsregisterinformation
  • information hänförlig till ditt sophämtnings- eller va-abonnemang


Syftet med tekniska nämndens behandling av personuppgifter är för att kunna utföra nämndens uppdrag såsom väghållare för kommunala vägar, förvaltare av allmän plats, kollektivtrafikmyndighet, huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen, ansvarig för sophämtning och infrastruktur, tillståndsprövare med mera, enligt bland annat trafikförordningen, ordningslagen, vattentjänstlagen, miljöbalken, avfallsförordningen, färdtjänstlagstiftning, med mera.

Den rättsliga grunden för att behandla personuppgifter inom tekniska nämndens verksamhet varierar beroende på typ av behandling, men i huvudsak behandlar vi personuppgifter för att kunna utföra uppgifter som vi är skyldiga till enligt lag eller beslut som fattats med stöd av lag, eller som ett led i vår myndighetsutövning.

Tekniska nämnden behandlar också personuppgifter med stöd av vad som i dataskyddsförordningen benämns som allmänt intresse. Exempel på detta kan vara forskning, arkivering, framställning av statistik. Personuppgiftsbehandling sker även med stöd av avtal och i vissa fall med stöd av samtycke.

All behandling av dina personuppgifter syftar till att fullgöra tekniska nämndens uppdrag.

Dina personuppgifter kan vi behöva använda för att fakturera dig enligt fastställda taxor för sophämtning respektive vatten och avlopp, för att kontakta dig om störningar i vattenförsörjningen, för att behandla ansökan om tillstånd av olika slag eller annars i vår ärendehandläggning eller vår verksamhet.

Mölndals stad inhämtar uppgifter från bland annat folkbokföringsregistret och fastighetsregistret. Uppgifter om dig kan även inhämtas i samband med att du exempelvis ansöker om tillstånd eller annars kontaktar tekniska förvaltningen. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Uppgifterna sparas under den tid som uppgifterna är nödvändiga för att kunna fakturera va- och renhållningsabonnenter, för hantering av tillståndsansökningar eller för vår ärendehantering eller övriga service till allmänheten. Uppgifterna gallras utifrån dokumenthanteringsplan.

De personuppgifter vi behandlar kan lämnas ut till de personuppgiftsbiträden vi använder för att kunna utföra vår verksamhet och fullgöra våra skyldigheter, till exempel en annan myndighet eller leverantör. Vi kan även komma att dela personuppgifter med annan tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Dina uppgifter kommer inte att lämnas ut till ett land utanför EU.

Personuppgiftsansvarig är tekniska nämnden.

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar, begära radering eller begära registerutdrag av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss via tekniska@molndal.se eller dataskyddsombudet enligt kontaktuppgifter nedan.

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten som är Integritetsskyddsmyndigheten.

Aktuella kontaktuppgifter till dataskyddsombud

Dela på:

Senast uppdaterad